Ndiqni këtu realizimin e shpenzimeve kapitale të secilit institucion - realizuar ashtu siç është planifikuar në Buxhet.

Cilat janë shpenzimet kapitale?

Shpenzimet kapitale ose investimet kapitale janë shpenzime të përdoruesve të buxhetit të destinuara për mallra të qëndrueshëm siç janë rrugët, shkolla, spitale, ujësjellës, konvikte, ambiente sportive, pajisje të kujdesit shëndetësor, pajisje kompjuterike, programe kompjuterike etj. Zbatimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë.

ID Shfrytezues buxhetore Shfrytezuar Mbetja Realizuar (%)
1 GJITHESEJT DERI ME 30.09.2020 €139,721,911 €175,704,860 44.3%
2 PRESIDENTI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €1,780 €56,756 3.04%
3 AGJENCIONI PER KUNDERZBULIM €79,402 €39,297 66.89%
4 KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE €47,992 €1,213,747 3.8%
5 ENTI SHTETEROR I AUDITIMIT €5,484 €71,263 7.15%
6 KOMISIONI SHTETEROR PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT €112 €260,050 0.04%
7 KOMISIONI SHTETEROR I ZGJEDHJEVE €14,057 €158,625 8.14%
8 KOMISIONI PER MBROJTJEN E KONKURRENCES €1,780 €7,488 19.21%
9 DREJTORIA PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE €1,949 €4,555 29.97%
10 KOMISIONI SHTETERORE I ANKESAVE PER FURNIZIME PUBLIKE €2,191 €8,378 20.73%
11 KOMISIONI RREGULLATORE PER BANIM €1,055 €1,253 45.71%
12 KESHILLI PER REVIZION €955 €508 65.28%
13 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DHE PROCEDUREN NGA MARREDHENIA E PUNES NE SHKALLE TE DYTE €560 €9 98.42%
14 TRUPI REVIZORE PER REVIZIONIMIN E INSTRUMENTIT PER NDIHME PARAADERUESE €12,564 €4,980 71.61%
15 AGJENCIA OPERATIVO-TEKNIKE €32,426 €808,094 3.86%
16 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €2,924 €6,019 32.7%
17 QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE €2,409,480 €3,406,910 41.43%
18 SHERBIMI PER PUNE TE PERGJITHSHME DHE TE PERBASHKETA I QEVERISE SE RSM-SE €2,223,778 €429,880 83.8%
19 SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT €3,939 €1,589 71.26%
20 AVOKATURA E SHTETIT E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €178 €15,594 1.13%
21 AGJENCIONI PER ADMINISTRATE €12,983 €41,895 23.66%
22 SEKRETARIATI PER CESHTJE EVROPIANE €91 €118,722 0.08%
23 MINISTRIA PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHKESIVE €157 €6,509 2.36%
24 AGJENCIONI PER REALIZIMIN E TE DREJTAVE TE BASHKESIVE €0 €1,317 0%
25 AGJENCIONI PER MENAXHIM ME PRONEN E SEKUESTRUAR €1,532 €1,069 58.9%
26 KESHILLI INSPEKTUES €1,985 €828 70.57%
27 AGJENCIONI PER ZBATIMIN E GJUHES €134,848 €32,631 80.52%
28 MINISTRIA E MBROJTJES €2,231,535 €16,509,066 11.91%
29 DREJTORIA PER SIGURINE E INFORMATAVE TE KLASIFIKUARA €11,356 €43,765 20.6%
30 DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM €368,544 €180,992 67.06%
31 QENDRA PER MENAXHIM ME KRIZA €11,937 €178,469 6.27%
32 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME €1,680,878 €14,369,884 10.47%
33 AGJENCIONI I SIGURISE KOMBETARE €3,537 €454,999 0.77%
34 MINISTRIA E DREJTESISE €75,709 €94,469 44.49%
35 DREJTORIA PER EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE €789,403 €2,986,027 20.91%
36 DREJTORIA PER MBAJTJEN E LIBRAVE TE AMZES €580,769 €36,791 94.04%
37 INSPEKTORATI PER PERDORIMIN E GJUHEVE €2,024 €26,431 7.11%
38 MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME €39,818 €153,677 20.58%
39 MINISTRIA E FINANCAVE €8,640,075 €1,686,738 83.67%
40 MINISTRIA E FINANCAVE - FUNKSIONET E SHTETIT €37,097,036 €16,412,069 69.33%
41 DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €355,372 €430,335 45.23%
42 AGJENCIONI PER REZERVAT E MALLRAVE €908,232 €745,426 54.92%
43 DREJTORIA E TE HYRAVE PUBLIKE €109,939 €1,606,483 6.41%
