Ndiqni këtu realizimin e shpenzimeve kapitale të secilit institucion - realizuar ashtu siç është planifikuar në Buxhet.

Cilat janë shpenzimet kapitale?

Shpenzimet kapitale ose investimet kapitale janë shpenzime të përdoruesve të buxhetit të destinuara për mallra të qëndrueshëm siç janë rrugët, shkolla, spitale, ujësjellës, konvikte, ambiente sportive, pajisje të kujdesit shëndetësor, pajisje kompjuterike, programe kompjuterike etj. Zbatimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë.

ID Shfrytezues buxhetore Shfrytezuar Mbetja Realizuar (%)
1 GJITHESEJT DERI ME 31.10.2020 €150,755,989 €159,202,492 48.64%
2 PRESIDENTI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €1,780 €56,756 3.04%
3 AGJENCIONI PER KUNDERZBULIM €79,402 €14,906 84.19%
4 KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE €95,274 €880,286 9.77%
5 ENTI SHTETEROR I AUDITIMIT €5,484 €71,263 7.15%
6 KOMISIONI SHTETEROR PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT €112 €73,058 0.15%
7 KOMISIONI SHTETEROR I ZGJEDHJEVE €14,057 €158,625 8.14%
8 KOMISIONI PER MBROJTJEN E KONKURRENCES €4,379 €4,889 47.25%
9 DREJTORIA PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE €1,949 €4,555 29.97%
10 KOMISIONI SHTETERORE I ANKESAVE PER FURNIZIME PUBLIKE €2,313 €8,256 21.88%
11 KOMISIONI RREGULLATORE PER BANIM €1,055 €1,253 45.71%
12 KESHILLI PER REVIZION €955 €508 65.28%
13 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DHE PROCEDUREN NGA MARREDHENIA E PUNES NE SHKALLE TE DYTE €560 €9 98.42%
14 TRUPI REVIZORE PER REVIZIONIMIN E INSTRUMENTIT PER NDIHME PARAADERUESE €13,409 €15,192 46.88%
15 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE SHKALLE TE DYTE NE SFEREN E MBIKEQYRJES INSPEKTUESE DHE PROCEDURES PER KUNDERVAJTJE €0 €1,626 0%
16 AGJENCIA OPERATIVO-TEKNIKE €288,056 €537,830 34.88%
17 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €3,076 €5,867 34.4%
18 QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE €2,440,727 €9,653,712 20.18%
19 SHERBIMI PER PUNE TE PERGJITHSHME DHE TE PERBASHKETA I QEVERISE SE RSM-SE €2,460,998 €591,034 80.63%
20 SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT €3,939 €662 85.61%
21 AVOKATURA E SHTETIT E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €178 €15,594 1.13%
22 AGJENCIONI PER ADMINISTRATE €12,983 €41,895 23.66%
23 SEKRETARIATI PER CESHTJE EVROPIANE €1,052 €94,655 1.1%
24 MINISTRIA PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHKESIVE €157 €6,509 2.36%
25 AGJENCIONI PER REALIZIMIN E TE DREJTAVE TE BASHKESIVE €230 €1,087 17.46%
26 AGJENCIONI PER MENAXHIM ME PRONEN E SEKUESTRUAR €1,532 €1,069 58.9%
27 KESHILLI INSPEKTUES €1,985 €828 70.57%
28 AGJENCIONI PER ZBATIMIN E GJUHES €134,848 €32,631 80.52%
29 MINISTRIA E MBROJTJES €3,107,177 €15,779,766 16.45%
30 DREJTORIA PER SIGURINE E INFORMATAVE TE KLASIFIKUARA €12,808 €42,313 23.24%
31 DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM €369,056 €180,472 67.16%
32 QENDRA PER MENAXHIM ME KRIZA €14,160 €100,636 12.33%
33 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME €2,546,486 €12,027,839 17.47%
34 AGJENCIONI I SIGURISE KOMBETARE €3,537 €633,861 0.55%
35 MINISTRIA E DREJTESISE €75,709 €94,469 44.49%
36 DREJTORIA PER EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE €859,932 €1,585,141 35.17%
37 DREJTORIA PER MBAJTJEN E LIBRAVE TE AMZES €580,769 €240,044 70.76%
38 INSPEKTORATI PER PERDORIMIN E GJUHEVE €2,024 €13,423 13.1%
39 MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME €45,923 €247,410 15.66%
40 MINISTRIA E FINANCAVE €9,153,433 €1,857,932 83.13%
41 MINISTRIA E FINANCAVE - FUNKSIONET E SHTETIT €39,417,843 €29,734,189 57%
42 DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €370,308 €195,887 65.4%
