Ndiqni këtu realizimin e shpenzimeve kapitale të secilit institucion - realizuar ashtu siç është planifikuar në Buxhet.

Cilat janë shpenzimet kapitale?

Shpenzimet kapitale ose investimet kapitale janë shpenzime të përdoruesve të buxhetit të destinuara për mallra të qëndrueshëm siç janë rrugët, shkolla, spitale, ujësjellës, konvikte, ambiente sportive, pajisje të kujdesit shëndetësor, pajisje kompjuterike, programe kompjuterike etj. Zbatimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë.

ID Shfrytezues buxhetore Shfrytezuar Mbetja Realizuar (%)
1 GJITHESEJT DERI ME 30.04.2022 €100,988,036 €501,965,856 16.75%
2 PRESIDENTI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €6,732 €101,750 6.21%
3 AGJENCIONI PER KUNDERZBULIM €61,135 €69,546 46.78%
4 KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €94,676 €1,831,720 4.91%
5 ENTI SHTETEROR I AUDITIMIT €5,965 €168,507 3.42%
6 KOMISIONI SHTETEROR PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT €0 €101,469 0%
7 KOMISIONI SHTETEROR I ZGJEDHJEVE €844 €38,522 2.14%
8 KOMISIONI PER MBROJTJEN E KONKURRENCES €7,458 €658 91.89%
9 DREJTORIA PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE €470 €20,471 2.24%
10 KOMISIONI SHTETERORE I ANKESAVE PER FURNIZIME PUBLIKE €3,664 €6,887 34.73%
11 KOMISIONI RREGULLATORE PER BANIM €3,271 €1,526 68.19%
12 KESHILLI PER REVIZION €0 €46,266 0%
13 KOMISIONI PER MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI €4,358 €18,056 19.44%
14 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DHE PROCEDUREN NGA MARREDHENIA E PUNES NE SHKALLE TE DYTE €0 €11,444 0%
15 TRUPI REVIZORE PER REVIZIONIMIN E INSTRUMENTIT PER NDIHME PARAADERUESE €11,522 €22,568 33.8%
16 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE SHKALLE TE DYTE NE SFEREN E MBIKEQYRJES INSPEKTUESE DHE PROCEDURES PER KUNDERVAJTJE €0 €2,759 0%
17 AGJENCIA OPERATIVO-TEKNIKE €194,062 €3,913,260 4.72%
18 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €502 €18,426 2.65%
19 QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €20,931,276 €6,579,642 76.08%
20 SHERBIMI PER PUNE TE PERGJITHSHME DHE TE PERBASHKETA I QEVERISE SE RSM-SE €931,605 €2,762,242 25.22%
21 SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT €5,651 €761 88.13%
22 AVOKATURA E SHTETIT E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €96 €21,368 0.45%
23 AGJENCIONI PER ADMINISTRATE €25,075 €33,366 42.91%
24 SEKRETARIATI PER CESHTJE EVROPIANE €7,275 €284,386 2.49%
25 MINISTRIA PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHKESIVE €24,350 €30,357 44.51%
26 AGJENCIONI PER REALIZIMIN E TE DREJTAVE TE BASHKESIVE €809 €5,879 12.1%
27 AGJENCIONI PER MENAXHIM ME PRONEN E SEKUESTRUAR €0 €9,659 0%
28 KESHILLI INSPEKTUES €44,616 €905,828 4.69%
29 AGJENCIONI PER ZBATIMIN E GJUHES €1,641 €133,101 1.22%
30 MINISTRIA E MBROJTJES €6,715,198 €73,747,770 8.35%
31 DREJTORIA PER SIGURINE E INFORMATAVE TE KLASIFIKUARA €2,030 €41,720 4.64%
32 DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM €127,998 €1,171,559 9.85%
33 QENDRA PER MENAXHIM ME KRIZA €8,514 €256,810 3.21%
34 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME €4,235,943 €11,282,479 27.3%
35 AGJENCIONI I SIGURISE KOMBETARE €3,852 €4,518,862 0.09%
36 MINISTRIA E DREJTESISE €38,448 €115,577 24.96%
37 DREJTORIA PER EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE €87,301 €4,667,820 1.84%
38 DREJTORIA PER MBAJTJEN E LIBRAVE TE AMZES €103,084 €801,062 11.4%
39 BYROJA PER PERFAQESIM TE RSM-se PARA GJYKATES EUROPIANE PER TE DREJTAT E NJERIUT €0 €4,139 0%
40 INSPEKTORATI PER PERDORIMIN E GJUHEVE €447 €25,364 1.73%
41 MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME €231,587 €2,117,733 9.86%
42 MINISTRIA E FINANCAVE €1,165,295 €6,834,349 14.57%
43 MINISTRIA E FINANCAVE - FUNKSIONET E SHTETIT €26,350,673 €35,016,917 42.94%
44 DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €20,188 €1,879,795 1.06%
45 AGJENCIONI PER REZERVAT E MALLRAVE €184,203 €2,596,641 6.62%
46 DREJTORIA E TE HYRAVE PUBLIKE €5,747 €3,189,935 0.18%
