Ndiqni këtu realizimin e shpenzimeve kapitale të secilit institucion - realizuar ashtu siç është planifikuar në Buxhet.

Cilat janë shpenzimet kapitale?

Shpenzimet kapitale ose investimet kapitale janë shpenzime të përdoruesve të buxhetit të destinuara për mallra të qëndrueshëm siç janë rrugët, shkolla, spitale, ujësjellës, konvikte, ambiente sportive, pajisje të kujdesit shëndetësor, pajisje kompjuterike, programe kompjuterike etj. Zbatimi i tyre është i rëndësishëm sepse krijojnë shërbime më të mira për qytetarët dhe kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë.

ID Shfrytezues buxhetore Shfrytezuar Mbetja Realizuar (%)
1 GJITHESEJT DERI ME 31.03.2024 €110,895,742 €655,419,313 14.47%
2 PRESIDENTI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €8,272 €84,065 8.96%
3 AGJENCIONI PER KUNDERZBULIM €9,608 €132,467 6.76%
4 KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €892 €1,423,945 0.06%
5 ENTI SHTETEROR I AUDITIMIT €24,338 €92,496 20.83%
6 KOMISIONI SHTETEROR PER PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT €0 €169,670 0%
7 KOMISIONI SHTETEROR I ZGJEDHJEVE €0 €607,321 0%
8 KOMISIONI PER MBROJTJEN E KONKURRENCES €0 €3,146 0%
9 DREJTORIA PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE €0 €35,200 0%
10 KOMISIONI SHTETERORE I ANKESAVE PER FURNIZIME PUBLIKE €0 €9,028 0%
11 KOMISIONI RREGULLATORE PER BANIM €2,888 €3,573 44.7%
12 KOMISIONI PER MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI €287 €33,578 0.85%
13 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DHE PROCEDUREN NGA MARREDHENIA E PUNES NE SHKALLE TE DYTE €12 €952 1.24%
14 TRUPI REVIZORE PER REVIZIONIMIN E INSTRUMENTIT PER NDIHME PARAADERUESE €5,687 €8,290 40.69%
15 KOMISIONI SHTETEROR PER VENDIMMARRJE NE SHKALLE TE DYTE NE SFEREN E MBIKEQYRJES INSPEKTUESE DHE PROCEDURES PER KUNDERVAJTJE €61 €6,651 0.91%
16 AGJENCIA OPERATIVO-TEKNIKE €33,450 €3,261,974 1.02%
17 KESHILLI FISKAL €0 €11,673 0%
18 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €56 €6,278 0.88%
19 QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €2,771,250 €6,942,747 28.53%
20 SHERBIMI PER PUNE TE PERGJITHSHME DHE TE PERBASHKETA I QEVERISE SE RSM-SE €901,678 €5,625,314 13.81%
21 SEKRETARIATI I LEGJISLACIONIT €4,576 €1,268 78.3%
22 AVOKATURA E SHTETIT E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €2,877 €32,642 8.1%
23 AGJENCIONI PER ADMINISTRATE €12,962 €34,318 27.42%
24 SEKRETARIATI PER CESHTJE EVROPIANE €4,687 €100,637 4.45%
25 MINISTRIA PER SISTEM POLITIK DHE MARREDHENIE NDERMJET BASHKESIVE €0 €12,556 0%
26 AGJENCIONI PER REALIZIMIN E TE DREJTAVE TE BASHKESIVE €0 €5,349 0%
27 KESHILLI INSPEKTUES €0 €107,110 0%
28 AGJENCIONI PER ZBATIMIN E GJUHES €0 €46,266 0%
29 MINISTRIA E MBROJTJES €23,029,094 €84,254,174 21.47%
30 DREJTORIA PER SIGURINE E INFORMATAVE TE KLASIFIKUARA €8,642 €4,101 67.82%
31 DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM €101,970 €313,452 24.55%
32 QENDRA PER MENAXHIM ME KRIZA €577 €84,262 0.68%
33 MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME €8,750,156 €8,918,721 49.52%
34 AGJENCIONI I SIGURISE KOMBETARE €77,026 €1,645,698 4.47%
35 MINISTRIA E DREJTESISE €1,129 €340,206 0.33%
36 DREJTORIA PER EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVE €47,768 €2,406,783 1.95%
37 DREJTORIA PER MBAJTJEN E LIBRAVE TE AMZES €15,688 €356,913 4.21%
38 BYROJA PER PERFAQESIM TE RSM-se PARA GJYKATES EUROPIANE PER TE DREJTAT E NJERIUT €0 €1,504 0%
39 INSPEKTORATI PER PERDORIMIN E GJUHEVE €0 €5,519 0%
40 MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME €16,505 €1,414,112 1.15%
41 MINISTRIA E FINANCAVE €562,913 €16,794,453 3.24%
42 MINISTRIA E FINANCAVE - FUNKSIONET E SHTETIT €33,403,962 €52,946,700 38.68%
43 DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €51,600 €902,013 5.41%
