Ndiqni këtu realizimin e shpenzimeve kapitale të secilit institucion - realizuar ashtu siç është planifikuar në Buxhet.

Cilat janë shpenzimet kapitale?

Shpenzimet kapitale ose investimet kapitale janë shpenzime të përdoruesve të buxhetit të destinuara për mallra të qëndrueshëm siç janë rrugët, shkolla, spitale, ujësjellës, konvikte, ambiente sportive, pajisje të kujdesit shëndetësor, pajisje kompjuterike, programe kompjuterike etj. Zbatimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë.

ID Shfrytezues buxhetore Shfrytezuar Mbetja Realizuar (%)
1 GJITHESEJT DERI ME 30.06.2021 €106,691,879 €298,889,346 26.31%
2 PRESIDENTI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €42,918 €58,708 42.23%
3 AGJENCIONI PER KUNDERZBULIM €87,727 €675 99.24%
4 KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €121,985 €2,074,844 5.55%
5 ENTI SHTETEROR I AUDITIMIT €39,060 €55,799 41.18%
6 KOMISIONI SHTETEROR PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT €15,210 €286,376 5.04%
7 KOMISIONI SHTETEROR I ZGJEDHJEVE €0 €84,390 0%
8 KOMISIONI PER MBROJTJEN E KONKURRENCES €439 €6,911 5.97%
9 DREJTORIA PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE €1,761 €17,385 9.2%
10 KOMISIONI SHTETERORE I ANKESAVE PER FURNIZIME PUBLIKE €5,593 €4,366 56.16%
11 KOMISIONI RREGULLATORE PER BANIM €0 €2,113 0%
12 KESHILLI PER REVIZION €0 €54,715 0%
13 KOMISIONI PER MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI €0 €22,845 0%
14 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DHE PROCEDUREN NGA MARREDHENIA E PUNES NE SHKALLE TE DYTE €1,474 €13 99.13%
15 TRUPI REVIZORE PER REVIZIONIMIN E INSTRUMENTIT PER NDIHME PARAADERUESE €14,800 €441 97.11%
16 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE SHKALLE TE DYTE NE SFEREN E MBIKEQYRJES INSPEKTUESE DHE PROCEDURES PER KUNDERVAJTJE €501 €2,751 15.41%
17 AGJENCIA OPERATIVO-TEKNIKE €293,210 €1,524,920 16.13%
18 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €5,978 €22,795 20.78%
19 QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €2,057,062 €9,027,277 18.56%
20 SHERBIMI PER PUNE TE PERGJITHSHME DHE TE PERBASHKETA I QEVERISE SE RSM-SE €1,812,013 €2,204,569 45.11%
21 SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT €4,902 €658 88.17%
22 AVOKATURA E SHTETIT E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €10,807 €10,290 51.23%
23 AGJENCIONI PER ADMINISTRATE €21,872 €38,290 36.36%
24 SEKRETARIATI PER CESHTJE EVROPIANE €25,350 €129,948 16.32%
25 MINISTRIA PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHKESIVE €16,677 €70,802 19.06%
26 AGJENCIONI PER REALIZIMIN E TE DREJTAVE TE BASHKESIVE €693 €2,656 20.69%
27 AGJENCIONI PER MENAXHIM ME PRONEN E SEKUESTRUAR €3,333 €1,180 73.85%
28 KESHILLI INSPEKTUES €0 €2,073 0%
29 AGJENCIONI PER ZBATIMIN E GJUHES €41,275 €160,025 20.5%
30 MINISTRIA E MBROJTJES €1,306,932 €49,584,269 2.57%
31 DREJTORIA PER SIGURINE E INFORMATAVE TE KLASIFIKUARA €29,341 €96,561 23.3%
32 DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM €84,904 €532,672 13.75%
33 QENDRA PER MENAXHIM ME KRIZA €56,872 €256,667 18.14%
34 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME €2,344,899 €14,154,939 14.21%
35 AGJENCIONI I SIGURISE KOMBETARE €38,755 €1,266,130 2.97%
36 MINISTRIA E DREJTESISE €33,221 €78,549 29.72%
37 DREJTORIA PER EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE €597,085 €2,662,268 18.32%
38 DREJTORIA PER MBAJTJEN E LIBRAVE TE AMZES €437,181 €501,233 46.59%
39 BYROJA PER PERFAQESIM TE RSM-se PARA GJYKATES EUROPIANE PER TE DREJTAT E NJERIUT €0 €4,560 0%
40 INSPEKTORATI PER PERDORIMIN E GJUHEVE €23,488 €33,910 40.92%
41 MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME €38,491 €498,818 7.16%
42 MINISTRIA E FINANCAVE €4,434,942 €10,165,128 30.38%
43 MINISTRIA E FINANCAVE - FUNKSIONET E SHTETIT €30,877,974 €46,040,511 40.14%
44 DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €98,521 €1,581,804 5.86%
45 AGJENCIONI PER REZERVAT E MALLRAVE €3,620 €4,438,418 0.08%
