Ndiqni këtu realizimin e shpenzimeve kapitale të secilit institucion - realizuar ashtu siç është planifikuar në Buxhet.

Cilat janë shpenzimet kapitale?

Shpenzimet kapitale ose investimet kapitale janë shpenzime të përdoruesve të buxhetit të destinuara për mallra të qëndrueshëm siç janë rrugët, shkolla, spitale, ujësjellës, konvikte, ambiente sportive, pajisje të kujdesit shëndetësor, pajisje kompjuterike, programe kompjuterike etj. Zbatimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë.

ID Shfrytezues buxhetore Shfrytezuar Mbetja Realizuar (%)
1 GJITHESEJT DERI ME 31.05.2020 €58,356,323 €258,961,229 18.39%
2 PRESIDENTI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €1,780 €56,756 3.04%
3 AGJENCIONI PER KUNDERZBULIM €43,112 €75,587 36.32%
4 KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE €7,664 €1,237,815 0.62%
5 ENTI SHTETEROR I AUDITIMIT €162 €66,504 0.24%
6 KOMISIONI SHTETEROR PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT €112 €190,131 0.06%
7 KOMISIONI SHTETEROR I ZGJEDHJEVE €45 €172,637 0.03%
8 KOMISIONI PER MBROJTJEN E KONKURRENCES €1,780 €4,236 29.59%
9 DREJTORIA PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE €1,801 €4,703 27.69%
10 KOMISIONI SHTETERORE I ANKESAVE PER FURNIZIME PUBLIKE €0 €10,569 0%
11 KOMISIONI RREGULLATORE PER BANIM €479 €1,829 20.75%
12 KESHILLI PER REVIZION €955 €508 65.28%
13 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DHE PROCEDUREN NGA MARREDHENIA E PUNES NE SHKALLE TE DYTE €560 €9 98.42%
14 TRUPI REVIZORE PER REVIZIONIMIN E INSTRUMENTIT PER NDIHME PARAADERUESE €159 €17,385 0.91%
15 AGJENCIA OPERATIVO-TEKNIKE €2,024 €631,992 0.32%
16 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €2,924 €6,019 32.7%
17 QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE €479,267 €5,291,106 8.31%
18 SHERBIMI PER PUNE TE PERGJITHSHME DHE TE PERBASHKETA I QEVERISE SE RSM-SE €992,048 €1,655,106 37.48%
19 SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT €0 €5,528 0%
20 AVOKATURA E SHTETIT E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €110 €15,662 0.7%
21 AGJENCIONI PER ADMINISTRATE €12,983 €41,895 23.66%
22 SEKRETARIATI PER CESHTJE EVROPIANE €91 €113,876 0.08%
23 MINISTRIA PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHKESIVE €157 €6,509 2.36%
24 AGJENCIONI PER REALIZIMIN E TE DREJTAVE TE BASHKESIVE €0 €1,138 0%
25 AGJENCIONI PER MENAXHIM ME PRONEN E SEKUESTRUAR €1,532 €1,720 47.11%
26 KESHILLI INSPEKTUES €1,985 €828 70.57%
27 AGJENCIONI PER ZBATIMIN E GJUHES €93,484 €73,995 55.82%
28 MINISTRIA E MBROJTJES €1,054,943 €17,697,040 5.63%
29 DREJTORIA PER SIGURINE E INFORMATAVE TE KLASIFIKUARA €3,808 €28,061 11.95%
30 DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM €205,232 €249,239 45.16%
31 QENDRA PER MENAXHIM ME KRIZA €2,352 €187,241 1.24%
32 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME €1,477,428 €15,944,458 8.48%
33 AGJENCIONI I SIGURISE KOMBETARE €0 €645,528 0%
34 MINISTRIA E DREJTESISE €69,671 €103,824 40.16%
35 DREJTORIA PER EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE €324,145 €3,451,285 8.59%
36 DREJTORIA PER MBAJTJEN E LIBRAVE TE AMZES €545,719 €71,841 88.37%
37 INSPEKTORATI PER PERDORIMIN E GJUHEVE €2,024 €26,431 7.11%
38 MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME €7,475 €186,020 3.86%
39 MINISTRIA E FINANCAVE €5,854,089 €2,212,561 72.57%
40 MINISTRIA E FINANCAVE - FUNKSIONET E SHTETIT €11,190,487 €43,206,260 20.57%
41 DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €90,855 €694,852 11.56%
42 AGJENCIONI PER REZERVAT E MALLRAVE €106,709 €1,546,949 6.45%
43 DREJTORIA E TE HYRAVE PUBLIKE €100,791 €2,038,395 4.71%
