Ndiqni këtu realizimin e shpenzimeve kapitale të secilit institucion - realizuar ashtu siç është planifikuar në Buxhet.

Cilat janë shpenzimet kapitale?

Shpenzimet kapitale ose investimet kapitale janë shpenzime të përdoruesve të buxhetit të destinuara për mallra të qëndrueshëm siç janë rrugët, shkolla, spitale, ujësjellës, konvikte, ambiente sportive, pajisje të kujdesit shëndetësor, pajisje kompjuterike, programe kompjuterike etj. Zbatimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë.

ID Shfrytezues buxhetore Shfrytezuar Mbetja Realizuar (%)
1 GJITHESEJT DERI ME 31.12.2022 €464,888,264 €71,567,535 86.66%
2 PRESIDENTI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €91,694 €124 99.86%
3 AGJENCIONI PER KUNDERZBULIM €160,690 €495 99.69%
4 KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €362,240 €530,065 40.6%
5 ENTI SHTETEROR I AUDITIMIT €164,805 €7,500 95.65%
6 KOMISIONI SHTETEROR PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT €16,215 €5,522 74.6%
7 KOMISIONI SHTETEROR I ZGJEDHJEVE €1,811 €34,428 5%
8 KOMISIONI PER MBROJTJEN E KONKURRENCES €7,908 €14 99.82%
9 DREJTORIA PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE €19,985 €11,420 63.64%
10 KOMISIONI SHTETERORE I ANKESAVE PER FURNIZIME PUBLIKE €11,285 €2,676 80.83%
11 KOMISIONI RREGULLATORE PER BANIM €5,370 €84 98.46%
12 KESHILLI PER REVIZION €0 €1,014 0%
13 KOMISIONI PER MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI €14,363 €4,749 75.15%
14 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DHE PROCEDUREN NGA MARREDHENIA E PUNES NE SHKALLE TE DYTE €3,672 €142 96.28%
15 TRUPI REVIZORE PER REVIZIONIMIN E INSTRUMENTIT PER NDIHME PARAADERUESE €33,580 €1,858 94.76%
16 AGJENCIA OPERATIVO-TEKNIKE €3,651,665 €425,023 89.57%
17 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €70,622 €7,300 90.63%
18 QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €116,081,541 €684,404 99.41%
19 SHERBIMI PER PUNE TE PERGJITHSHME DHE TE PERBASHKETA I QEVERISE SE RSM-SE €3,685,760 €411,249 89.96%
20 SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT €6,236 €176 97.26%
21 AVOKATURA E SHTETIT E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €12,061 €7,695 61.05%
22 AGJENCIONI PER ADMINISTRATE €55,695 €230 99.59%
23 SEKRETARIATI PER CESHTJE EVROPIANE €37,882 €207,962 15.41%
24 MINISTRIA PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHKESIVE €41,170 €2,693 93.86%
25 AGJENCIONI PER REALIZIMIN E TE DREJTAVE TE BASHKESIVE €809 €2 99.75%
26 AGJENCIONI PER MENAXHIM ME PRONEN E SEKUESTRUAR €5,447 €385 93.4%
27 KESHILLI INSPEKTUES €105,023 €496 99.53%
28 AGJENCIONI PER ZBATIMIN E GJUHES €39,107 €37,337 51.16%
29 MINISTRIA E MBROJTJES €54,006,740 €3,644,883 93.68%
30 DREJTORIA PER SIGURINE E INFORMATAVE TE KLASIFIKUARA €15,834 €1,552 91.07%
31 DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM €1,359,537 €53,287 96.23%
32 QENDRA PER MENAXHIM ME KRIZA €125,525 €145,416 46.33%
33 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME €9,588,768 €1,050,924 90.12%
34 AGJENCIONI I SIGURISE KOMBETARE €45,977 €11,359 80.19%
35 MINISTRIA E DREJTESISE €80,653 €39,945 66.88%
36 DREJTORIA PER EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE €387,405 €1,804,780 17.67%
37 DREJTORIA PER MBAJTJEN E LIBRAVE TE AMZES €841,296 €19,742 97.71%
38 BYROJA PER PERFAQESIM TE RSM-se PARA GJYKATES EUROPIANE PER TE DREJTAT E NJERIUT €1,217 €0 100%
39 INSPEKTORATI PER PERDORIMIN E GJUHEVE €1,118 €10,652 9.5%
40 MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME €384,513 €231,960 62.37%
41 MINISTRIA E FINANCAVE €5,901,030 €2,695,880 68.64%
42 MINISTRIA E FINANCAVE - FUNKSIONET E SHTETIT €66,976,213 €3,829,192 94.59%
43 DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €478,271 €766,290 38.43%
44 AGJENCIONI PER REZERVAT E MALLRAVE €11,293,960 €3,260,536 77.6%
45 DREJTORIA E TE HYRAVE PUBLIKE €15,690 €2,136,317 0.73%
46 DREJTORIA PER POLICINE FINANCIARE €65,925 €1,700 97.49%
