Ndiqni këtu realizimin e shpenzimeve kapitale të secilit institucion - realizuar ashtu siç është planifikuar në Buxhet.

Cilat janë shpenzimet kapitale?

Shpenzimet kapitale ose investimet kapitale janë shpenzime të përdoruesve të buxhetit të destinuara për mallra të qëndrueshëm siç janë rrugët, shkolla, spitale, ujësjellës, konvikte, ambiente sportive, pajisje të kujdesit shëndetësor, pajisje kompjuterike, programe kompjuterike etj. Zbatimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë.

ID Shfrytezues buxhetore Shfrytezuar Mbetja Realizuar (%)
1 GJITHESEJT DERI ME 31.10.2023 €475,368,621 €290,519,651 62.07%
2 PRESIDENTI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €44,464 €36,591 54.86%
3 AGJENCIONI PER KUNDERZBULIM €123,793 €43,333 74.07%
4 KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €461,278 €1,161,936 28.42%
5 ENTI SHTETEROR I AUDITIMIT €114,119 €62,666 64.55%
6 KOMISIONI SHTETEROR PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT €7,752 €71,247 9.81%
7 KOMISIONI SHTETEROR I ZGJEDHJEVE €5,190 €39,274 11.67%
8 KOMISIONI PER MBROJTJEN E KONKURRENCES €7,653 €1,113 87.3%
9 DREJTORIA PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE €1,895 €18,599 9.25%
10 KOMISIONI SHTETERORE I ANKESAVE PER FURNIZIME PUBLIKE €8,479 €3,615 70.11%
11 KOMISIONI RREGULLATORE PER BANIM €3,414 €1,699 66.77%
12 KESHILLI PER REVIZION €0 €1,224 0%
13 KOMISIONI PER MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI €9,060 €2,548 78.05%
14 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DHE PROCEDUREN NGA MARREDHENIA E PUNES NE SHKALLE TE DYTE €1,022 €211 82.89%
15 TRUPI REVIZORE PER REVIZIONIMIN E INSTRUMENTIT PER NDIHME PARAADERUESE €11,007 €5,372 67.2%
16 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE SHKALLE TE DYTE NE SFEREN E MBIKEQYRJES INSPEKTUESE DHE PROCEDURES PER KUNDERVAJTJE €671 €1,753 27.68%
17 AGJENCIA OPERATIVO-TEKNIKE €75,056 €3,078,871 2.38%
18 KËSHILLI FISKAL €0 €827 0%
19 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €8,945 €5,933 60.12%
20 QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €65,252,522 €55,036,289 54.25%
21 SHERBIMI PER PUNE TE PERGJITHSHME DHE TE PERBASHKETA I QEVERISE SE RSM-SE €2,099,077 €941,271 69.04%
22 SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT €4,393 €2,019 68.51%
23 AVOKATURA E SHTETIT E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €10,604 €26,035 28.94%
24 AGJENCIONI PER ADMINISTRATE €33,915 €18,682 64.48%
25 SEKRETARIATI PER CESHTJE EVROPIANE €17,344 €31,870 35.24%
26 MINISTRIA PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHKESIVE €16,211 €2,457 86.84%
27 AGJENCIONI PER REALIZIMIN E TE DREJTAVE TE BASHKESIVE €742 €79 90.38%
28 AGJENCIONI PER MENAXHIM ME PRONEN E SEKUESTRUAR €1,184 €1,670 41.49%
29 KESHILLI INSPEKTUES €0 €19,837 0%
30 AGJENCIONI PER ZBATIMIN E GJUHES €16,792 €33,179 33.6%
31 MINISTRIA E MBROJTJES €41,891,772 €29,072,349 59.03%
32 DREJTORIA PER SIGURINE E INFORMATAVE TE KLASIFIKUARA €9,952 €1,135 89.76%
33 DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM €367,654 €606,777 37.73%
34 QENDRA PER MENAXHIM ME KRIZA €149,382 €8,929 94.36%
35 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME €8,906,653 €10,093,823 46.88%
36 AGJENCIONI I SIGURISE KOMBETARE €9,032 €262,883 3.32%
37 MINISTRIA E DREJTESISE €16,335 €57,528 22.12%
38 DREJTORIA PER EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE €63,106 €894,280 6.59%
39 DREJTORIA PER MBAJTJEN E LIBRAVE TE AMZES €383,826 €144,014 72.72%
40 BYROJA PER PERFAQESIM TE RSM-se PARA GJYKATES EUROPIANE PER TE DREJTAT E NJERIUT €0 €1,895 0%
41 INSPEKTORATI PER PERDORIMIN E GJUHEVE €0 €553 0%
42 MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME €121,712 €571,745 17.55%
43 MINISTRIA E FINANCAVE €2,133,228 €2,727,151 43.89%
44 MINISTRIA E FINANCAVE - FUNKSIONET E SHTETIT €56,158,169 €33,591,830 62.57%
45 DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €468,176 €635,059 42.44%
46 AGJENCIONI PER REZERVAT E MALLRAVE €7,103,355 €1,896,002 78.93%