44 DREJTORIA PER POLICINE FINANCIARE €13,042 €15,413 45.83%
45 DREJTORIA PER REZERVA TE DETYRUESHME TE NAFTES DHE DERIVATEVE TE NAFTES €209,939 €17,556,890 1.18%
46 MINISTRIA E EKONOMISE €16,886 €1,977,374 0.85%
47 AGJENCIONI PER PROMOVIMIN DHE PERKRAHJEN E TURIZMIT €0 €17,756 0%
48 DREJTORIA PER ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE €1,068,884 €5,335,181 16.69%
49 INSPEKTORATI SHTETEROR I TREGUT €56 €139,586 0.04%
50 INSPEKTORATI SHETEROR PER INSPEKTIM TEKNIK €22,895 €1,397 94.25%
51 ENTI SHTETEROR PER MBROJTJEN E PRONESISE INDUSTRIALE €0 €29,268 0%
52 MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR, PLANIFIKIMIT HAPSINOR DHE UJRAVE €1,399,607 €5,266,246 21%
53 INSPEKTORATI SHETEROR PER MJEDIS JETESOR €0 €124,715 0%
54 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE €11,941,974 €52,427,521 18.55%
55 INSPEKTORATI SHTETEROR PER TRANSPORT €7,621 €509 93.74%
56 INSPEKTORATI SHTETEROR PER NDERTIMTARI DHE URBANIZEM €2,275 €977 69.96%
57 MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE EKONOMISE SE UJERAVE €1,904,082 €5,616,226 25.32%
58 AGJENCIONI PER NXITJEN E ZHVILLIMIT TE BUJQESISE - MANASTIR €0 €122,926 0%
59 DREJTORIA PER CESHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE €141 €24,411 0.57%
60 AGJENCIONI PER MBESHTETJEN FINANCIARE TE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL €7,309,627 €8,939,153 44.99%
61 AGJENCIONI PER USHQIM DHE VETERINARI E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €5,791 €108,030 5.09%
62 INSPEKTORATI SHTETEROR PER BUJQESI €125,377 €130,590 48.98%
63 INSPEKTORATI SHTETEROR PER PYLLTARI DHE GJUETI €5,738 €2,392 70.58%
64 MINISTRIA E PUNES DHE POLITIKES SOCIALE €732,339 €8,412,799 8.01%
65 INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES €7,958 €985 88.99%
66 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES €2,825,725 €16,647,494 14.51%
67 BYROJA PER ZHVILLIMIN E ARSIMIT €14,602 €146,373 9.07%
68 AGJENCIONI NACIONAL PER PROGRAME ARSIMORE EVROPIANE DHE MOBILITET €825 €82,752 0.99%
69 INSPEKTORATI SHTETEROR I ARSIMIT €0 €813 0%
70 AGJENCIONI PER RINI DHE SPORT €172,613 €2,204,443 7.26%
71 MINISTRIA E SHOQERISE INFORMATIVE DHE ADMINISTRATES €264,637 €1,039,428 20.29%
72 INSPEKTORATI SHTETEROR ADMINISTRATIV €57 €3,032 1.85%
73 MINISTRIA E KULTURES €988,569 €842,487 53.99%
74 FINANCIMI I VEPRIMTARIVE NE FUSHEN E KULTURES €1,540,861 €2,598,976 37.22%
75 MINISTRIA E SHENDETESISE €4,822,514 €18,797,973 20.42%
76 INSPEKTORATI SHTETEROR SANITAR DHE SHENDETESOR €0 €48,780 0%
77 MINISTRIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL €520 €158,179 0.33%
78 INSPEKTORATI SHTETEROR PER VETEQEVERISJE LOKALE €474 €1,965 19.43%
79 AGJENCIONI PER MBROJTJEN E TE DREJTES PER QASJE TE LIRE TEK INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK €0 €1,626 0%
80 KOMISIONI PER MARREDHENIE ME KOMUNITETET FETARE DHE GRUPET RELIGJIOZE €0 €504 0%
81 AGJENCIONI PER KADASTER TE PATUNDSHMERIVE €25,838 €463,592 5.28%
82 ENTI SHTETEROR I STATISTIKES €0 €892,634 0%
83 ARKIVI SHTETEROR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €38,564 €74,606 34.08%
84 BYROJA PER EKSPERTIZE LIGJORE €0 €30,081 0%
85 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE €13,007 €211,383 5.8%
86 BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL €5,397 €5,396,229 0.1%
87 PUSHTETI GJYQESOR €81,579 €2,180,209 3.61%
88 AVOKATI I POPULLIT €3,544 €6,992 33.64%
89 FONDI PER SIGURIM SHENDETESOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €71,263 €1,961,257 3.51%
90 AGJENCIONI PER PUNESIM €29,975 €457,829 6.14%
91 FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT €585 €487,219 0.12%