44 AGJENCIONI PER REZERVAT E MALLRAVE €3,307 €6,582,987 0.05%
45 DREJTORIA E TE HYRAVE PUBLIKE €16,140 €2,853,125 0.56%
46 DREJTORIA PER POLICINE FINANCIARE €0 €42,896 0%
47 DREJTORIA PER REZERVA TE DETYRUESHME TE NAFTES DHE DERIVATEVE TE NAFTES €4,884,738 €9,458,119 34.06%
48 MINISTRIA E EKONOMISE €8,800 €5,391,013 0.16%
49 AGJENCIA PER INVESTIME TE HUAJA €9,849 €6,108 61.72%
50 AGJENCIA PER PROMOVIMIN DHE PERKRAHJEN E TURIZMIT €0 €5,395 0%
51 DREJTORIA PER ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE €1,896,742 €12,923,777 12.8%
52 INSPEKTORATI SHTETEROR I TREGUT €0 €76,367 0%
53 INSPEKTORATI SHETEROR PER INSPEKTIM TEKNIK €6,034 €27,180 18.17%
54 ENTI SHTETEROR PER MBROJTJEN E PRONESISE INDUSTRIALE €677 €39,907 1.67%
55 MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR, PLANIFIKIMIT HAPSINOR DHE UJRAVE €8,685,299 €25,724,352 25.24%
56 MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE €7,063,307 €307,030,451 2.25%
57 INSPEKTORATI SHTETEROR PER TRANSPORT €5,815 €94 98.41%
58 INSPEKTORATI SHTETEROR PER NDERTIMTARI DHE URBANIZEM €0 €1,379 0%
59 INSPEKTORATI SHTETEROR KOMUNAL €0 €1,255 0%
60 MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE EKONOMISE SE UJERAVE €922,848 €9,280,183 9.04%
61 AGJENCIONI PER NXITJEN E ZHVILLIMIT TE BUJQESISE - MANASTIR €0 €76,961 0%
62 DREJTORIA PER CESHTJE HIDROMETEOROLOGJIKE €157,959 €251,570 38.57%
63 AGJENCIONI PER MBESHTETJEN FINANCIARE TE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL €2,753,032 €17,634,427 13.5%
64 AGJENCIONI PER USHQIM DHE VETERINARI E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €268,190 €1,531,867 14.9%
65 INSPEKTORATI SHTETEROR PER BUJQESI €2,778 €134,803 2.02%
66 INSPEKTORATI SHTETEROR PER PYLLTARI DHE GJUETI €1,623 €1,331 54.94%
67 MINISTRIA E PUNES DHE POLITIKES SOCIALE €617,224 €2,939,660 17.35%
68 INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES €0 €29,602 0%
69 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES €5,704,419 €30,991,116 15.55%
70 BYROJA PER ZHVILLIMIN E ARSIMIT €842 €64,726 1.28%
71 AGJENCIONI NACIONAL PER PROGRAME ARSIMORE EVROPIANE DHE MOBILITET €49 €74,308 0.07%
72 INSPEKTORATI SHTETEROR I ARSIMIT €0 €1,255 0%
73 AGJENCIONI PER RINI DHE SPORT €262,138 €1,587,030 14.18%
74 MINISTRIA E SHOQERISE INFORMATIVE DHE ADMINISTRATES €627,104 €1,791,930 25.92%
75 INSPEKTORATI SHTETEROR ADMINISTRATIV €0 €883 0%
76 MINISTRIA E KULTURES €369,360 €581,588 38.84%
77 FINANCIMI I VEPRIMTARIVE NE FUSHEN E KULTURES €2,017,769 €5,866,099 25.59%
78 MINISTRIA E SHENDETESISE €3,243,086 €9,798,747 24.87%
79 INSPEKTORATI SHTETEROR SANITAR DHE SHENDETESOR €0 €24,350 0%
80 MINISTRIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL €0 €71,657 0%
81 INSPEKTORATI SHTETEROR PER VETEQEVERISJE LOKALE €0 €2,000 0%
82 AGJENCIONI PER MERGIMTARE €0 €1,724 0%
83 AGJENCIONI PER MBROJTJEN E TE DREJTES PER QASJE TE LIRE TEK INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK €1,034 €6,743 13.3%
84 AGJENCIONI PER KADASTER TE PATUNDSHMERIVE €78,897 €1,241,719 5.97%
85 ENTI SHTETEROR I STATISTIKES €5,748 €284,930 1.98%
86 ARKIVI SHTETEROR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €44,670 €62,429 41.71%
87 BYROJA PER EKSPERTIZE LIGJORE €2,486 €16,994 12.76%
88 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE €984 €171,003 0.57%
89 BYROJA PER ZHVILLIM RAJONAL €593,087 €8,174,445 6.76%
90 PUSHTETI GJYQESOR €55,922 €1,828,226 2.97%
91 PROKURORIA PUBLIKE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €17,107 €104,974 14.01%
92 KESHILLI I PROKUROREVE PUBLIK €0 €9,443 0%
93 AVOKATI I POPULLIT €43,224 €23,982 64.32%
94 FONDI PER SIGURIM SHENDETESOR I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT €223,020 €393,863 36.15%
95 AGJENCIONI PER PUNESIM €318,503 €412,016 43.6%
96 FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT €131,320 €599,199 17.98%