Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.05.2020 €58,356,323 €258,961,229 18.39%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €1,780 €56,756 3.04%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €43,112 €75,587 36.32%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €7,664 €1,237,815 0.62%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €162 €66,504 0.24%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €112 €190,131 0.06%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €45 €172,637 0.03%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €1,780 €4,236 29.59%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €1,801 €4,703 27.69%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €0 €10,569 0%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €479 €1,829 20.75%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €955 €508 65.28%
13 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €560 €9 98.42%
14 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €159 €17,385 0.91%
15 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €2,024 €631,992 0.32%
16 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €2,924 €6,019 32.7%
17 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €479,267 €5,291,106 8.31%
18 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €992,048 €1,655,106 37.48%
19 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €0 €5,528 0%
20 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €110 €15,662 0.7%
21 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €12,983 €41,895 23.66%
22 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €91 €113,876 0.08%
23 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €157 €6,509 2.36%
24 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €0 €1,138 0%
25 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €1,532 €1,720 47.11%
26 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €1,985 €828 70.57%
27 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €93,484 €73,995 55.82%
28 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €1,054,943 €17,697,040 5.63%
29 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €3,808 €28,061 11.95%
30 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €205,232 €249,239 45.16%
31 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €2,352 €187,241 1.24%
32 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €1,477,428 €15,944,458 8.48%
33 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €0 €645,528 0%
34 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €69,671 €103,824 40.16%
35 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €324,145 €3,451,285 8.59%
36 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €545,719 €71,841 88.37%
37 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €2,024 €26,431 7.11%
38 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €7,475 €186,020 3.86%
39 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €5,854,089 €2,212,561 72.57%
40 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €11,190,487 €43,206,260 20.57%
41 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €90,855 €694,852 11.56%
42 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €106,709 €1,546,949 6.45%
43 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €100,791 €2,038,395 4.71%
44 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €13,042 €15,413 45.83%
45 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €209,939 €17,556,890 1.18%
46 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €16,886 €1,977,374 0.85%
47 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €0 €17,756 0%
48 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €1,068,884 €5,335,181 16.69%
49 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €56 €139,586 0.04%
50 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €22,895 €1,397 94.25%
51 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €0 €29,268 0%
52 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €1,399,607 €5,266,246 21%
53 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €0 €124,715 0%
54 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €11,941,974 €52,427,521 18.55%
55 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €7,621 €509 93.74%
56 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €2,275 €977 69.96%
57 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €1,904,082 €5,616,226 25.32%
58 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €0 €122,926 0%
59 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €141 €24,411 0.57%
60 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €7,309,627 €8,939,153 44.99%
61 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €5,791 €108,030 5.09%
62 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €125,377 €130,590 48.98%
63 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €5,738 €2,392 70.58%
64 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €732,339 €8,412,799 8.01%
65 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €7,958 €985 88.99%
66 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €2,825,725 €16,647,494 14.51%
67 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €14,602 €146,373 9.07%
68 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €825 €82,752 0.99%
69 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €813 0%
70 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €172,613 €2,204,443 7.26%
71 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €264,637 €1,039,428 20.29%
72 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €57 €3,032 1.85%
73 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €988,569 €842,487 53.99%
74 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €1,540,861 €2,598,976 37.22%
75 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €4,822,514 €18,797,973 20.42%
76 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €48,780 0%
77 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €520 €158,179 0.33%
78 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €474 €1,965 19.43%
79 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €0 €1,626 0%
80 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €0 €504 0%
81 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €25,838 €463,592 5.28%
82 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €0 €892,634 0%
83 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €38,564 €74,606 34.08%
84 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €0 €30,081 0%
85 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €13,007 €211,383 5.8%
86 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €5,397 €5,396,229 0.1%
87 СУДСКА ВЛАСТ €81,579 €2,180,209 3.61%
88 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €3,544 €6,992 33.64%
89 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €71,263 €1,961,257 3.51%
90 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €29,975 €457,829 6.14%
91 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €585 €487,219 0.12%