Ndiqni këtu realizimin e shpenzimeve kapitale të secilit institucion - realizuar ashtu siç është planifikuar në Buxhet.

Cilat janë shpenzimet kapitale?

Shpenzimet kapitale ose investimet kapitale janë shpenzime të përdoruesve të buxhetit të destinuara për mallra të qëndrueshëm siç janë rrugët, shkolla, spitale, ujësjellës, konvikte, ambiente sportive, pajisje të kujdesit shëndetësor, pajisje kompjuterike, programe kompjuterike etj. Zbatimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë.

ID Shfrytezues buxhetore Shfrytezuar Mbetja Realizuar (%)
1 GJITHESEJT DERI ME 30.04.2024 €131,202,163 €634,939,279 17.13%
2 PRESIDENTI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €10,471 €81,866 11.34%
3 AGJENCIONI PER KUNDERZBULIM €11,061 €129,391 7.88%
4 KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €18,671 €1,406,166 1.31%
5 ENTI SHTETEROR I AUDITIMIT €33,707 €83,127 28.85%
6 KOMISIONI SHTETEROR PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT €306 €145,825 0.21%
7 KOMISIONI SHTETEROR I ZGJEDHJEVE €709 €606,612 0.12%
8 KOMISIONI PER MBROJTJEN E KONKURRENCES €3,726 €4 99.89%
9 DREJTORIA PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE €221 €34,979 0.63%
10 KOMISIONI SHTETERORE I ANKESAVE PER FURNIZIME PUBLIKE €982 €6,211 13.65%
11 KOMISIONI RREGULLATORE PER BANIM €4,301 €2,160 66.57%
12 KOMISIONI PER MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI €383 €33,482 1.13%
13 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DHE PROCEDUREN NGA MARREDHENIA E PUNES NE SHKALLE TE DYTE €12 €952 1.24%
14 TRUPI REVIZORE PER REVIZIONIMIN E INSTRUMENTIT PER NDIHME PARAADERUESE €5,687 €8,290 40.69%
15 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE SHKALLE TE DYTE NE SFEREN E MBIKEQYRJES INSPEKTUESE DHE PROCEDURES PER KUNDERVAJTJE €61 €6,651 0.91%
16 AGJENCIA OPERATIVO-TEKNIKE €33,450 €3,261,974 1.02%
17 KESHILLI FISKAL €0 €11,673 0%
18 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €56 €6,278 0.88%
19 QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €2,993,707 €6,801,459 30.56%
20 SHERBIMI PER PUNE TE PERGJITHSHME DHE TE PERBASHKETA I QEVERISE SE RSM-SE €1,230,279 €5,296,713 18.85%
21 SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT €4,576 €1,268 78.3%
22 AVOKATURA E SHTETIT E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €3,924 €31,595 11.05%
23 AGJENCIONI PER ADMINISTRATE €15,007 €32,273 31.74%
24 SEKRETARIATI PER CESHTJE EVROPIANE €5,735 €99,589 5.45%
25 MINISTRIA PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHKESIVE €0 €12,556 0%
26 AGJENCIONI PER REALIZIMIN E TE DREJTAVE TE BASHKESIVE €0 €5,349 0%
27 KESHILLI INSPEKTUES €0 €107,110 0%
28 AGJENCIONI PER ZBATIMIN E GJUHES €0 €46,266 0%
29 MINISTRIA E MBROJTJES €23,255,910 €83,865,020 21.71%
30 DREJTORIA PER SIGURINE E INFORMATAVE TE KLASIFIKUARA €9,089 €3,654 71.33%
31 DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM €150,669 €264,753 36.27%
32 QENDRA PER MENAXHIM ME KRIZA €12,292 €72,547 14.49%
33 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME €11,083,527 €6,585,350 62.73%
34 AGJENCIONI I SIGURISE KOMBETARE €77,754 €1,644,970 4.51%
35 MINISTRIA E DREJTESISE €2,174 €339,161 0.64%
36 DREJTORIA PER EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE €96,948 €2,357,603 3.95%
37 DREJTORIA PER MBAJTJEN E LIBRAVE TE AMZES €54,756 €317,845 14.7%
38 BYROJA PER PERFAQESIM TE RSM-se PARA GJYKATES EUROPIANE PER TE DREJTAT E NJERIUT €0 €1,504 0%
39 INSPEKTORATI PER PERDORIMIN E GJUHEVE €0 €5,519 0%
40 MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME €36,160 €1,394,457 2.53%
41 MINISTRIA E FINANCAVE €887,000 €16,470,366 5.11%
42 MINISTRIA E FINANCAVE - FUNKSIONET E SHTETIT €38,129,653 €48,221,009 44.16%
43 DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €75,431 €878,182 7.91%
44 AGJENCIONI PER REZERVAT E MALLRAVE €3,340 €6,582,954 0.05%
