Ndiqni këtu realizimin e shpenzimeve kapitale të secilit institucion - realizuar ashtu siç është planifikuar në Buxhet.

Cilat janë shpenzimet kapitale?

Shpenzimet kapitale ose investimet kapitale janë shpenzime të përdoruesve të buxhetit të destinuara për mallra të qëndrueshëm siç janë rrugët, shkolla, spitale, ujësjellës, konvikte, ambiente sportive, pajisje të kujdesit shëndetësor, pajisje kompjuterike, programe kompjuterike etj. Zbatimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë.

ID Shfrytezues buxhetore Shfrytezuar Mbetja Realizuar (%)
1 GJITHESEJT DERI ME 31.03.2021 €64,709,947 €329,700,653 16.41%
2 PRESIDENTI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €126 €113,695 0.11%
3 AGJENCIONI PER KUNDERZBULIM €18,468 €70,962 20.65%
4 KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €120,776 €1,858,167 6.1%
5 ENTI SHTETEROR I AUDITIMIT €10,505 €77,852 11.89%
6 KOMISIONI SHTETEROR PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT €8,009 €305,812 2.55%
7 KOMISIONI SHTETEROR I ZGJEDHJEVE €0 €87,560 0%
8 KOMISIONI PER MBROJTJEN E KONKURRENCES €439 €7,691 5.4%
9 DREJTORIA PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE €0 €21,951 0%
10 KOMISIONI SHTETERORE I ANKESAVE PER FURNIZIME PUBLIKE €0 €10,569 0%
11 KOMISIONI RREGULLATORE PER BANIM €0 €2,308 0%
12 KESHILLI PER REVIZION €0 €58,373 0%
13 KOMISIONI PER MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI €0 €26,016 0%
14 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DHE PROCEDUREN NGA MARREDHENIA E PUNES NE SHKALLE TE DYTE €506 €1,152 30.52%
15 TRUPI REVIZORE PER REVIZIONIMIN E INSTRUMENTIT PER NDIHME PARAADERUESE €991 €15,773 5.91%
16 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE SHKALLE TE DYTE NE SFEREN E MBIKEQYRJES INSPEKTUESE DHE PROCEDURES PER KUNDERVAJTJE €501 €2,751 15.41%
17 AGJENCIA OPERATIVO-TEKNIKE €0 €1,818,130 0%
18 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €863 €31,413 2.67%
19 QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €1,750,881 €9,523,200 15.53%
20 SHERBIMI PER PUNE TE PERGJITHSHME DHE TE PERBASHKETA I QEVERISE SE RSM-SE €815,527 €3,251,952 20.05%
21 SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT €4,902 €658 88.17%
22 AVOKATURA E SHTETIT E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €2,129 €19,822 9.7%
23 AGJENCIONI PER ADMINISTRATE €19,823 €40,339 32.95%
24 SEKRETARIATI PER CESHTJE EVROPIANE €25,350 €137,251 15.59%
25 MINISTRIA PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHKESIVE €1,848 €35,225 4.98%
26 AGJENCIONI PER REALIZIMIN E TE DREJTAVE TE BASHKESIVE €113 €3,464 3.16%
27 AGJENCIONI PER MENAXHIM ME PRONEN E SEKUESTRUAR €123 €4,755 2.52%
28 KESHILLI INSPEKTUES €0 €2,439 0%
29 AGJENCIONI PER ZBATIMIN E GJUHES €17,875 €190,255 8.59%
30 MINISTRIA E MBROJTJES €616,483 €50,700,590 1.2%
31 DREJTORIA PER SIGURINE E INFORMATAVE TE KLASIFIKUARA €211 €146,130 0.14%
32 DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM €34,780 €671,675 4.92%
33 QENDRA PER MENAXHIM ME KRIZA €20,383 €326,169 5.88%
34 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME €1,597,667 €15,914,844 9.12%
35 AGJENCIONI I SIGURISE KOMBETARE €34,153 €1,461,781 2.28%
36 MINISTRIA E DREJTESISE €4,796 €126,163 3.66%
37 DREJTORIA PER EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE €99,136 €3,200,050 3%
38 DREJTORIA PER MBAJTJEN E LIBRAVE TE AMZES €196,414 €767,000 20.39%
39 BYROJA PER PERFAQESIM TE RSM-se PARA GJYKATES EUROPIANE PER TE DREJTAT E NJERIUT €0 €5,365 0%
40 INSPEKTORATI PER PERDORIMIN E GJUHEVE €15,365 €46,423 24.87%
41 MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME €2,117 €619,021 0.34%
42 MINISTRIA E FINANCAVE €2,508,458 €12,130,468 17.14%
43 MINISTRIA E FINANCAVE - FUNKSIONET E SHTETIT €23,255,223 €32,379,720 41.8%
44 DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €32,380 €1,692,579 1.88%
45 AGJENCIONI PER REZERVAT E MALLRAVE €114 €4,443,788 0%
