Ndiqni këtu realizimin e shpenzimeve kapitale të secilit institucion - realizuar ashtu siç është planifikuar në Buxhet.

Cilat janë shpenzimet kapitale?

Shpenzimet kapitale ose investimet kapitale janë shpenzime të përdoruesve të buxhetit të destinuara për mallra të qëndrueshëm siç janë rrugët, shkolla, spitale, ujësjellës, konvikte, ambiente sportive, pajisje të kujdesit shëndetësor, pajisje kompjuterike, programe kompjuterike etj. Zbatimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë.

ID Shfrytezues buxhetore Shfrytezuar Mbetja Realizuar (%)
1 GJITHESEJT DERI ME 31.12.2023 €719,548,666 €66,151,629 91.58%
2 PRESIDENTI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €68,067 €7,172 90.47%
3 AGJENCIONI PER KUNDERZBULIM €158,973 €36 99.98%
4 KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €843,031 €107,456 88.69%
5 ENTI SHTETEROR I AUDITIMIT €140,965 €53,190 72.6%
6 KOMISIONI SHTETEROR PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT €18,872 €45,240 29.44%
7 KOMISIONI SHTETEROR I ZGJEDHJEVE €38,312 €5,946 86.57%
8 KOMISIONI PER MBROJTJEN E KONKURRENCES €7,653 €1,113 87.3%
9 DREJTORIA PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE €1,895 €31,871 5.61%
10 KOMISIONI SHTETERORE I ANKESAVE PER FURNIZIME PUBLIKE €8,479 €1,991 80.98%
11 KOMISIONI RREGULLATORE PER BANIM €3,479 €1,951 64.07%
12 KESHILLI PER REVIZION €829 €395 67.73%
13 KOMISIONI PER MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI €9,252 €2,306 80.05%
14 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DHE PROCEDUREN NGA MARREDHENIA E PUNES NE SHKALLE TE DYTE €1,033 €5 99.52%
15 TRUPI REVIZORE PER REVIZIONIMIN E INSTRUMENTIT PER NDIHME PARAADERUESE €19,433 €31 99.84%
16 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE SHKALLE TE DYTE NE SFEREN E MBIKEQYRJES INSPEKTUESE DHE PROCEDURES PER KUNDERVAJTJE €671 €3,247 17.13%
17 AGJENCIA OPERATIVO-TEKNIKE €198,502 €620,085 24.25%
18 KESHILLI FISKAL €0 €827 0%
19 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €10,774 €1,669 86.59%
20 QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €86,941,102 €272,109 99.69%
21 SHERBIMI PER PUNE TE PERGJITHSHME DHE TE PERBASHKETA I QEVERISE SE RSM-SE €5,046,316 €467,011 91.53%
22 SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT €5,027 €1,385 78.4%
23 AVOKATURA E SHTETIT E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €10,604 €21,960 32.56%
24 AGJENCIONI PER ADMINISTRATE €49,883 €766 98.49%
25 SEKRETARIATI PER CESHTJE EVROPIANE €35,641 €13,573 72.42%
26 MINISTRIA PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHKESIVE €16,525 €2,143 88.52%
27 AGJENCIONI PER REALIZIMIN E TE DREJTAVE TE BASHKESIVE €742 €0 100%
28 AGJENCIONI PER MENAXHIM ME PRONEN E SEKUESTRUAR €1,184 €2,976 28.46%
29 KESHILLI INSPEKTUES €11,864 €4,726 71.51%
30 AGJENCIONI PER ZBATIMIN E GJUHES €28,173 €32,354 46.55%
31 MINISTRIA E MBROJTJES €68,718,830 €4,032,389 94.46%
32 DREJTORIA PER SIGURINE E INFORMATAVE TE KLASIFIKUARA €13,311 €163 98.79%
33 DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM €746,604 €235,782 76%
34 QENDRA PER MENAXHIM ME KRIZA €154,758 €2,796 98.23%
35 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME €14,974,442 €3,238,650 82.22%
36 AGJENCIONI I SIGURISE KOMBETARE €229,872 €10,387 95.68%
37 MINISTRIA E DREJTESISE €69,230 €4,633 93.73%
38 DREJTORIA PER EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE €93,380 €270,499 25.66%
39 DREJTORIA PER MBAJTJEN E LIBRAVE TE AMZES €644,234 €69,240 90.3%
40 BYROJA PER PERFAQESIM TE RSM-se PARA GJYKATES EUROPIANE PER TE DREJTAT E NJERIUT €0 €1,895 0%
41 INSPEKTORATI PER PERDORIMIN E GJUHEVE €1,609 €567 73.94%
42 MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME €522,556 €332,200 61.14%
43 MINISTRIA E FINANCAVE €2,549,699 €1,448,569 63.77%
44 MINISTRIA E FINANCAVE - FUNKSIONET E SHTETIT €83,909,694 €3,197,464 96.33%
45 DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €753,102 €392,953 65.71%
46 AGJENCIONI PER REZERVAT E MALLRAVE €8,014,782 €974,820 89.16%