45 DREJTORIA E TE HYRAVE PUBLIKE €21,925 €2,847,340 0.76%
46 DREJTORIA PER POLICINE FINANCIARE €1,005 €41,891 2.34%
47 DREJTORIA PER REZERVA TE DETYRUESHME TE NAFTES DHE DERIVATEVE TE NAFTES €4,885,108 €9,457,749 34.06%
48 MINISTRIA E EKONOMISE €91,619 €5,308,194 1.7%
49 AGJENCIA PER INVESTIME TE HUAJA €10,258 €5,699 64.29%
50 AGJENCIA PER PROMOVIMIN DHE PERKRAHJEN E TURIZMIT €0 €5,395 0%
51 DREJTORIA PER ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE €2,854,458 €11,966,061 19.26%
52 INSPEKTORATI SHTETEROR I TREGUT €0 €76,367 0%
53 INSPEKTORATI SHETEROR PER INSPEKTIM TEKNIK €15,644 €17,570 47.1%
54 ENTI SHTETEROR PER MBROJTJEN E PRONESISE INDUSTRIALE €677 €39,907 1.67%
55 MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR, PLANIFIKIMIT HAPSINOR DHE UJRAVE €10,722,402 €23,662,533 31.18%
56 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE €10,278,045 €303,815,713 3.27%
57 INSPEKTORATI SHTETEROR PER TRANSPORT €5,815 €94 98.41%
58 INSPEKTORATI SHTETEROR PER NDERTIMTARI DHE URBANIZEM €0 €1,379 0%
59 INSPEKTORATI SHTETEROR KOMUNAL €0 €1,255 0%
60 MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE EKONOMISE SE UJERAVE €1,643,782 €8,559,249 16.11%
61 AGJENCIONI PER NXITJEN E ZHVILLIMIT TE BUJQESISE - MANASTIR €0 €76,961 0%
62 DREJTORIA PER CESHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE €204,788 €204,741 50.01%
63 AGJENCIONI PER MBESHTETJEN FINANCIARE TE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL €3,295,091 €17,092,368 16.16%
64 AGJENCIONI PER USHQIM DHE VETERINARI E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €564,656 €1,235,401 31.37%
65 INSPEKTORATI SHTETEROR PER BUJQESI €3,000 €134,581 2.18%
66 INSPEKTORATI SHTETEROR PER PYLLTARI DHE GJUETI €2,554 €400 86.46%
67 MINISTRIA E PUNES DHE POLITIKES SOCIALE €937,964 €2,618,920 26.37%
68 INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES €2,469 €27,133 8.34%
69 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES €7,566,184 €29,135,114 20.62%
70 BYROJA PER ZHVILLIMIN E ARSIMIT €12,294 €53,274 18.75%
71 AGJENCIONI NACIONAL PER PROGRAME ARSIMORE EVROPIANE DHE MOBILITET €49 €74,308 0.07%
72 INSPEKTORATI SHTETEROR I ARSIMIT €405 €850 32.27%
73 AGJENCIONI PER RINI DHE SPORT €548,800 €1,300,368 29.68%
74 MINISTRIA E SHOQERISE INFORMATIVE DHE ADMINISTRATES €804,851 €1,614,183 33.27%
75 INSPEKTORATI SHTETEROR ADMINISTRATIV €24 €859 2.72%
76 MINISTRIA E KULTURES €375,937 €575,011 39.53%
77 FINANCIMI I VEPRIMTARIVE NE FUSHEN E KULTURES €2,026,330 €5,810,460 25.86%
78 MINISTRIA E SHENDETESISE €3,315,325 €9,726,508 25.42%
79 INSPEKTORATI SHTETEROR SANITAR DHE SHENDETESOR €800 €23,550 3.29%
80 MINISTRIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL €0 €71,657 0%
81 INSPEKTORATI SHTETEROR PER VETEQEVERISJE LOKALE €0 €2,000 0%
82 AGJENCIONI PER MERGIMTARE €1,724 €0 100%
83 AGJENCIONI PER MBROJTJEN E TE DREJTES PER QASJE TE LIRE TEK INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK €1,034 €6,743 13.3%
84 AGJENCIONI PER KADASTER TE PATUNDSHMERIVE €93,639 €1,226,977 7.09%
85 ENTI SHTETEROR I STATISTIKES €22,307 €268,371 7.67%
86 ARKIVI SHTETEROR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €57,273 €49,826 53.48%
87 BYROJA PER EKSPERTIZE LIGJORE €2,486 €16,994 12.76%
88 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE €984 €171,003 0.57%
89 BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL €1,430,564 €7,336,968 16.32%
90 PUSHTETI GJYQESOR €330,876 €1,553,272 17.56%
91 PROKURORIA PUBLIKE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €17,904 €104,177 14.67%
92 KESHILLI I PROKUROREVE PUBLIK €0 €9,443 0%
93 AVOKATI I POPULLIT €43,224 €23,982 64.32%
94 FONDI PER SIGURIM SHENDETESOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €261,039 €355,844 42.32%
95 AGJENCIONI PER PUNESIM €318,503 €412,016 43.6%
96 FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT €176,612 €553,907 24.18%