46 DREJTORIA E TE HYRAVE PUBLIKE €418 €2,438,606 0.02%
47 DREJTORIA PER POLICINE FINANCIARE €0 €22,764 0%
48 DREJTORIA PER REZERVA TE DETYRUESHME TE NAFTES DHE DERIVATEVE TE NAFTES €76,017 €7,334,145 1.03%
49 MINISTRIA E EKONOMISE €130,268 €3,820,766 3.3%
50 AGJENCIA PER INVESTIME TE HUAJA €201 €16,059 1.24%
51 AGJENCIA PER PROMOVIMIN DHE PERKRAHJEN E TURIZMIT €0 €27,642 0%
52 DREJTORIA PER ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE €822,775 €7,120,314 10.36%
53 INSPEKTORATI SHTETEROR I TREGUT €0 €206,504 0%
54 INSPEKTORATI SHETEROR PER INSPEKTIM TEKNIK €0 €8,130 0%
55 ENTI SHTETEROR PER MBROJTJEN E PRONESISE INDUSTRIALE €543 €511,652 0.11%
56 MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR, PLANIFIKIMIT HAPSINOR DHE UJRAVE €638,419 €9,436,800 6.34%
57 INSPEKTORATI SHETEROR PER MJEDIS JETESOR €1,863 €54,397 3.31%
58 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE €7,518,103 €64,376,823 10.46%
59 INSPEKTORATI SHTETEROR PER TRANSPORT €1,143 €4,548 20.08%
60 INSPEKTORATI SHTETEROR PER NDERTIMTARI DHE URBANIZEM €642 €2,284 21.94%
61 INSPEKTORATI SHTETEROR KOMUNAL €0 €8,130 0%
62 MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE EKONOMISE SE UJERAVE €5,774,683 €16,853,020 25.52%
63 AGJENCIONI PER NXITJEN E ZHVILLIMIT TE BUJQESISE - MANASTIR €0 €67,235 0%
64 DREJTORIA PER CESHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE €1,857 €22,695 7.56%
65 AGJENCIONI PER MBESHTETJEN FINANCIARE TE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL €7,580,019 €8,517,541 47.09%
66 AGJENCIONI PER USHQIM DHE VETERINARI E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €0 €1,300,813 0%
67 INSPEKTORATI SHTETEROR PER BUJQESI €9,864 €252,331 3.76%
68 INSPEKTORATI SHTETEROR PER PYLLTARI DHE GJUETI €0 €24,390 0%
69 MINISTRIA E PUNES DHE POLITIKES SOCIALE €5,033,600 €9,109,973 35.59%
70 INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES €1,625 €29,269 5.26%
71 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES €2,759,154 €24,041,829 10.29%
72 BYROJA PER ZHVILLIMIN E ARSIMIT €17,997 €175,498 9.3%
73 AGJENCIONI NACIONAL PER PROGRAME ARSIMORE EVROPIANE DHE MOBILITET €10,204 €46,706 17.93%
74 INSPEKTORATI SHTETEROR I ARSIMIT €373 €27,269 1.35%
75 AGJENCIONI PER RINI DHE SPORT €693,714 €1,572,583 30.61%
76 MINISTRIA E SHOQERISE INFORMATIVE DHE ADMINISTRATES €97,850 €1,650,117 5.6%
77 INSPEKTORATI SHTETEROR ADMINISTRATIV €45 €6,459 0.69%
78 MINISTRIA E KULTURES €190,039 €753,050 20.15%
79 FINANCIMI I VEPRIMTARIVE NE FUSHEN E KULTURES €574 €3,501,865 0.02%
80 MINISTRIA E SHENDETESISE €1,841,264 €9,784,752 15.84%
81 INSPEKTORATI SHTETEROR SANITAR DHE SHENDETESOR €65 €42,699 0.15%
82 MINISTRIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL €29,937 €80,957 27%
83 INSPEKTORATI SHTETEROR PER VETEQEVERISJE LOKALE €765 €1,674 31.37%
84 AGJENCIONI PER MERGIMTARE €0 €2,439 0%
85 AGJENCIONI PER MBROJTJEN E TE DREJTES PER QASJE TE LIRE TEK INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK €172 €51,047 0.34%
86 KOMISIONI PER MARREDHENIE ME KOMUNITETET FETARE DHE GRUPET RELIGJIOZE €0 €487 0%
87 AGJENCIONI PER KADASTER TE PATUNDSHMERIVE €35,635 €574,121 5.84%
88 ENTI SHTETEROR I STATISTIKES €1,131 €291,714 0.39%
89 ARKIVI SHTETEROR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €0 €111,577 0%
90 BYROJA PER EKSPERTIZE LIGJORE €294 €29,787 0.98%
91 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE €4,092 €369,891 1.09%
92 BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL €2,818 €7,200,434 0.04%
93 PUSHTETI GJYQESOR €49,594 €2,781,300 1.75%
94 PROKURORIA PUBLIKE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €86,507 €135,606 38.95%
95 AVOKATI I POPULLIT €8,584 €16,700 33.95%
96 FONDI PER SIGURIM SHENDETESOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €49,730 €1,413,684 3.4%
97 AGJENCIONI PER PUNESIM €2,008 €648,398 0.31%
98 FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT €17,926 €469,878 3.67%