Ndiqni këtu realizimin e shpenzimeve kapitale të secilit institucion - realizuar ashtu siç është planifikuar në Buxhet.

Cilat janë shpenzimet kapitale?

Shpenzimet kapitale ose investimet kapitale janë shpenzime të përdoruesve të buxhetit të destinuara për mallra të qëndrueshëm siç janë rrugët, shkolla, spitale, ujësjellës, konvikte, ambiente sportive, pajisje të kujdesit shëndetësor, pajisje kompjuterike, programe kompjuterike etj. Zbatimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë.

ID Shfrytezues buxhetore Shfrytezuar Mbetja Realizuar (%)
1 GJITHESEJT DERI ME 31.08.2020 €125,926,324 €192,679,713 39.52%
2 PRESIDENTI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €1,780 €56,756 3.04%
3 AGJENCIONI PER KUNDERZBULIM €70,075 €48,624 59.04%
4 KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE €7,341 €1,238,138 0.59%
5 ENTI SHTETEROR I AUDITIMIT €1,419 €61,182 2.27%
6 KOMISIONI SHTETEROR PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT €112 €260,050 0.04%
7 KOMISIONI SHTETEROR I ZGJEDHJEVE €14,057 €158,625 8.14%
8 KOMISIONI PER MBROJTJEN E KONKURRENCES €1,780 €4,236 29.59%
9 DREJTORIA PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE €1,801 €4,703 27.69%
10 KOMISIONI SHTETERORE I ANKESAVE PER FURNIZIME PUBLIKE €1,970 €8,599 18.64%
11 KOMISIONI RREGULLATORE PER BANIM €479 €1,829 20.75%
12 KESHILLI PER REVIZION €955 €508 65.28%
13 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DHE PROCEDUREN NGA MARREDHENIA E PUNES NE SHKALLE TE DYTE €560 €9 98.42%
14 TRUPI REVIZORE PER REVIZIONIMIN E INSTRUMENTIT PER NDIHME PARAADERUESE €12,564 €4,980 71.61%
15 AGJENCIA OPERATIVO-TEKNIKE €32,426 €601,590 5.11%
16 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €2,924 €6,019 32.7%
17 QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE €1,637,700 €4,178,690 28.16%
18 SHERBIMI PER PUNE TE PERGJITHSHME DHE TE PERBASHKETA I QEVERISE SE RSM-SE €1,965,253 €688,405 74.06%
19 SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT €3,939 €1,589 71.26%
20 AVOKATURA E SHTETIT E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €178 €15,594 1.13%
21 AGJENCIONI PER ADMINISTRATE €12,983 €41,895 23.66%
22 SEKRETARIATI PER CESHTJE EVROPIANE €91 €113,876 0.08%
23 MINISTRIA PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHKESIVE €157 €6,509 2.36%
24 AGJENCIONI PER REALIZIMIN E TE DREJTAVE TE BASHKESIVE €0 €1,138 0%
25 AGJENCIONI PER MENAXHIM ME PRONEN E SEKUESTRUAR €1,532 €1,720 47.11%
26 KESHILLI INSPEKTUES €1,985 €828 70.57%
27 AGJENCIONI PER ZBATIMIN E GJUHES €134,848 €32,631 80.52%
28 MINISTRIA E MBROJTJES €1,887,782 €16,852,819 10.07%
29 DREJTORIA PER SIGURINE E INFORMATAVE TE KLASIFIKUARA €6,359 €25,510 19.95%
30 DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM €368,544 €76,171 82.87%
31 QENDRA PER MENAXHIM ME KRIZA €7,982 €181,611 4.21%
32 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME €1,643,532 €16,168,929 9.23%
33 AGJENCIONI I SIGURISE KOMBETARE €3,537 €454,999 0.77%
34 MINISTRIA E DREJTESISE €75,709 €97,786 43.64%
35 DREJTORIA PER EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE €600,493 €3,174,937 15.91%
36 DREJTORIA PER MBAJTJEN E LIBRAVE TE AMZES €580,769 €36,791 94.04%
37 INSPEKTORATI PER PERDORIMIN E GJUHEVE €2,024 €26,431 7.11%
38 MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME €39,818 €153,677 20.58%
39 MINISTRIA E FINANCAVE €7,917,052 €2,409,761 76.67%
40 MINISTRIA E FINANCAVE - FUNKSIONET E SHTETIT €33,664,911 €20,575,739 62.07%
41 DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €256,507 €529,200 32.65%
42 AGJENCIONI PER REZERVAT E MALLRAVE €106,882 €1,546,776 6.46%
43 DREJTORIA E TE HYRAVE PUBLIKE €108,484 €1,607,938 6.32%
