Ndiqni këtu realizimin e shpenzimeve kapitale të secilit institucion - realizuar ashtu siç është planifikuar në Buxhet.

Cilat janë shpenzimet kapitale?

Shpenzimet kapitale ose investimet kapitale janë shpenzime të përdoruesve të buxhetit të destinuara për mallra të qëndrueshëm siç janë rrugët, shkolla, spitale, ujësjellës, konvikte, ambiente sportive, pajisje të kujdesit shëndetësor, pajisje kompjuterike, programe kompjuterike etj. Zbatimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë.

ID Shfrytezues buxhetore Shfrytezuar Mbetja Realizuar (%)
1 GJITHESEJT DERI ME 31.05.2021 €86,342,530 €308,907,250 21.85%
2 PRESIDENTI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €9,475 €92,151 9.32%
3 AGJENCIONI PER KUNDERZBULIM €87,727 €675 99.24%
4 KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €121,985 €1,856,958 6.16%
5 ENTI SHTETEROR I AUDITIMIT €39,060 €55,799 41.18%
6 KOMISIONI SHTETEROR PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT €15,210 €286,376 5.04%
7 KOMISIONI SHTETEROR I ZGJEDHJEVE €0 €84,390 0%
8 KOMISIONI PER MBROJTJEN E KONKURRENCES €439 €6,911 5.97%
9 DREJTORIA PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE €1,761 €17,385 9.2%
10 KOMISIONI SHTETERORE I ANKESAVE PER FURNIZIME PUBLIKE €3,185 €6,774 31.98%
11 KOMISIONI RREGULLATORE PER BANIM €0 €2,113 0%
12 KESHILLI PER REVIZION €0 €54,715 0%
13 KOMISIONI PER MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI €0 €22,845 0%
14 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DHE PROCEDUREN NGA MARREDHENIA E PUNES NE SHKALLE TE DYTE €1,474 €13 99.13%
15 TRUPI REVIZORE PER REVIZIONIMIN E INSTRUMENTIT PER NDIHME PARAADERUESE €14,800 €441 97.11%
16 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE SHKALLE TE DYTE NE SFEREN E MBIKEQYRJES INSPEKTUESE DHE PROCEDURES PER KUNDERVAJTJE €501 €2,751 15.41%
17 AGJENCIA OPERATIVO-TEKNIKE €0 €1,818,130 0%
18 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €4,748 €24,025 16.5%
19 QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €1,891,228 €9,192,428 17.06%
20 SHERBIMI PER PUNE TE PERGJITHSHME DHE TE PERBASHKETA I QEVERISE SE RSM-SE €1,285,073 €2,731,509 31.99%
21 SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT €4,902 €658 88.17%
22 AVOKATURA E SHTETIT E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €7,352 €13,745 34.85%
23 AGJENCIONI PER ADMINISTRATE €21,872 €38,290 36.36%
24 SEKRETARIATI PER CESHTJE EVROPIANE €25,350 €129,948 16.32%
25 MINISTRIA PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHKESIVE €16,374 €20,699 44.17%
26 AGJENCIONI PER REALIZIMIN E TE DREJTAVE TE BASHKESIVE €693 €2,656 20.69%
27 AGJENCIONI PER MENAXHIM ME PRONEN E SEKUESTRUAR €123 €4,390 2.73%
28 KESHILLI INSPEKTUES €0 €2,073 0%
29 AGJENCIONI PER ZBATIMIN E GJUHES €41,275 €160,025 20.5%
30 MINISTRIA E MBROJTJES €1,174,445 €49,716,756 2.31%
31 DREJTORIA PER SIGURINE E INFORMATAVE TE KLASIFIKUARA €21,747 €104,155 17.27%
32 DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM €84,904 €532,672 13.75%
33 QENDRA PER MENAXHIM ME KRIZA €55,668 €257,871 17.75%
34 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME €1,889,938 €14,609,900 11.45%
35 AGJENCIONI I SIGURISE KOMBETARE €35,327 €1,269,558 2.71%
36 MINISTRIA E DREJTESISE €18,421 €96,065 16.09%
37 DREJTORIA PER EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE €116,697 €3,142,656 3.58%
38 DREJTORIA PER MBAJTJEN E LIBRAVE TE AMZES €196,414 €742,000 20.93%
39 BYROJA PER PERFAQESIM TE RSM-se PARA GJYKATES EUROPIANE PER TE DREJTAT E NJERIUT €0 €4,560 0%
40 INSPEKTORATI PER PERDORIMIN E GJUHEVE €22,016 €35,382 38.36%
41 MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME €7,958 €529,351 1.48%
42 MINISTRIA E FINANCAVE €3,730,170 €10,869,900 25.55%
43 MINISTRIA E FINANCAVE - FUNKSIONET E SHTETIT €25,819,597 €41,098,888 38.58%
44 DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €98,521 €1,581,804 5.86%
45 AGJENCIONI PER REZERVAT E MALLRAVE €296 €4,441,742 0.01%
