Ndiqni këtu realizimin e shpenzimeve kapitale të secilit institucion - realizuar ashtu siç është planifikuar në Buxhet.

Cilat janë shpenzimet kapitale?

Shpenzimet kapitale ose investimet kapitale janë shpenzime të përdoruesve të buxhetit të destinuara për mallra të qëndrueshëm siç janë rrugët, shkolla, spitale, ujësjellës, konvikte, ambiente sportive, pajisje të kujdesit shëndetësor, pajisje kompjuterike, programe kompjuterike etj. Zbatimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë.

ID Shfrytezues buxhetore Shfrytezuar Mbetja Realizuar (%)
1 GJITHESEJT DERI ME 30.09.2021 €216,980,481 €238,700,999 47.62%
2 PRESIDENTI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €63,980 €46,589 57.86%
3 AGJENCIONI PER KUNDERZBULIM €87,910 €1,520 98.3%
4 KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €121,985 €2,074,844 5.55%
5 ENTI SHTETEROR I AUDITIMIT €57,361 €26,891 68.08%
6 KOMISIONI SHTETEROR PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT €29,717 €209,593 12.42%
7 KOMISIONI SHTETEROR I ZGJEDHJEVE €891 €71,466 1.23%
8 KOMISIONI PER MBROJTJEN E KONKURRENCES €439 €2,618 14.36%
9 DREJTORIA PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE €4,176 €8,791 32.2%
10 KOMISIONI SHTETERORE I ANKESAVE PER FURNIZIME PUBLIKE €5,593 €4,163 57.33%
11 KOMISIONI RREGULLATORE PER BANIM €821 €2,504 24.69%
12 KESHILLI PER REVIZION €4,340 €68,008 6%
13 KOMISIONI PER MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI €1,024 €23,041 4.26%
14 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DHE PROCEDUREN NGA MARREDHENIA E PUNES NE SHKALLE TE DYTE €1,530 €128 92.28%
15 TRUPI REVIZORE PER REVIZIONIMIN E INSTRUMENTIT PER NDIHME PARAADERUESE €16,453 €311 98.14%
16 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE SHKALLE TE DYTE NE SFEREN E MBIKEQYRJES INSPEKTUESE DHE PROCEDURES PER KUNDERVAJTJE €501 €2,196 18.58%
17 AGJENCIA OPERATIVO-TEKNIKE €550,628 €1,267,664 30.28%
18 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €26,945 €5,331 83.48%
19 QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €2,418,116 €6,875,177 26.02%
20 SHERBIMI PER PUNE TE PERGJITHSHME DHE TE PERBASHKETA I QEVERISE SE RSM-SE €2,524,153 €1,695,894 59.81%
21 SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT €4,902 €658 88.17%
22 AVOKATURA E SHTETIT E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €11,189 €4,827 69.86%
23 AGJENCIONI PER ADMINISTRATE €21,872 €30,867 41.47%
24 SEKRETARIATI PER CESHTJE EVROPIANE €94,843 €49,886 65.53%
25 MINISTRIA PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHKESIVE €36,627 €19,145 65.67%
26 AGJENCIONI PER REALIZIMIN E TE DREJTAVE TE BASHKESIVE €693 €1,008 40.74%
27 AGJENCIONI PER MENAXHIM ME PRONEN E SEKUESTRUAR €3,333 €1,545 68.33%
28 KESHILLI INSPEKTUES €0 €224,430 0%
29 AGJENCIONI PER ZBATIMIN E GJUHES €47,246 €150,152 23.93%
30 MINISTRIA E MBROJTJES €27,922,684 €19,567,176 58.8%
31 DREJTORIA PER SIGURINE E INFORMATAVE TE KLASIFIKUARA €32,899 €37,489 46.74%
32 DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM €378,201 €212,121 64.07%
33 QENDRA PER MENAXHIM ME KRIZA €70,869 €224,578 23.99%
34 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME €10,273,670 €5,411,088 65.5%
35 AGJENCIONI I SIGURISE KOMBETARE €84,729 €1,555,853 5.16%
36 MINISTRIA E DREJTESISE €47,631 €35,138 57.55%
37 DREJTORIA PER EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE €668,824 €1,165,921 36.45%
38 DREJTORIA PER MBAJTJEN E LIBRAVE TE AMZES €763,354 €109,594 87.45%
39 BYROJA PER PERFAQESIM TE RSM-se PARA GJYKATES EUROPIANE PER TE DREJTAT E NJERIUT €0 €1,878 0%
40 INSPEKTORATI PER PERDORIMIN E GJUHEVE €23,488 €24,877 48.56%
41 MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME €99,982 €228,898 30.4%
42 MINISTRIA E FINANCAVE €5,868,448 €5,126,588 53.37%
43 MINISTRIA E FINANCAVE - FUNKSIONET E SHTETIT €65,487,768 €84,472,245 43.67%
44 DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €146,731 €1,272,051 10.34%
45 AGJENCIONI PER REZERVAT E MALLRAVE €5,575 €4,432,342 0.13%