47 DREJTORIA PER POLICINE FINANCIARE €25,575 €43,412 37.07%
48 DREJTORIA PER REZERVA TE DETYRUESHME TE NAFTES DHE DERIVATEVE TE NAFTES €2,435,200 €14,663,631 14.24%
49 MINISTRIA E EKONOMISE €10,182,497 €3,219,285 75.98%
50 AGJENCIA PER INVESTIME TE HUAJA €341 €34,289 0.98%
51 AGJENCIA PER PROMOVIMIN DHE PERKRAHJEN E TURIZMIT €1,777 €12,833 12.16%
52 DREJTORIA PER ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE €2,179,623 €7,902,763 21.62%
53 INSPEKTORATI SHTETEROR I TREGUT €8,471 €32,438 20.71%
54 INSPEKTORATI SHETEROR PER INSPEKTIM TEKNIK €0 €5,762 0%
55 ENTI SHTETEROR PER MBROJTJEN E PRONESISE INDUSTRIALE €174,698 €32,607 84.27%
56 MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR, PLANIFIKIMIT HAPSINOR DHE UJRAVE €1,391,407 €14,271,840 8.88%
57 INSPEKTORATI SHETEROR PER MJEDIS JETESOR €0 €27,597 0%
58 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE €5,189,828 €164,718,008 3.05%
59 INSPEKTORATI SHTETEROR PER TRANSPORT €0 €8,563 0%
60 INSPEKTORATI SHTETEROR PER NDERTIMTARI DHE URBANIZEM €1,595 €28 98.27%
61 INSPEKTORATI SHTETEROR KOMUNAL €0 €2,353 0%
62 MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE EKONOMISE SE UJERAVE €5,720,544 €18,974,294 23.16%
63 AGJENCIONI PER NXITJEN E ZHVILLIMIT TE BUJQESISE - MANASTIR €0 €67,992 0%
64 DREJTORIA PER CESHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE €5,414 €29,593 15.47%
65 AGJENCIONI PER MBESHTETJEN FINANCIARE TE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL €2,136,108 €18,783,697 10.21%
66 AGJENCIONI PER USHQIM DHE VETERINARI E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €434,998 €624,950 41.04%
67 INSPEKTORATI SHTETEROR PER BUJQESI €33,760 €88,673 27.57%
68 INSPEKTORATI SHTETEROR PER PYLLTARI DHE GJUETI €491 €7,625 6.05%
69 MINISTRIA E PUNES DHE POLITIKES SOCIALE €1,244,458 €12,043,071 9.37%
70 INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES €1,319 €31,574 4.01%
71 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES €3,841,092 €30,239,691 11.27%
72 BYROJA PER ZHVILLIMIN E ARSIMIT €18,790 €169,602 9.97%
73 AGJENCIONI NACIONAL PER PROGRAME ARSIMORE EVROPIANE DHE MOBILITET €86 €76,056 0.11%
74 INSPEKTORATI SHTETEROR I ARSIMIT €2,873 €1,428 66.8%
75 AGJENCIONI PER RINI DHE SPORT €199,760 €2,954,287 6.33%
76 MINISTRIA E SHOQERISE INFORMATIVE DHE ADMINISTRATES €753,726 €3,622,085 17.22%
77 INSPEKTORATI SHTETEROR ADMINISTRATIV €1,532 €91 94.39%
78 MINISTRIA E KULTURES €14,807 €255,909 5.47%
79 FINANCIMI I VEPRIMTARIVE NE FUSHEN E KULTURES €108,035 €8,088,696 1.32%
80 MINISTRIA E SHENDETESISE €1,885,523 €18,229,997 9.37%
81 INSPEKTORATI SHTETEROR SANITAR DHE SHENDETESOR €1,128 €26,469 4.09%
82 MINISTRIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL €865 €278,147 0.31%
83 INSPEKTORATI SHTETEROR PER VETEQEVERISJE LOKALE €0 €2,759 0%
84 AGJENCIONI PER MERGIMTARE €1,035 €20 98.1%
85 AGJENCIONI PER MBROJTJEN E TE DREJTES PER QASJE TE LIRE TEK INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK €0 €113,059 0%
86 KOMISIONI PER MARREDHENIE ME KOMUNITETET FETARE DHE GRUPET RELIGJIOZE €0 €1,655 0%
87 AGJENCIONI PER KADASTER TE PATUNDSHMERIVE €217,885 €717,179 23.3%
88 ENTI SHTETEROR I STATISTIKES €2,472 €442,487 0.56%
89 ARKIVI SHTETEROR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €0 €61,282 0%
90 BYROJA PER EKSPERTIZE LIGJORE €0 €33,279 0%
91 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE €5,448 €150,802 3.49%
92 BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL €723,884 €8,924,167 7.5%
93 PUSHTETI GJYQESOR €126,815 €3,221,105 3.79%
94 PROKURORIA PUBLIKE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €70,788 €201,241 26.02%
95 KESHILLI I PROKUROREVE PUBLIK €0 €14,764 0%
96 AVOKATI I POPULLIT €0 €52,840 0%
97 FONDI PER SIGURIM SHENDETESOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €149,911 €1,148,790 11.54%
98 AGJENCIONI PER PUNESIM €813 €1,135,550 0.07%
99 FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT €45,103 €766,585 5.56%