Ndiqni këtu realizimin e shpenzimeve kapitale të secilit institucion - realizuar ashtu siç është planifikuar në Buxhet.

Cilat janë shpenzimet kapitale?

Shpenzimet kapitale ose investimet kapitale janë shpenzime të përdoruesve të buxhetit të destinuara për mallra të qëndrueshëm siç janë rrugët, shkolla, spitale, ujësjellës, konvikte, ambiente sportive, pajisje të kujdesit shëndetësor, pajisje kompjuterike, programe kompjuterike etj. Zbatimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë.

ID Shfrytezues buxhetore Shfrytezuar Mbetja Realizuar (%)
1 GJITHESEJT DERI ME 30.06.2020 €72,007,831 €247,913,825 22.51%
2 PRESIDENTI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €1,780 €56,756 3.04%
3 AGJENCIONI PER KUNDERZBULIM €50,309 €68,390 42.38%
4 KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE €6,939 €1,238,540 0.56%
5 ENTI SHTETEROR I AUDITIMIT €1,419 €61,182 2.27%
6 KOMISIONI SHTETEROR PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT €112 €260,050 0.04%
7 KOMISIONI SHTETEROR I ZGJEDHJEVE €45 €172,637 0.03%
8 KOMISIONI PER MBROJTJEN E KONKURRENCES €1,780 €4,236 29.59%
9 DREJTORIA PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE €1,801 €4,703 27.69%
10 KOMISIONI SHTETERORE I ANKESAVE PER FURNIZIME PUBLIKE €1,970 €8,599 18.64%
11 KOMISIONI RREGULLATORE PER BANIM €479 €1,829 20.75%
12 KESHILLI PER REVIZION €955 €508 65.28%
13 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DHE PROCEDUREN NGA MARREDHENIA E PUNES NE SHKALLE TE DYTE €560 €9 98.42%
14 TRUPI REVIZORE PER REVIZIONIMIN E INSTRUMENTIT PER NDIHME PARAADERUESE €6,742 €10,802 38.43%
15 AGJENCIA OPERATIVO-TEKNIKE €18,036 €615,980 2.84%
16 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €2,924 €6,019 32.7%
17 QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE €906,917 €4,863,456 15.72%
18 SHERBIMI PER PUNE TE PERGJITHSHME DHE TE PERBASHKETA I QEVERISE SE RSM-SE €1,232,140 €1,415,014 46.55%
19 SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT €0 €5,528 0%
20 AVOKATURA E SHTETIT E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €178 €15,594 1.13%
21 AGJENCIONI PER ADMINISTRATE €12,983 €41,895 23.66%
22 SEKRETARIATI PER CESHTJE EVROPIANE €91 €113,876 0.08%
23 MINISTRIA PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHKESIVE €157 €6,509 2.36%
24 AGJENCIONI PER REALIZIMIN E TE DREJTAVE TE BASHKESIVE €0 €1,138 0%
25 AGJENCIONI PER MENAXHIM ME PRONEN E SEKUESTRUAR €1,532 €1,720 47.11%
26 KESHILLI INSPEKTUES €1,985 €828 70.57%
27 AGJENCIONI PER ZBATIMIN E GJUHES €134,848 €32,631 80.52%
28 MINISTRIA E MBROJTJES €1,090,250 €17,650,351 5.82%
29 DREJTORIA PER SIGURINE E INFORMATAVE TE KLASIFIKUARA €4,835 €27,034 15.17%
30 DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM €367,833 €86,638 80.94%
31 QENDRA PER MENAXHIM ME KRIZA €3,379 €186,214 1.78%
32 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME €1,574,810 €16,237,651 8.84%
33 AGJENCIONI I SIGURISE KOMBETARE €3,537 €454,999 0.77%
34 MINISTRIA E DREJTESISE €69,671 €103,824 40.16%
35 DREJTORIA PER EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE €353,644 €3,421,786 9.37%
36 DREJTORIA PER MBAJTJEN E LIBRAVE TE AMZES €561,979 €55,581 91%
37 INSPEKTORATI PER PERDORIMIN E GJUHEVE €2,024 €26,431 7.11%
38 MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME €7,475 €186,020 3.86%
39 MINISTRIA E FINANCAVE €6,137,065 €4,287,308 58.87%
40 MINISTRIA E FINANCAVE - FUNKSIONET E SHTETIT €12,671,906 €41,724,841 23.3%
41 DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €116,572 €669,135 14.84%
42 AGJENCIONI PER REZERVAT E MALLRAVE €106,737 €1,546,921 6.45%
43 DREJTORIA E TE HYRAVE PUBLIKE €100,791 €2,038,395 4.71%