44 DREJTORIA PER POLICINE FINANCIARE €13,042 €15,413 45.83%
45 DREJTORIA PER REZERVA TE DETYRUESHME TE NAFTES DHE DERIVATEVE TE NAFTES €14,625,711 €3,141,118 82.32%
46 MINISTRIA E EKONOMISE €170,579 €1,774,900 8.77%
47 DREJTORIA PER ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE €2,349,678 €4,054,387 36.69%
48 INSPEKTORATI SHTETEROR I TREGUT €107,178 €40,594 72.53%
49 INSPEKTORATI SHETEROR PER INSPEKTIM TEKNIK €22,895 €1,397 94.25%
50 ENTI SHTETEROR PER MBROJTJEN E PRONESISE INDUSTRIALE €106 €29,162 0.36%
51 MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR, PLANIFIKIMIT HAPSINOR DHE UJRAVE €2,208,048 €4,457,805 33.12%
52 INSPEKTORATI SHETEROR PER MJEDIS JETESOR €100,650 €24,065 80.7%
53 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE €20,323,997 €43,944,685 31.62%
54 INSPEKTORATI SHTETEROR PER TRANSPORT €7,621 €509 93.74%
55 INSPEKTORATI SHTETEROR PER NDERTIMTARI DHE URBANIZEM €2,259 €993 69.46%
56 MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE EKONOMISE SE UJERAVE €4,636,396 €2,916,433 61.39%
57 AGJENCIONI PER NXITJEN E ZHVILLIMIT TE BUJQESISE - MANASTIR €138 €122,788 0.11%
58 DREJTORIA PER CESHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE €19,442 €5,110 79.19%
59 AGJENCIONI PER MBESHTETJEN FINANCIARE TE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL €10,079,889 €6,168,891 62.03%
60 AGJENCIONI PER USHQIM DHE VETERINARI E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €35,216 €76,166 31.62%
61 INSPEKTORATI SHTETEROR PER BUJQESI €147,099 €108,868 57.47%
62 INSPEKTORATI SHTETEROR PER PYLLTARI DHE GJUETI €5,738 €2,392 70.58%
63 MINISTRIA E PUNES DHE POLITIKES SOCIALE €2,205,239 €6,939,899 24.11%
64 INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES €7,958 €985 88.99%
65 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES €6,878,853 €12,558,301 35.39%
66 BYROJA PER ZHVILLIMIN E ARSIMIT €14,602 €146,373 9.07%
67 AGJENCIONI NACIONAL PER PROGRAME ARSIMORE EVROPIANE DHE MOBILITET €4,763 €78,814 5.7%
68 INSPEKTORATI SHTETEROR I ARSIMIT €0 €813 0%
69 AGJENCIONI PER RINI DHE SPORT €620,985 €1,756,071 26.12%
70 MINISTRIA E SHOQERISE INFORMATIVE DHE ADMINISTRATES €351,673 €952,392 26.97%
71 INSPEKTORATI SHTETEROR ADMINISTRATIV €57 €3,032 1.85%
72 MINISTRIA E KULTURES €1,021,620 €809,436 55.79%
73 FINANCIMI I VEPRIMTARIVE NE FUSHEN E KULTURES €2,260,693 €1,267,432 64.08%
74 MINISTRIA E SHENDETESISE €5,659,863 €17,902,438 24.02%
75 INSPEKTORATI SHTETEROR SANITAR DHE SHENDETESOR €36,802 €11,978 75.44%
76 MINISTRIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL €6,519 €152,180 4.11%
77 INSPEKTORATI SHTETEROR PER VETEQEVERISJE LOKALE €1,980 €459 81.18%
78 AGJENCIONI PER MBROJTJEN E TE DREJTES PER QASJE TE LIRE TEK INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK €0 €1,626 0%
79 KOMISIONI PER MARREDHENIE ME KOMUNITETET FETARE DHE GRUPET RELIGJIOZE €0 €504 0%
80 AGJENCIONI PER KADASTER TE PATUNDSHMERIVE €86,034 €544,860 13.64%
81 ENTI SHTETEROR I STATISTIKES €85,139 €807,495 9.54%
82 ARKIVI SHTETEROR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €39,119 €74,051 34.57%
83 BYROJA PER EKSPERTIZE LIGJORE €0 €30,081 0%
84 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE €13,626 €210,764 6.07%
85 BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL €137,358 €5,264,268 2.54%
86 PUSHTETI GJYQESOR €264,650 €1,997,138 11.7%
87 AVOKATI I POPULLIT €3,544 €6,992 33.64%
88 FONDI PER SIGURIM SHENDETESOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €131,643 €1,900,877 6.48%
89 AGJENCIONI PER PUNESIM €58,043 €429,761 11.9%
90 FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT €585 €487,219 0.12%