Ndiqni këtu realizimin e shpenzimeve kapitale të secilit institucion - realizuar ashtu siç është planifikuar në Buxhet.

Cilat janë shpenzimet kapitale?

Shpenzimet kapitale ose investimet kapitale janë shpenzime të përdoruesve të buxhetit të destinuara për mallra të qëndrueshëm siç janë rrugët, shkolla, spitale, ujësjellës, konvikte, ambiente sportive, pajisje të kujdesit shëndetësor, pajisje kompjuterike, programe kompjuterike etj. Zbatimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë.

ID Shfrytezues buxhetore Shfrytezuar Mbetja Realizuar (%)
1 GJITHESEJT DERI ME 31.01.2021 €23,388,473 €369,178,438 5.96%
2 PRESIDENTI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €0 €81,300 0%
3 AGJENCIONI PER KUNDERZBULIM €0 €89,430 0%
4 KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €956 €1,976,361 0.05%
5 ENTI SHTETEROR I AUDITIMIT €0 €76,943 0%
6 KOMISIONI SHTETEROR PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT €0 €313,821 0%
7 KOMISIONI SHTETEROR I ZGJEDHJEVE €0 €87,560 0%
8 KOMISIONI PER MBROJTJEN E KONKURRENCES €0 €8,130 0%
9 DREJTORIA PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE €0 €21,951 0%
10 KOMISIONI SHTETERORE I ANKESAVE PER FURNIZIME PUBLIKE €0 €10,569 0%
11 KOMISIONI RREGULLATORE PER BANIM €0 €2,308 0%
12 KESHILLI PER REVIZION €0 €58,373 0%
13 KOMISIONI PER MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI €0 €26,016 0%
14 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DHE PROCEDUREN NGA MARREDHENIA E PUNES NE SHKALLE TE DYTE €0 €943 0%
15 TRUPI REVIZORE PER REVIZIONIMIN E INSTRUMENTIT PER NDIHME PARAADERUESE €0 €16,764 0%
16 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE SHKALLE TE DYTE NE SFEREN E MBIKEQYRJES INSPEKTUESE DHE PROCEDURES PER KUNDERVAJTJE €0 €3,252 0%
17 AGJENCIA OPERATIVO-TEKNIKE €0 €954,308 0%
18 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €0 €27,642 0%
19 QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €37,281 €11,230,296 0.33%
20 SHERBIMI PER PUNE TE PERGJITHSHME DHE TE PERBASHKETA I QEVERISE SE RSM-SE €0 €4,067,479 0%
21 SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT €0 €5,560 0%
22 AVOKATURA E SHTETIT E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €0 €21,951 0%
23 AGJENCIONI PER ADMINISTRATE €12,983 €47,179 21.58%
24 SEKRETARIATI PER CESHTJE EVROPIANE €0 €162,601 0%
25 MINISTRIA PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHKESIVE €0 €37,073 0%
26 AGJENCIONI PER REALIZIMIN E TE DREJTAVE TE BASHKESIVE €0 €3,577 0%
27 AGJENCIONI PER MENAXHIM ME PRONEN E SEKUESTRUAR €0 €4,878 0%
28 KESHILLI INSPEKTUES €0 €2,439 0%
29 AGJENCIONI PER ZBATIMIN E GJUHES €863 €210,519 0.41%
30 MINISTRIA E MBROJTJES €38,232 €51,278,841 0.07%
31 DREJTORIA PER SIGURINE E INFORMATAVE TE KLASIFIKUARA €0 €146,341 0%
32 DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM €1,365 €600,261 0.23%
33 QENDRA PER MENAXHIM ME KRIZA €13,995 €342,102 3.93%
34 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME €880,356 €15,636,717 5.33%
35 AGJENCIONI I SIGURISE KOMBETARE €5,853 €1,490,081 0.39%
36 MINISTRIA E DREJTESISE €0 €126,081 0%
37 DREJTORIA PER EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE €61,886 €3,190,146 1.9%
38 DREJTORIA PER MBAJTJEN E LIBRAVE TE AMZES €18,276 €945,138 1.9%
39 BYROJA PER PERFAQESIM TE RSM-se PARA GJYKATES EUROPIANE PER TE DREJTAT E NJERIUT €0 €5,365 0%
40 INSPEKTORATI PER PERDORIMIN E GJUHEVE €0 €61,788 0%
41 MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME €0 €621,138 0%
42 MINISTRIA E FINANCAVE €1,132,689 €13,478,270 7.75%
43 MINISTRIA E FINANCAVE - FUNKSIONET E SHTETIT €18,817,929 €36,817,014 33.82%
44 DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €701 €1,724,258 0.04%
45 AGJENCIONI PER REZERVAT E MALLRAVE €27 €4,443,875 0%