43 AGJENCIONI PER REZERVAT E MALLRAVE €1,141,086 €338,588 77.12%
44 DREJTORIA E TE HYRAVE PUBLIKE €109,939 €1,606,483 6.41%
45 DREJTORIA PER POLICINE FINANCIARE €13,042 €10,535 55.32%
46 DREJTORIA PER REZERVA TE DETYRUESHME TE NAFTES DHE DERIVATEVE TE NAFTES €16,364,808 €1,402,021 92.11%
47 MINISTRIA E EKONOMISE €193,592 €2,012,050 8.78%
48 DREJTORIA PER ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE €3,370,303 €3,033,762 52.63%
49 INSPEKTORATI SHTETEROR I TREGUT €107,178 €84,496 55.92%
50 INSPEKTORATI SHETEROR PER INSPEKTIM TEKNIK €22,895 €1,397 94.25%
51 ENTI SHTETEROR PER MBROJTJEN E PRONESISE INDUSTRIALE €407 €28,861 1.39%
52 MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR, PLANIFIKIMIT HAPSINOR DHE UJRAVE €2,523,003 €6,985,452 26.53%
53 INSPEKTORATI SHETEROR PER MJEDIS JETESOR €100,650 €34,959 74.22%
54 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE €21,847,456 €18,030,413 54.79%
55 INSPEKTORATI SHTETEROR PER TRANSPORT €7,621 €509 93.74%
56 INSPEKTORATI SHTETEROR PER NDERTIMTARI DHE URBANIZEM €2,259 €993 69.46%
57 MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE EKONOMISE SE UJERAVE €4,639,555 €6,858,493 40.35%
58 AGJENCIONI PER NXITJEN E ZHVILLIMIT TE BUJQESISE - MANASTIR €138 €122,788 0.11%
59 DREJTORIA PER CESHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE €21,215 €6,915 75.42%
60 AGJENCIONI PER MBESHTETJEN FINANCIARE TE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL €11,339,224 €15,034,759 42.99%
61 AGJENCIONI PER USHQIM DHE VETERINARI E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €35,678 €59,443 37.51%
62 INSPEKTORATI SHTETEROR PER BUJQESI €147,099 €116,673 55.77%
63 INSPEKTORATI SHTETEROR PER PYLLTARI DHE GJUETI €5,738 €2,392 70.58%
64 MINISTRIA E PUNES DHE POLITIKES SOCIALE €2,979,030 €4,756,693 38.51%
65 INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES €7,958 €985 88.99%
66 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES €9,524,939 €6,009,711 61.31%
67 BYROJA PER ZHVILLIMIN E ARSIMIT €14,602 €75,804 16.15%
68 AGJENCIONI NACIONAL PER PROGRAME ARSIMORE EVROPIANE DHE MOBILITET €29,761 €87,149 25.46%
69 INSPEKTORATI SHTETEROR I ARSIMIT €0 €813 0%
70 AGJENCIONI PER RINI DHE SPORT €1,146,697 €516,652 68.94%
71 MINISTRIA E SHOQERISE INFORMATIVE DHE ADMINISTRATES €370,588 €359,070 50.79%
72 INSPEKTORATI SHTETEROR ADMINISTRATIV €57 €3,032 1.85%
73 MINISTRIA E KULTURES €1,780,858 €17,028 99.05%
74 FINANCIMI I VEPRIMTARIVE NE FUSHEN E KULTURES €2,330,202 €775,163 75.04%
75 MINISTRIA E SHENDETESISE €6,382,558 €5,043,295 55.86%
76 INSPEKTORATI SHTETEROR SANITAR DHE SHENDETESOR €36,802 €9,702 79.14%
77 MINISTRIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL €35,799 €125,339 22.22%
78 INSPEKTORATI SHTETEROR PER VETEQEVERISJE LOKALE €2,240 €199 91.84%
79 AGJENCIONI PER MBROJTJEN E TE DREJTES PER QASJE TE LIRE TEK INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK €974 €1,725 36.09%
80 KOMISIONI PER MARREDHENIE ME KOMUNITETET FETARE DHE GRUPET RELIGJIOZE €463 €41 91.87%
81 AGJENCIONI PER KADASTER TE PATUNDSHMERIVE €402,321 €278,166 59.12%
82 ENTI SHTETEROR I STATISTIKES €85,139 €3,409,121 2.44%
83 ARKIVI SHTETEROR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €53,640 €59,530 47.4%
84 BYROJA PER EKSPERTIZE LIGJORE €0 €30,081 0%
85 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE €18,792 €151,614 11.03%
86 BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL €804,622 €4,518,955 15.11%
87 PUSHTETI GJYQESOR €268,157 €710,314 27.41%
88 AVOKATI I POPULLIT €5,792 €191 96.81%
89 FONDI PER SIGURIM SHENDETESOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €292,325 €732,065 28.54%
90 AGJENCIONI PER PUNESIM €58,043 €210,249 21.63%
91 FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT €1,089 €539,886 0.2%