47 DREJTORIA E TE HYRAVE PUBLIKE €63,119 €2,209,608 2.78%
48 DREJTORIA PER POLICINE FINANCIARE €38,735 €11,995 76.36%
49 DREJTORIA PER REZERVA TE DETYRUESHME TE NAFTES DHE DERIVATEVE TE NAFTES €4,216,384 €8,741,814 32.54%
50 MINISTRIA E EKONOMISE €4,399,204 €666,659 86.84%
51 AGJENCIA PER INVESTIME TE HUAJA €13,996 €29 99.79%
52 AGJENCIA PER PROMOVIMIN DHE PERKRAHJEN E TURIZMIT €1,663 €12,669 11.6%
53 DREJTORIA PER ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE €15,495,885 €4,111,420 79.03%
54 INSPEKTORATI SHTETEROR I TREGUT €26,659 €3,665 87.91%
55 INSPEKTORATI SHETEROR PER INSPEKTIM TEKNIK €4,702 €15,573 23.19%
56 ENTI SHTETEROR PER MBROJTJEN E PRONESISE INDUSTRIALE €50,198 €47,204 51.54%
57 MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR, PLANIFIKIMIT HAPSINOR DHE UJRAVE €21,389,451 €4,544,363 82.48%
58 INSPEKTORATI SHETEROR PER MJEDIS JETESOR €5,743 €8,705 39.75%
59 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE €306,302,077 €1,860,877 99.4%
60 INSPEKTORATI SHTETEROR PER TRANSPORT €5,498 €21 99.62%
61 INSPEKTORATI SHTETEROR PER NDERTIMTARI DHE URBANIZEM €1,448 €13 99.11%
62 INSPEKTORATI SHTETEROR KOMUNAL €172 €126 57.72%
63 MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE EKONOMISE SE UJERAVE €9,399,686 €1,869,388 83.41%
64 AGJENCIONI PER NXITJEN E ZHVILLIMIT TE BUJQESISE - MANASTIR €37,939 €64,392 37.07%
65 DREJTORIA PER CESHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE €88,835 €196,177 31.17%
66 AGJENCIONI PER MBESHTETJEN FINANCIARE TE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL €13,383,653 €8,166,671 62.1%
67 AGJENCIONI PER USHQIM DHE VETERINARI E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €4,005,794 €48,556 98.8%
68 INSPEKTORATI SHTETEROR PER BUJQESI €51,754 €113,830 31.26%
69 INSPEKTORATI SHTETEROR PER PYLLTARI DHE GJUETI €7,302 €3 99.96%
70 MINISTRIA E PUNES DHE POLITIKES SOCIALE €7,503,046 €909,409 89.19%
71 INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES €7,937 €15,857 33.36%
72 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES €25,503,033 €5,134,901 83.24%
73 BYROJA PER ZHVILLIMIN E ARSIMIT €124,260 €17,882 87.42%
74 AGJENCIONI NACIONAL PER PROGRAME ARSIMORE EVROPIANE DHE MOBILITET €962 €74,882 1.27%
75 INSPEKTORATI SHTETEROR I ARSIMIT €1,078 €412 72.35%
76 AGJENCIONI PER RINI DHE SPORT €5,121,004 €421,961 92.39%
77 MINISTRIA E SHOQERISE INFORMATIVE DHE ADMINISTRATES €715,613 €1,018,802 41.26%
78 INSPEKTORATI SHTETEROR ADMINISTRATIV €1,225 €8 99.35%
79 MINISTRIA E KULTURES €61,885 €15,879 79.58%
80 FINANCIMI I VEPRIMTARIVE NE FUSHEN E KULTURES €7,740,722 €811,274 90.51%
81 MINISTRIA E SHENDETESISE €6,281,770 €6,488,935 49.19%
82 INSPEKTORATI SHTETEROR SANITAR DHE SHENDETESOR €7,843 €18,131 30.2%
83 MINISTRIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL €20,187 €48,741 29.29%
84 INSPEKTORATI SHTETEROR PER VETEQEVERISJE LOKALE €4,270 €161 96.37%
85 AGJENCIONI PER MERGIMTARE €1,859 €332 84.85%
86 AGJENCIONI PER MBROJTJEN E TE DREJTES PER QASJE TE LIRE TEK INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK €2,810 €22,823 10.96%
87 AGJENCIONI PER KADASTER TE PATUNDSHMERIVE €815,409 €363,162 69.19%
88 ENTI SHTETEROR I STATISTIKES €126,467 €91 99.93%
89 ARKIVI SHTETEROR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €61,453 €43,514 58.55%
90 BYROJA PER EKSPERTIZE LIGJORE €16,162 €8,188 66.37%
91 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE €92,042 €205,522 30.93%
92 BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL €8,159,791 €132,286 98.4%
93 PUSHTETI GJYQESOR €1,538,696 €579,063 72.66%
94 PROKURORIA PUBLIKE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €141,217 €54,772 72.05%
95 KESHILLI I PROKUROREVE PUBLIK €15,392 €8 99.95%
96 AVOKATI I POPULLIT €55,933 €7,914 87.6%
97 FONDI PER SIGURIM SHENDETESOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €202,132 €479,686 29.65%
98 AGJENCIONI PER PUNESIM €315,568 €658,457 32.4%
99 FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT €845,619 €8,277 99.03%