46 DREJTORIA E TE HYRAVE PUBLIKE €0 €2,439,024 0%
47 DREJTORIA PER POLICINE FINANCIARE €0 €22,764 0%
48 DREJTORIA PER REZERVA TE DETYRUESHME TE NAFTES DHE DERIVATEVE TE NAFTES €75,080 €7,335,082 1.01%
49 MINISTRIA E EKONOMISE €1,458 €3,949,576 0.04%
50 AGJENCIA PER INVESTIME TE HUAJA €0 €16,260 0%
51 AGJENCIA PER PROMOVIMIN DHE PERKRAHJEN E TURIZMIT €0 €32,520 0%
52 DREJTORIA PER ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE €344,234 €7,598,855 4.33%
53 INSPEKTORATI SHTETEROR I TREGUT €0 €206,504 0%
54 INSPEKTORATI SHETEROR PER INSPEKTIM TEKNIK €0 €8,130 0%
55 ENTI SHTETEROR PER MBROJTJEN E PRONESISE INDUSTRIALE €0 €512,195 0%
56 MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR, PLANIFIKIMIT HAPSINOR DHE UJRAVE €48,780 €10,026,439 0.48%
57 INSPEKTORATI SHETEROR PER MJEDIS JETESOR €1,863 €54,397 3.31%
58 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE €20,786 €71,874,140 0.03%
59 INSPEKTORATI SHTETEROR PER TRANSPORT €0 €5,691 0%
60 INSPEKTORATI SHTETEROR PER NDERTIMTARI DHE URBANIZEM €0 €3,252 0%
61 INSPEKTORATI SHTETEROR KOMUNAL €0 €8,130 0%
62 MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE EKONOMISE SE UJERAVE €41,328 €22,586,375 0.18%
63 AGJENCIONI PER NXITJEN E ZHVILLIMIT TE BUJQESISE - MANASTIR €0 €67,235 0%
64 DREJTORIA PER CESHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE €0 €24,552 0%
65 AGJENCIONI PER MBESHTETJEN FINANCIARE TE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL €0 €16,097,560 0%
66 AGJENCIONI PER USHQIM DHE VETERINARI E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €0 €1,219,512 0%
67 INSPEKTORATI SHTETEROR PER BUJQESI €0 €262,195 0%
68 INSPEKTORATI SHTETEROR PER PYLLTARI DHE GJUETI €0 €24,390 0%
69 MINISTRIA E PUNES DHE POLITIKES SOCIALE €291,749 €10,763,795 2.64%
70 INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES €601 €30,293 1.95%
71 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES €114,084 €26,595,151 0.43%
72 BYROJA PER ZHVILLIMIN E ARSIMIT €0 €193,495 0%
73 AGJENCIONI NACIONAL PER PROGRAME ARSIMORE EVROPIANE DHE MOBILITET €97 €56,813 0.17%
74 INSPEKTORATI SHTETEROR I ARSIMIT €373 €27,269 1.35%
75 AGJENCIONI PER RINI DHE SPORT €274,734 €2,165,135 11.26%
76 MINISTRIA E SHOQERISE INFORMATIVE DHE ADMINISTRATES €0 €1,747,967 0%
77 INSPEKTORATI SHTETEROR ADMINISTRATIV €0 €6,504 0%
78 MINISTRIA E KULTURES €90,464 €852,625 9.59%
79 FINANCIMI I VEPRIMTARIVE NE FUSHEN E KULTURES €0 €3,600,000 0%
80 MINISTRIA E SHENDETESISE €1,030,505 €13,786,568 6.95%
81 INSPEKTORATI SHTETEROR SANITAR DHE SHENDETESOR €65 €48,878 0.13%
82 MINISTRIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL €2,357 €108,537 2.13%
83 INSPEKTORATI SHTETEROR PER VETEQEVERISJE LOKALE €0 €2,439 0%
84 AGJENCIONI PER MERGIMTARE €0 €2,439 0%
85 AGJENCIONI PER MBROJTJEN E TE DREJTES PER QASJE TE LIRE TEK INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK €0 €51,219 0%
86 KOMISIONI PER MARREDHENIE ME KOMUNITETET FETARE DHE GRUPET RELIGJIOZE €0 €487 0%
87 AGJENCIONI PER KADASTER TE PATUNDSHMERIVE €675 €609,081 0.11%
88 ENTI SHTETEROR I STATISTIKES €0 €292,845 0%
89 ARKIVI SHTETEROR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €0 €111,577 0%
90 BYROJA PER EKSPERTIZE LIGJORE €0 €30,081 0%
91 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE €2,932 €371,051 0.78%
92 BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL €0 €7,203,252 0%
93 PUSHTETI GJYQESOR €7,976 €2,822,918 0.28%
94 PROKURORIA PUBLIKE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €0 €254,634 0%
95 AVOKATI I POPULLIT €8,584 €16,700 33.95%
96 FONDI PER SIGURIM SHENDETESOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €5,397 €1,458,017 0.37%
97 AGJENCIONI PER PUNESIM €959 €649,447 0.15%
98 FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT €0 €487,804 0%