46 DREJTORIA E TE HYRAVE PUBLIKE €21,060 €1,424,228 1.46%
47 DREJTORIA PER POLICINE FINANCIARE €9,442 €17,020 35.68%
48 DREJTORIA PER REZERVA TE DETYRUESHME TE NAFTES DHE DERIVATEVE TE NAFTES €1,708,831 €5,684,795 23.11%
49 MINISTRIA E EKONOMISE €2,953,154 €683,601 81.2%
50 AGJENCIA PER INVESTIME TE HUAJA €14,022 €2,238 86.24%
51 AGJENCIA PER PROMOVIMIN DHE PERKRAHJEN E TURIZMIT €0 €22,560 0%
52 DREJTORIA PER ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE €1,486,088 €3,419,818 30.29%
53 INSPEKTORATI SHTETEROR I TREGUT €109,365 €40,065 73.19%
54 INSPEKTORATI SHETEROR PER INSPEKTIM TEKNIK €0 €2,195 0%
55 ENTI SHTETEROR PER MBROJTJEN E PRONESISE INDUSTRIALE €5,639 €455,336 1.22%
56 MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR, PLANIFIKIMIT HAPSINOR DHE UJRAVE €1,078,145 €4,122,593 20.73%
57 INSPEKTORATI SHETEROR PER MJEDIS JETESOR €24,044 €43,444 35.63%
58 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE €22,100,597 €28,293,371 43.86%
59 INSPEKTORATI SHTETEROR PER TRANSPORT €5,325 €366 93.57%
60 INSPEKTORATI SHTETEROR PER NDERTIMTARI DHE URBANIZEM €2,639 €206 92.76%
61 INSPEKTORATI SHTETEROR KOMUNAL €0 €2,056 0%
62 MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE EKONOMISE SE UJERAVE €21,399,690 €-163,838 100.77%
63 AGJENCIONI PER NXITJEN E ZHVILLIMIT TE BUJQESISE - MANASTIR €48,969 €17,834 73.3%
64 DREJTORIA PER CESHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE €11,922 €11,565 50.76%
65 AGJENCIONI PER MBESHTETJEN FINANCIARE TE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL €15,692,244 €7,294,227 68.27%
66 AGJENCIONI PER USHQIM DHE VETERINARI E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €817,375 €169,896 82.79%
67 INSPEKTORATI SHTETEROR PER BUJQESI €70,792 €96,111 42.42%
68 INSPEKTORATI SHTETEROR PER PYLLTARI DHE GJUETI €0 €3,243 0%
69 MINISTRIA E PUNES DHE POLITIKES SOCIALE €12,192,425 €14,950,900 44.92%
70 INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES €2,048 €10,049 16.93%
71 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES €10,403,331 €13,136,880 44.19%
72 BYROJA PER ZHVILLIMIN E ARSIMIT €101,333 €66,390 60.42%
73 AGJENCIONI NACIONAL PER PROGRAME ARSIMORE EVROPIANE DHE MOBILITET €23,541 €29,289 44.56%
74 INSPEKTORATI SHTETEROR I ARSIMIT €878 €9,617 8.37%
75 AGJENCIONI PER RINI DHE SPORT €1,647,013 €1,310,275 55.69%
76 MINISTRIA E SHOQERISE INFORMATIVE DHE ADMINISTRATES €322,553 €462,140 41.11%
77 INSPEKTORATI SHTETEROR ADMINISTRATIV €45 €2,231 1.98%
78 MINISTRIA E KULTURES €238,636 €297,226 44.53%
79 FINANCIMI I VEPRIMTARIVE NE FUSHEN E KULTURES €265,345 €1,123,143 19.11%
80 MINISTRIA E SHENDETESISE €4,181,991 €7,038,851 37.27%
81 INSPEKTORATI SHTETEROR SANITAR DHE SHENDETESOR €17,680 €25,084 41.34%
82 MINISTRIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL €54,661 €53,051 50.75%
83 INSPEKTORATI SHTETEROR PER VETEQEVERISJE LOKALE €765 €769 49.87%
84 AGJENCIONI PER MERGIMTARE €3,202 €863 78.77%
85 AGJENCIONI PER MBROJTJEN E TE DREJTES PER QASJE TE LIRE TEK INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK €2,148 €48,512 4.24%
86 KOMISIONI PER MARREDHENIE ME KOMUNITETET FETARE DHE GRUPET RELIGJIOZE €374 €65 85.19%
87 AGJENCIONI PER KADASTER TE PATUNDSHMERIVE €244,621 €436,679 35.91%
88 ENTI SHTETEROR I STATISTIKES €48,943 €243,902 16.71%
89 ARKIVI SHTETEROR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €45,155 €35,930 55.69%
90 BYROJA PER EKSPERTIZE LIGJORE €294 €26,535 1.1%
91 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE €8,258 €613,359 1.33%
92 BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL €232,461 €6,970,791 3.23%
93 PUSHTETI GJYQESOR €469,354 €1,104,557 29.82%
94 PROKURORIA PUBLIKE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €111,062 €47,882 69.87%
95 AVOKATI I POPULLIT €12,767 €5,125 71.36%
96 FONDI PER SIGURIM SHENDETESOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €250,929 €1,212,485 17.15%
97 AGJENCIONI PER PUNESIM €498,221 €402,592 55.31%
98 FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT €28,983 €645,813 4.3%