46 DREJTORIA E TE HYRAVE PUBLIKE €21,060 €2,371,228 0.88%
47 DREJTORIA PER POLICINE FINANCIARE €0 €20,569 0%
48 DREJTORIA PER REZERVA TE DETYRUESHME TE NAFTES DHE DERIVATEVE TE NAFTES €76,017 €7,334,145 1.03%
49 MINISTRIA E EKONOMISE €2,768,990 €1,112,737 71.33%
50 AGJENCIA PER INVESTIME TE HUAJA €1,628 €12,394 11.61%
51 AGJENCIA PER PROMOVIMIN DHE PERKRAHJEN E TURIZMIT €0 €26,788 0%
52 DREJTORIA PER ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE €1,076,847 €5,955,970 15.31%
53 INSPEKTORATI SHTETEROR I TREGUT €0 €176,260 0%
54 INSPEKTORATI SHETEROR PER INSPEKTIM TEKNIK €0 €7,154 0%
55 ENTI SHTETEROR PER MBROJTJEN E PRONESISE INDUSTRIALE €543 €511,652 0.11%
56 MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR, PLANIFIKIMIT HAPSINOR DHE UJRAVE €660,247 €8,334,753 7.34%
57 INSPEKTORATI SHETEROR PER MJEDIS JETESOR €16,176 €57,898 21.84%
58 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE €8,959,770 €62,483,870 12.54%
59 INSPEKTORATI SHTETEROR PER TRANSPORT €2,167 €3,524 38.08%
60 INSPEKTORATI SHTETEROR PER NDERTIMTARI DHE URBANIZEM €2,639 €92 96.63%
61 INSPEKTORATI SHTETEROR KOMUNAL €0 €5,772 0%
62 MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE EKONOMISE SE UJERAVE €9,223,611 €11,634,013 44.22%
63 AGJENCIONI PER NXITJEN E ZHVILLIMIT TE BUJQESISE - MANASTIR €7,904 €50,465 13.54%
64 DREJTORIA PER CESHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE €6,642 €17,008 28.08%
65 AGJENCIONI PER MBESHTETJEN FINANCIARE TE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL €9,660,295 €5,217,753 64.93%
66 AGJENCIONI PER USHQIM DHE VETERINARI E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €813,844 €291,847 73.61%
67 INSPEKTORATI SHTETEROR PER BUJQESI €32,910 €200,433 14.1%
68 INSPEKTORATI SHTETEROR PER PYLLTARI DHE GJUETI €0 €20,731 0%
69 MINISTRIA E PUNES DHE POLITIKES SOCIALE €6,520,254 €7,589,782 46.21%
70 INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES €2,048 €25,675 7.39%
71 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES €4,539,033 €21,401,507 17.5%
72 BYROJA PER ZHVILLIMIN E ARSIMIT €29,205 €150,492 16.25%
73 AGJENCIONI NACIONAL PER PROGRAME ARSIMORE EVROPIANE DHE MOBILITET €10,204 €46,040 18.14%
74 INSPEKTORATI SHTETEROR I ARSIMIT €878 €22,861 3.7%
75 AGJENCIONI PER RINI DHE SPORT €981,744 €1,281,499 43.38%
76 MINISTRIA E SHOQERISE INFORMATIVE DHE ADMINISTRATES €133,922 €1,503,206 8.18%
77 INSPEKTORATI SHTETEROR ADMINISTRATIV €45 €5,528 0.81%
78 MINISTRIA E KULTURES €195,389 €740,487 20.88%
79 FINANCIMI I VEPRIMTARIVE NE FUSHEN E KULTURES €9,707 €2,986,285 0.32%
80 MINISTRIA E SHENDETESISE €3,018,560 €8,271,040 26.74%
81 INSPEKTORATI SHTETEROR SANITAR DHE SHENDETESOR €65 €42,699 0.15%
82 MINISTRIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL €32,257 €78,448 29.14%
83 INSPEKTORATI SHTETEROR PER VETEQEVERISJE LOKALE €765 €1,674 31.37%
84 AGJENCIONI PER MERGIMTARE €2,403 €1,304 64.82%
85 AGJENCIONI PER MBROJTJEN E TE DREJTES PER QASJE TE LIRE TEK INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK €172 €50,854 0.34%
86 KOMISIONI PER MARREDHENIE ME KOMUNITETET FETARE DHE GRUPET RELIGJIOZE €0 €414 0%
87 AGJENCIONI PER KADASTER TE PATUNDSHMERIVE €153,838 €494,942 23.71%
88 ENTI SHTETEROR I STATISTIKES €2,767 €288,771 0.95%
89 ARKIVI SHTETEROR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €5,154 €90,906 5.37%
90 BYROJA PER EKSPERTIZE LIGJORE €294 €29,787 0.98%
91 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE €5,119 €310,957 1.62%
92 BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL €4,587 €7,198,665 0.06%
93 PUSHTETI GJYQESOR €165,986 €2,287,352 6.77%
94 PROKURORIA PUBLIKE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €111,062 €90,807 55.02%
95 AVOKATI I POPULLIT €9,351 €14,160 39.77%
96 FONDI PER SIGURIM SHENDETESOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €49,730 €1,413,684 3.4%
97 AGJENCIONI PER PUNESIM €141,152 €509,254 21.7%
98 FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT €18,823 €468,981 3.86%