47 DREJTORIA E TE HYRAVE PUBLIKE €55,610 €1,580,753 3.4%
48 DREJTORIA PER POLICINE FINANCIARE €33,289 €17,441 65.62%
49 DREJTORIA PER REZERVA TE DETYRUESHME TE NAFTES DHE DERIVATEVE TE NAFTES €4,214,606 €8,744,890 32.52%
50 MINISTRIA E EKONOMISE €4,204,841 €1,307,287 76.28%
51 AGJENCIA PER INVESTIME TE HUAJA €13,461 €564 95.98%
52 AGJENCIA PER PROMOVIMIN DHE PERKRAHJEN E TURIZMIT €209 €6,769 3%
53 DREJTORIA PER ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE €6,409,706 €8,334,774 43.47%
54 INSPEKTORATI SHTETEROR I TREGUT €26,659 €3,666 87.91%
55 INSPEKTORATI SHETEROR PER INSPEKTIM TEKNIK €3,555 €13,880 20.39%
56 ENTI SHTETEROR PER MBROJTJEN E PRONESISE INDUSTRIALE €6,632 €90,770 6.81%
57 MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR, PLANIFIKIMIT HAPSINOR DHE UJRAVE €4,965,549 €14,135,082 26%
58 INSPEKTORATI SHETEROR PER MJEDIS JETESOR €5,743 €114 98.05%
59 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE €215,201,415 €65,657,016 76.62%
60 INSPEKTORATI SHTETEROR PER TRANSPORT €4,890 €629 88.6%
61 INSPEKTORATI SHTETEROR PER NDERTIMTARI DHE URBANIZEM €1,448 €13 99.11%
62 INSPEKTORATI SHTETEROR KOMUNAL €0 €298 0%
63 MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE EKONOMISE SE UJERAVE €6,729,667 €6,079,862 52.54%
64 AGJENCIONI PER NXITJEN E ZHVILLIMIT TE BUJQESISE - MANASTIR €31,215 €47,738 39.54%
65 DREJTORIA PER CESHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE €88,835 €196,668 31.12%
66 AGJENCIONI PER MBESHTETJEN FINANCIARE TE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL €10,472,411 €11,402,589 47.87%
67 AGJENCIONI PER USHQIM DHE VETERINARI E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €2,774,097 €95,188 96.68%
68 INSPEKTORATI SHTETEROR PER BUJQESI €19,488 €90,129 17.78%
69 INSPEKTORATI SHTETEROR PER PYLLTARI DHE GJUETI €6,896 €409 94.4%
70 MINISTRIA E PUNES DHE POLITIKES SOCIALE €2,374,149 €1,318,646 64.29%
71 INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES €7,489 €18,821 28.46%
72 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES €14,153,036 €10,014,865 58.56%
73 BYROJA PER ZHVILLIMIN E ARSIMIT €121,626 €22,140 84.6%
74 AGJENCIONI NACIONAL PER PROGRAME ARSIMORE EVROPIANE DHE MOBILITET €962 €74,882 1.27%
75 INSPEKTORATI SHTETEROR I ARSIMIT €153 €1,337 10.27%
76 AGJENCIONI PER RINI DHE SPORT €1,065,606 €2,143,895 33.2%
77 MINISTRIA E SHOQERISE INFORMATIVE DHE ADMINISTRATES €674,919 €1,342,486 33.45%
78 INSPEKTORATI SHTETEROR ADMINISTRATIV €1,225 €966 55.91%
79 MINISTRIA E KULTURES €55,848 €14,231 79.69%
80 FINANCIMI I VEPRIMTARIVE NE FUSHEN E KULTURES €4,100,619 €1,265,143 76.42%
81 MINISTRIA E SHENDETESISE €4,394,524 €7,188,344 37.94%
82 INSPEKTORATI SHTETEROR SANITAR DHE SHENDETESOR €0 €25,974 0%
83 MINISTRIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL €16,827 €54,552 23.57%
84 INSPEKTORATI SHTETEROR PER VETEQEVERISJE LOKALE €2,075 €408 83.57%
85 AGJENCIONI PER MERGIMTARE €1,859 €332 84.85%
86 AGJENCIONI PER MBROJTJEN E TE DREJTES PER QASJE TE LIRE TEK INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK €2,810 €22,823 10.96%
87 AGJENCIONI PER KADASTER TE PATUNDSHMERIVE €296,875 €832,995 26.28%
88 ENTI SHTETEROR I STATISTIKES €124,604 €1,954 98.46%
89 ARKIVI SHTETEROR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €48,713 €31,653 60.61%
90 BYROJA PER EKSPERTIZE LIGJORE €16,162 €8,188 66.37%
91 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE €74,542 €218,573 25.43%
92 BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL €4,809,281 €3,496,644 57.9%
93 PUSHTETI GJYQESOR €574,736 €1,676,064 25.53%
94 PROKURORIA PUBLIKE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €82,334 €110,327 42.74%
95 KESHILLI I PROKUROREVE PUBLIK €15,392 €2,054 88.23%
96 AVOKATI I POPULLIT €55,933 €6,099 90.17%
97 FONDI PER SIGURIM SHENDETESOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €136,233 €545,585 19.98%
98 AGJENCIONI PER PUNESIM €281,542 €692,483 28.91%
99 FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT €489,391 €364,505 57.31%