44 DREJTORIA PER POLICINE FINANCIARE €13,042 €15,413 45.83%
45 DREJTORIA PER REZERVA TE DETYRUESHME TE NAFTES DHE DERIVATEVE TE NAFTES €15,918,396 €1,848,433 89.6%
46 MINISTRIA E EKONOMISE €191,345 €1,754,134 9.84%
47 DREJTORIA PER ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE €3,159,795 €3,244,270 49.34%
48 INSPEKTORATI SHTETEROR I TREGUT €107,178 €45,472 70.21%
49 INSPEKTORATI SHETEROR PER INSPEKTIM TEKNIK €22,895 €1,397 94.25%
50 ENTI SHTETEROR PER MBROJTJEN E PRONESISE INDUSTRIALE €106 €29,162 0.36%
51 MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR, PLANIFIKIMIT HAPSINOR DHE UJRAVE €2,374,767 €4,232,971 35.94%
52 INSPEKTORATI SHETEROR PER MJEDIS JETESOR €100,650 €24,065 80.7%
53 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE €20,663,493 €43,605,189 32.15%
54 INSPEKTORATI SHTETEROR PER TRANSPORT €7,621 €509 93.74%
55 INSPEKTORATI SHTETEROR PER NDERTIMTARI DHE URBANIZEM €2,259 €993 69.46%
56 MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE EKONOMISE SE UJERAVE €4,636,396 €2,912,872 61.42%
57 AGJENCIONI PER NXITJEN E ZHVILLIMIT TE BUJQESISE - MANASTIR €138 €122,788 0.11%
58 DREJTORIA PER CESHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE €20,402 €7,728 72.53%
59 AGJENCIONI PER MBESHTETJEN FINANCIARE TE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL €11,178,405 €5,070,375 68.8%
60 AGJENCIONI PER USHQIM DHE VETERINARI E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €35,678 €75,704 32.03%
61 INSPEKTORATI SHTETEROR PER BUJQESI €147,099 €116,673 55.77%
62 INSPEKTORATI SHTETEROR PER PYLLTARI DHE GJUETI €5,738 €2,392 70.58%
63 MINISTRIA E PUNES DHE POLITIKES SOCIALE €2,403,038 €6,742,100 26.28%
64 INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES €7,958 €985 88.99%
65 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES €7,516,509 €12,125,252 38.27%
66 BYROJA PER ZHVILLIMIN E ARSIMIT €14,602 €146,373 9.07%
67 AGJENCIONI NACIONAL PER PROGRAME ARSIMORE EVROPIANE DHE MOBILITET €15,352 €101,558 13.13%
68 INSPEKTORATI SHTETEROR I ARSIMIT €0 €813 0%
69 AGJENCIONI PER RINI DHE SPORT €875,776 €686,761 56.05%
70 MINISTRIA E SHOQERISE INFORMATIVE DHE ADMINISTRATES €370,588 €926,322 28.57%
71 INSPEKTORATI SHTETEROR ADMINISTRATIV €57 €3,032 1.85%
72 MINISTRIA E KULTURES €1,776,419 €27,971 98.45%
73 FINANCIMI I VEPRIMTARIVE NE FUSHEN E KULTURES €2,321,103 €1,205,846 65.81%
74 MINISTRIA E SHENDETESISE €6,341,263 €16,952,894 27.22%
75 INSPEKTORATI SHTETEROR SANITAR DHE SHENDETESOR €36,802 €9,702 79.14%
76 MINISTRIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL €35,799 €122,900 22.56%
77 INSPEKTORATI SHTETEROR PER VETEQEVERISJE LOKALE €1,980 €459 81.18%
78 AGJENCIONI PER MBROJTJEN E TE DREJTES PER QASJE TE LIRE TEK INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK €0 €2,700 0%
79 KOMISIONI PER MARREDHENIE ME KOMUNITETET FETARE DHE GRUPET RELIGJIOZE €463 €41 91.87%
80 AGJENCIONI PER KADASTER TE PATUNDSHMERIVE €398,867 €281,620 58.61%
81 ENTI SHTETEROR I STATISTIKES €85,139 €807,495 9.54%
82 ARKIVI SHTETEROR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €39,119 €74,051 34.57%
83 BYROJA PER EKSPERTIZE LIGJORE €0 €30,081 0%
84 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE €18,386 €166,654 9.94%
85 BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL €493,514 €4,905,510 9.14%
86 PUSHTETI GJYQESOR €267,354 €1,849,322 12.63%
87 AVOKATI I POPULLIT €5,792 €4,744 54.97%
88 FONDI PER SIGURIM SHENDETESOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €151,130 €1,825,656 7.65%
89 AGJENCIONI PER PUNESIM €58,043 €429,761 11.9%
90 FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT €1,089 €550,130 0.2%