47 DREJTORIA PER REZERVA TE DETYRUESHME TE NAFTES DHE DERIVATEVE TE NAFTES €11,970,521 €1,069,868 91.8%
48 MINISTRIA E EKONOMISE €10,801,533 €1,417,514 88.4%
49 AGJENCIA PER INVESTIME TE HUAJA €24,153 €3,917 86.05%
50 AGJENCIA PER PROMOVIMIN DHE PERKRAHJEN E TURIZMIT €5,527 €2,013 73.3%
51 DREJTORIA PER ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE €10,987,046 €4,547,913 70.72%
52 INSPEKTORATI SHTETEROR I TREGUT €25,294 €14,673 63.29%
53 INSPEKTORATI SHETEROR PER INSPEKTIM TEKNIK €57 €33,859 0.17%
54 ENTI SHTETEROR PER MBROJTJEN E PRONESISE INDUSTRIALE €194,913 €61,093 76.14%
55 MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR, PLANIFIKIMIT HAPSINOR DHE UJRAVE €11,232,545 €6,296,346 64.08%
56 INSPEKTORATI SHETEROR PER MJEDIS JETESOR €17,816 €4 99.98%
57 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE €55,635,996 €14,903,566 78.87%
58 INSPEKTORATI SHTETEROR PER TRANSPORT €6,993 €734 90.5%
59 INSPEKTORATI SHTETEROR PER NDERTIMTARI DHE URBANIZEM €1,936 €93 95.42%
60 INSPEKTORATI SHTETEROR KOMUNAL €170 €329 34.07%
61 MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE EKONOMISE SE UJERAVE €18,060,709 €1,271,545 93.42%
62 AGJENCIONI PER NXITJEN E ZHVILLIMIT TE BUJQESISE - MANASTIR €63,397 €29,149 68.5%
63 DREJTORIA PER CESHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE €94,658 €1,234 98.71%
64 AGJENCIONI PER MBESHTETJEN FINANCIARE TE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL €9,604,799 €2,711,983 77.98%
65 AGJENCIONI PER USHQIM DHE VETERINARI E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €2,289,971 €35,029 98.49%
66 INSPEKTORATI SHTETEROR PER BUJQESI €71,777 €39,874 64.29%
67 INSPEKTORATI SHTETEROR PER PYLLTARI DHE GJUETI €921 €25 97.36%
68 MINISTRIA E PUNES DHE POLITIKES SOCIALE €4,026,660 €7,525,395 34.86%
69 INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES €9,553 €9,846 49.24%
70 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES €17,534,356 €4,151,411 80.86%
71 BYROJA PER ZHVILLIMIN E ARSIMIT €71,305 €46,491 60.53%
72 AGJENCIONI NACIONAL PER PROGRAME ARSIMORE EVROPIANE DHE MOBILITET €1,918 €60,744 3.06%
73 INSPEKTORATI SHTETEROR I ARSIMIT €3,349 €56 98.36%
74 AGJENCIONI PER RINI DHE SPORT €3,929,608 €34,906 99.12%
75 MINISTRIA E SHOQERISE INFORMATIVE DHE ADMINISTRATES €1,446,287 €344,135 80.78%
76 INSPEKTORATI SHTETEROR ADMINISTRATIV €1,532 €91 94.39%
77 MINISTRIA E KULTURES €173,556 €3,631 97.95%
78 FINANCIMI I VEPRIMTARIVE NE FUSHEN E KULTURES €7,813,409 €867,319 90.01%
79 MINISTRIA E SHENDETESISE €7,220,854 €2,565,658 73.78%
80 INSPEKTORATI SHTETEROR SANITAR DHE SHENDETESOR €7,233 €9,650 42.84%
81 MINISTRIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL €24,313 €264,331 8.42%
82 INSPEKTORATI SHTETEROR PER VETEQEVERISJE LOKALE €2,590 €7 99.73%
83 AGJENCIONI PER MERGIMTARE €1,035 €20 98.1%
84 AGJENCIONI PER MBROJTJEN E TE DREJTES PER QASJE TE LIRE TEK INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK €80,858 €29,195 73.47%
85 KOMISIONI PER MARREDHENIE ME KOMUNITETET FETARE DHE GRUPET RELIGJIOZE €0 €964 0%
86 AGJENCIONI PER KADASTER TE PATUNDSHMERIVE €858,042 €46,990 94.81%
87 ENTI SHTETEROR I STATISTIKES €263,177 €161,462 61.98%
88 ARKIVI SHTETEROR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €54,137 €10,962 83.16%
89 BYROJA PER EKSPERTIZE LIGJORE €6,034 €19,128 23.98%
90 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE €316,412 €72,598 81.34%
91 BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL €9,261,998 €17,872 99.81%
92 PUSHTETI GJYQESOR €2,440,518 €206,410 92.2%
93 PROKURORIA PUBLIKE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €168,115 €9,596 94.6%
94 KESHILLI I PROKUROREVE PUBLIK €10,034 €8,147 55.19%
95 AVOKATI I POPULLIT €46,249 €82 99.82%
96 FONDI PER SIGURIM SHENDETESOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €362,286 €4,597 98.75%
97 AGJENCIONI PER PUNESIM €639,415 €405,065 61.22%
98 FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT €766,391 €160,557 82.68%