Ndiqni këtu realizimin e shpenzimeve kapitale të secilit institucion - realizuar ashtu siç është planifikuar në Buxhet.

Cilat janë shpenzimet kapitale?

Shpenzimet kapitale ose investimet kapitale janë shpenzime të përdoruesve të buxhetit të destinuara për mallra të qëndrueshëm siç janë rrugët, shkolla, spitale, ujësjellës, konvikte, ambiente sportive, pajisje të kujdesit shëndetësor, pajisje kompjuterike, programe kompjuterike etj. Zbatimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë.

ID Shfrytezues buxhetore Shfrytezuar Mbetja Realizuar (%)
1 GJITHESEJT DERI ME 31.08.2022 €176,173,837 €348,085,315 33.6%
2 PRESIDENTI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €31,415 €72,237 30.31%
3 AGJENCIONI PER KUNDERZBULIM €129,188 €1,493 98.86%
4 KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €162,127 €1,481,801 9.86%
5 ENTI SHTETEROR I AUDITIMIT €72,719 €110,235 39.75%
6 KOMISIONI SHTETEROR PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT €14,616 €158,598 8.44%
7 KOMISIONI SHTETEROR I ZGJEDHJEVE €844 €37,224 2.22%
8 KOMISIONI PER MBROJTJEN E KONKURRENCES €7,908 €208 97.44%
9 DREJTORIA PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE €470 €38,669 1.2%
10 KOMISIONI SHTETERORE I ANKESAVE PER FURNIZIME PUBLIKE €6,091 €8,519 41.69%
11 KOMISIONI RREGULLATORE PER BANIM €3,853 €1,601 70.65%
12 KESHILLI PER REVIZION €0 €41,233 0%
13 KOMISIONI PER MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI €13,980 €17,513 44.39%
14 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DHE PROCEDUREN NGA MARREDHENIA E PUNES NE SHKALLE TE DYTE €0 €11,444 0%
15 TRUPI REVIZORE PER REVIZIONIMIN E INSTRUMENTIT PER NDIHME PARAADERUESE €11,522 €27,114 29.82%
16 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE SHKALLE TE DYTE NE SFEREN E MBIKEQYRJES INSPEKTUESE DHE PROCEDURES PER KUNDERVAJTJE €0 €2,207 0%
17 AGJENCIA OPERATIVO-TEKNIKE €289,038 €3,737,276 7.18%
18 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €6,385 €11,472 35.76%
19 QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €21,214,989 €7,847,527 73%
20 SHERBIMI PER PUNE TE PERGJITHSHME DHE TE PERBASHKETA I QEVERISE SE RSM-SE €1,935,945 €2,849,103 40.46%
21 SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT €5,651 €761 88.13%
22 AVOKATURA E SHTETIT E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €10,576 €8,531 55.35%
23 AGJENCIONI PER ADMINISTRATE €25,075 €33,366 42.91%
24 SEKRETARIATI PER CESHTJE EVROPIANE €8,773 €293,175 2.91%
25 MINISTRIA PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHKESIVE €24,350 €17,111 58.73%
26 AGJENCIONI PER REALIZIMIN E TE DREJTAVE TE BASHKESIVE €809 €5,879 12.1%
27 AGJENCIONI PER MENAXHIM ME PRONEN E SEKUESTRUAR €0 €9,659 0%
28 KESHILLI INSPEKTUES €53,195 €416,610 11.32%
29 AGJENCIONI PER ZBATIMIN E GJUHES €1,641 €131,378 1.23%
30 MINISTRIA E MBROJTJES €8,825,227 €54,436,136 13.95%
31 DREJTORIA PER SIGURINE E INFORMATAVE TE KLASIFIKUARA €6,257 €37,493 14.3%
32 DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM €396,227 €1,007,328 28.23%
33 QENDRA PER MENAXHIM ME KRIZA €61,494 €203,538 23.2%
34 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME €7,899,205 €6,015,744 56.77%
35 AGJENCIONI I SIGURISE KOMBETARE €40,337 €2,400,393 1.65%
36 MINISTRIA E DREJTESISE €44,343 €112,913 28.2%
37 DREJTORIA PER EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE €226,103 €2,316,332 8.89%
38 DREJTORIA PER MBAJTJEN E LIBRAVE TE AMZES €219,178 €726,438 23.18%
39 BYROJA PER PERFAQESIM TE RSM-se PARA GJYKATES EUROPIANE PER TE DREJTAT E NJERIUT €957 €3,182 23.12%
40 INSPEKTORATI PER PERDORIMIN E GJUHEVE €447 €19,845 2.2%
41 MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME €286,822 €1,324,671 17.8%
42 MINISTRIA E FINANCAVE €3,989,517 €4,844,151 45.16%
43 MINISTRIA E FINANCAVE - FUNKSIONET E SHTETIT €43,444,607 €22,734,175 65.65%
44 DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €315,864 €1,306,944 19.46%
45 AGJENCIONI PER REZERVAT E MALLRAVE €2,310,152 €12,244,409 15.87%
46 DREJTORIA E TE HYRAVE PUBLIKE €9,962 €3,236,791 0.31%