44 DREJTORIA PER POLICINE FINANCIARE €13,042 €15,413 45.83%
45 DREJTORIA PER REZERVA TE DETYRUESHME TE NAFTES DHE DERIVATEVE TE NAFTES €291,803 €17,475,026 1.64%
46 MINISTRIA E EKONOMISE €37,568 €1,907,911 1.93%
47 AGJENCIONI PER PROMOVIMIN DHE PERKRAHJEN E TURIZMIT €0 €17,756 0%
48 DREJTORIA PER ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE €1,452,380 €4,951,685 22.68%
49 INSPEKTORATI SHTETEROR I TREGUT €56 €139,586 0.04%
50 INSPEKTORATI SHETEROR PER INSPEKTIM TEKNIK €22,895 €1,397 94.25%
51 ENTI SHTETEROR PER MBROJTJEN E PRONESISE INDUSTRIALE €63 €29,205 0.22%
52 MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR, PLANIFIKIMIT HAPSINOR DHE UJRAVE €2,206,902 €4,458,951 33.11%
53 INSPEKTORATI SHETEROR PER MJEDIS JETESOR €51,219 €73,496 41.07%
54 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE €16,673,702 €47,594,980 25.94%
55 INSPEKTORATI SHTETEROR PER TRANSPORT €7,621 €509 93.74%
56 INSPEKTORATI SHTETEROR PER NDERTIMTARI DHE URBANIZEM €2,275 €977 69.96%
57 MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE EKONOMISE SE UJERAVE €2,987,080 €4,565,749 39.55%
58 AGJENCIONI PER NXITJEN E ZHVILLIMIT TE BUJQESISE - MANASTIR €0 €122,926 0%
59 DREJTORIA PER CESHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE €15,785 €8,767 64.29%
60 AGJENCIONI PER MBESHTETJEN FINANCIARE TE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL €8,636,821 €7,611,959 53.15%
61 AGJENCIONI PER USHQIM DHE VETERINARI E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €32,614 €81,207 28.65%
62 INSPEKTORATI SHTETEROR PER BUJQESI €140,246 €115,721 54.79%
63 INSPEKTORATI SHTETEROR PER PYLLTARI DHE GJUETI €5,738 €2,392 70.58%
64 MINISTRIA E PUNES DHE POLITIKES SOCIALE €1,209,009 €7,936,129 13.22%
65 INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES €7,958 €985 88.99%
66 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES €3,619,588 €15,817,566 18.62%
67 BYROJA PER ZHVILLIMIN E ARSIMIT €14,602 €146,373 9.07%
68 AGJENCIONI NACIONAL PER PROGRAME ARSIMORE EVROPIANE DHE MOBILITET €825 €82,752 0.99%
69 INSPEKTORATI SHTETEROR I ARSIMIT €0 €813 0%
70 AGJENCIONI PER RINI DHE SPORT €417,948 €1,959,108 17.58%
71 MINISTRIA E SHOQERISE INFORMATIVE DHE ADMINISTRATES €287,961 €1,016,104 22.08%
72 INSPEKTORATI SHTETEROR ADMINISTRATIV €57 €3,032 1.85%
73 MINISTRIA E KULTURES €1,018,933 €812,123 55.65%
74 FINANCIMI I VEPRIMTARIVE NE FUSHEN E KULTURES €1,540,861 €2,598,976 37.22%
75 MINISTRIA E SHENDETESISE €5,231,604 €18,388,883 22.15%
76 INSPEKTORATI SHTETEROR SANITAR DHE SHENDETESOR €36,802 €11,978 75.44%
77 MINISTRIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL €6,519 €152,180 4.11%
78 INSPEKTORATI SHTETEROR PER VETEQEVERISJE LOKALE €474 €1,965 19.43%
79 AGJENCIONI PER MBROJTJEN E TE DREJTES PER QASJE TE LIRE TEK INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK €0 €1,626 0%
80 KOMISIONI PER MARREDHENIE ME KOMUNITETET FETARE DHE GRUPET RELIGJIOZE €0 €504 0%
81 AGJENCIONI PER KADASTER TE PATUNDSHMERIVE €84,713 €546,181 13.43%
82 ENTI SHTETEROR I STATISTIKES €60,316 €832,318 6.76%
83 ARKIVI SHTETEROR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €39,119 €74,051 34.57%
84 BYROJA PER EKSPERTIZE LIGJORE €0 €30,081 0%
85 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE €13,090 €211,300 5.83%
86 BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL €5,397 €5,396,229 0.1%
87 PUSHTETI GJYQESOR €91,579 €2,170,209 4.05%
88 AVOKATI I POPULLIT €3,544 €6,992 33.64%
89 FONDI PER SIGURIM SHENDETESOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €121,697 €1,910,823 5.99%
90 AGJENCIONI PER PUNESIM €57,650 €430,154 11.82%
91 FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT €585 €487,219 0.12%