46 DREJTORIA E TE HYRAVE PUBLIKE €21,060 €2,371,228 0.88%
47 DREJTORIA PER POLICINE FINANCIARE €0 €20,569 0%
48 DREJTORIA PER REZERVA TE DETYRUESHME TE NAFTES DHE DERIVATEVE TE NAFTES €76,992 €7,333,170 1.04%
49 MINISTRIA E EKONOMISE €2,839,779 €760,566 78.88%
50 AGJENCIA PER INVESTIME TE HUAJA €1,788 €12,234 12.75%
51 AGJENCIA PER PROMOVIMIN DHE PERKRAHJEN E TURIZMIT €0 €26,788 0%
52 DREJTORIA PER ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE €1,368,471 €5,664,346 19.46%
53 INSPEKTORATI SHTETEROR I TREGUT €0 €176,260 0%
54 INSPEKTORATI SHETEROR PER INSPEKTIM TEKNIK €0 €7,154 0%
55 ENTI SHTETEROR PER MBROJTJEN E PRONESISE INDUSTRIALE €543 €511,652 0.11%
56 MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR, PLANIFIKIMIT HAPSINOR DHE UJRAVE €697,463 €8,297,537 7.75%
57 INSPEKTORATI SHETEROR PER MJEDIS JETESOR €20,090 €53,984 27.12%
58 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE €11,241,662 €59,958,075 15.79%
59 INSPEKTORATI SHTETEROR PER TRANSPORT €2,167 €3,524 38.08%
60 INSPEKTORATI SHTETEROR PER NDERTIMTARI DHE URBANIZEM €2,639 €92 96.63%
61 INSPEKTORATI SHTETEROR KOMUNAL €0 €5,772 0%
62 MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE EKONOMISE SE UJERAVE €15,228,154 €5,629,470 73.01%
63 AGJENCIONI PER NXITJEN E ZHVILLIMIT TE BUJQESISE - MANASTIR €35,203 €23,166 60.31%
64 DREJTORIA PER CESHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE €6,642 €17,008 28.08%
65 AGJENCIONI PER MBESHTETJEN FINANCIARE TE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL €11,028,731 €3,849,317 74.13%
66 AGJENCIONI PER USHQIM DHE VETERINARI E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €817,375 €288,316 73.92%
67 INSPEKTORATI SHTETEROR PER BUJQESI €38,849 €194,494 16.65%
68 INSPEKTORATI SHTETEROR PER PYLLTARI DHE GJUETI €0 €20,731 0%
69 MINISTRIA E PUNES DHE POLITIKES SOCIALE €6,922,714 €7,187,322 49.06%
70 INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES €2,048 €25,675 7.39%
71 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES €5,774,118 €20,111,527 22.31%
72 BYROJA PER ZHVILLIMIN E ARSIMIT €63,096 €116,601 35.11%
73 AGJENCIONI NACIONAL PER PROGRAME ARSIMORE EVROPIANE DHE MOBILITET €10,204 €46,040 18.14%
74 INSPEKTORATI SHTETEROR I ARSIMIT €878 €22,861 3.7%
75 AGJENCIONI PER RINI DHE SPORT €1,032,647 €1,230,596 45.63%
76 MINISTRIA E SHOQERISE INFORMATIVE DHE ADMINISTRATES €180,422 €1,456,706 11.02%
77 INSPEKTORATI SHTETEROR ADMINISTRATIV €45 €5,528 0.81%
78 MINISTRIA E KULTURES €225,496 €710,380 24.09%
79 FINANCIMI I VEPRIMTARIVE NE FUSHEN E KULTURES €20,178 €2,975,814 0.67%
80 MINISTRIA E SHENDETESISE €3,122,110 €8,812,856 26.16%
81 INSPEKTORATI SHTETEROR SANITAR DHE SHENDETESOR €65 €42,699 0.15%
82 MINISTRIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL €32,772 €77,933 29.6%
83 INSPEKTORATI SHTETEROR PER VETEQEVERISJE LOKALE €765 €1,674 31.37%
84 AGJENCIONI PER MERGIMTARE €2,403 €1,304 64.82%
85 AGJENCIONI PER MBROJTJEN E TE DREJTES PER QASJE TE LIRE TEK INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK €172 €50,854 0.34%
86 KOMISIONI PER MARREDHENIE ME KOMUNITETET FETARE DHE GRUPET RELIGJIOZE €374 €40 90.34%
87 AGJENCIONI PER KADASTER TE PATUNDSHMERIVE €170,461 €478,319 26.27%
88 ENTI SHTETEROR I STATISTIKES €6,207 €285,331 2.13%
89 ARKIVI SHTETEROR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €35,923 €60,137 37.4%
90 BYROJA PER EKSPERTIZE LIGJORE €294 €29,787 0.98%
91 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE €6,165 €309,911 1.95%
92 BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL €5,385 €7,197,867 0.07%
93 PUSHTETI GJYQESOR €253,068 €2,200,270 10.32%
94 PROKURORIA PUBLIKE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €111,062 €90,807 55.02%
95 AVOKATI I POPULLIT €9,420 €14,091 40.07%
96 FONDI PER SIGURIM SHENDETESOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €50,882 €1,412,532 3.48%
97 AGJENCIONI PER PUNESIM €175,191 €475,215 26.94%
98 FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT €18,840 €468,964 3.86%