47 DREJTORIA PER POLICINE FINANCIARE €40,103 €13,874 74.3%
48 DREJTORIA PER REZERVA TE DETYRUESHME TE NAFTES DHE DERIVATEVE TE NAFTES €6,549,221 €6,491,168 50.22%
49 MINISTRIA E EKONOMISE €10,211,174 €2,262,462 81.86%
50 AGJENCIA PER INVESTIME TE HUAJA €24,097 €8,711 73.45%
51 AGJENCIA PER PROMOVIMIN DHE PERKRAHJEN E TURIZMIT €1,777 €12,833 12.16%
52 DREJTORIA PER ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE €5,906,150 €7,747,664 43.26%
53 INSPEKTORATI SHTETEROR I TREGUT €8,471 €32,438 20.71%
54 INSPEKTORATI SHETEROR PER INSPEKTIM TEKNIK €0 €38,230 0%
55 ENTI SHTETEROR PER MBROJTJEN E PRONESISE INDUSTRIALE €174,698 €32,607 84.27%
56 MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR, PLANIFIKIMIT HAPSINOR DHE UJRAVE €2,921,269 €12,427,265 19.03%
57 INSPEKTORATI SHETEROR PER MJEDIS JETESOR €0 €17,045 0%
58 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE €17,563,798 €93,594,676 15.8%
59 INSPEKTORATI SHTETEROR PER TRANSPORT €1,344 €6,383 17.39%
60 INSPEKTORATI SHTETEROR PER NDERTIMTARI DHE URBANIZEM €1,595 €434 78.61%
61 INSPEKTORATI SHTETEROR KOMUNAL €0 €2,353 0%
62 MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE EKONOMISE SE UJERAVE €10,463,564 €18,180,575 36.53%
63 AGJENCIONI PER NXITJEN E ZHVILLIMIT TE BUJQESISE - MANASTIR €47,649 €45,256 51.29%
64 DREJTORIA PER CESHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE €92,767 €3,515 96.35%
65 AGJENCIONI PER MBESHTETJEN FINANCIARE TE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL €6,115,962 €11,907,881 33.93%
66 AGJENCIONI PER USHQIM DHE VETERINARI E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €545,916 €1,818,045 23.09%
67 INSPEKTORATI SHTETEROR PER BUJQESI €41,761 €105,154 28.43%
68 INSPEKTORATI SHTETEROR PER PYLLTARI DHE GJUETI €491 €7,301 6.3%
69 MINISTRIA E PUNES DHE POLITIKES SOCIALE €2,413,442 €12,115,048 16.61%
70 INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES €1,319 €27,918 4.51%
71 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES €9,666,981 €17,598,197 35.46%
72 BYROJA PER ZHVILLIMIN E ARSIMIT €56,048 €101,419 35.59%
73 AGJENCIONI NACIONAL PER PROGRAME ARSIMORE EVROPIANE DHE MOBILITET €1,918 €74,056 2.52%
74 INSPEKTORATI SHTETEROR I ARSIMIT €2,873 €1,428 66.8%
75 AGJENCIONI PER RINI DHE SPORT €544,460 €2,870,184 15.94%
76 MINISTRIA E SHOQERISE INFORMATIVE DHE ADMINISTRATES €880,384 €1,274,940 40.85%
77 INSPEKTORATI SHTETEROR ADMINISTRATIV €1,532 €91 94.39%
78 MINISTRIA E KULTURES €47,724 €209,597 18.55%
79 FINANCIMI I VEPRIMTARIVE NE FUSHEN E KULTURES €2,124,353 €6,743,082 23.96%
80 MINISTRIA E SHENDETESISE €3,273,879 €8,997,484 26.68%
81 INSPEKTORATI SHTETEROR SANITAR DHE SHENDETESOR €1,128 €19,975 5.35%
82 MINISTRIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL €19,795 €290,140 6.39%
83 INSPEKTORATI SHTETEROR PER VETEQEVERISJE LOKALE €2,521 €238 91.37%
84 AGJENCIONI PER MERGIMTARE €1,035 €20 98.1%
85 AGJENCIONI PER MBROJTJEN E TE DREJTES PER QASJE TE LIRE TEK INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK €66,638 €46,413 58.95%
86 KOMISIONI PER MARREDHENIE ME KOMUNITETET FETARE DHE GRUPET RELIGJIOZE €0 €1,655 0%
87 AGJENCIONI PER KADASTER TE PATUNDSHMERIVE €355,728 €416,999 46.04%
88 ENTI SHTETEROR I STATISTIKES €149,224 €295,727 33.54%
89 ARKIVI SHTETEROR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €11,037 €53,167 17.19%
90 BYROJA PER EKSPERTIZE LIGJORE €0 €25,162 0%
91 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE €31,822 €133,356 19.27%
92 BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL €2,408,084 €7,228,928 24.99%
93 PUSHTETI GJYQESOR €720,257 €2,083,947 25.68%
94 PROKURORIA PUBLIKE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €165,194 €110,780 59.86%
95 KESHILLI I PROKUROREVE PUBLIK €7,045 €10,325 40.56%
96 AVOKATI I POPULLIT €37,625 €7,829 82.78%
97 FONDI PER SIGURIM SHENDETESOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €244,757 €347,775 41.31%
98 AGJENCIONI PER PUNESIM €16,909 €1,108,740 1.5%
99 FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT €100,459 €792,398 11.25%