Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.01.2023 €20,575,996 €772,502,252 2.59%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €0 €93,344 0%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €870 €86,792 0.99%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €0 €1,551,136 0%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €1,848 €220,716 0.83%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €5,177 €176,641 2.85%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €0 €34,269 0%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €0 €7,305 0%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €246 €33,520 0.73%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €0 €9,496 0%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €0 €6,006 0%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €0 €8,766 0%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €95 €12,015 0.78%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €0 €1,233 0%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €0 €22,288 0%
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА €0 €2,922 0%
17 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €4,910 €3,095,171 0.16%
18 ФИСКАЛЕН СОВЕТ €0 €1,623 0%
19 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €0 €14,090 0%
20 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €118,273 €84,530,785 0.14%
21 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €0 €2,868,019 0%
22 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €0 €6,412 0%
23 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €0 €37,435 0%
24 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €12,962 €39,635 24.64%
25 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €0 €65,909 0%
26 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €0 €36,525 0%
27 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €0 €6,152 0%
28 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €0 €3,944 0%
29 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €0 €372,272 0%
30 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €0 €63,879 0%
31 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €292,006 €107,873,497 0.27%
32 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €210 €10,017 2.05%
33 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €0 €873,620 0%
34 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €0 €286,412 0%
35 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €398,747 €19,850,079 1.97%
36 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €0 €1,625,000 0%
37 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €157 €70,459 0.22%
38 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €0 €3,389,448 0%
39 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €13,965 €744,963 1.84%
40 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €3,717 0%
41 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €0 €7,451 0%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €0 €862,743 0%
43 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €164,078 €6,789,136 2.36%
44 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €18,037,018 €40,572,852 30.77%
45 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €57,676 €1,929,401 2.9%
46 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €0 €10,644,155 0%
47 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €0 €2,875,000 0%
48 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €0 €32,873 0%
49 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €0 €13,036,038 0%
50 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €965 €5,359,603 0.02%
51 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €0 €17,532 0%
52 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €105 €13,044 0.8%
53 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €230,880 €16,299,314 1.4%
54 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €33,165 0%
55 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €0 €21,412 0%
56 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €0 €40,584 0%
57 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €189,782 €22,824,179 0.82%
58 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €0 €17,532 0%
59 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €373,422 €307,679,646 0.12%
60 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €0 €5,519 0%
61 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €0 €1,461 0%
62 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €584 0%
63 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €0 €17,868,409 0%
64 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €0 €75,616 0%
65 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €76 €24,274 0.31%
66 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €0 €18,668,831 0%
67 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €244,936 €2,575,518 8.68%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €0 €170,454 0%
69 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €0 €7,305 0%
70 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €6,416 €5,687,691 0.11%
71 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €0 €30,357 0%
72 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €174,024 €31,613,297 0.55%
73 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €3,246 €129,870 2.44%
74 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €0 €75,844 0%
75 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €2,922 0%
76 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €0 €2,443,344 0%
77 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €0 €2,552,678 0%
78 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €2,191 0%
79 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €9,093 €87,335 9.43%
80 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €957 €6,363,994 0.02%
81 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €64,934 €9,988,772 0.65%
82 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €32,467 0%
83 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €0 €51,136 0%
84 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €0 €2,483 0%
85 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €0 €2,191 0%
86 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €0 €31,639 0%
87 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €1,114 €771,613 0.14%
88 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €0 €104,870 0%
89 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €15,104 €81,486 15.64%
90 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €0 €18,668 0%
91 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €64,935 €267,565 19.53%
92 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €0 €10,110,259 0%
93 СУДСКА ВЛАСТ €0 €3,406,980 0%
94 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €762 €157,111 0.48%
95 СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ €0 €17,446 0%
96 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €0 €66,558 0%
97 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €0 €600,649 0%
98 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €87,007 €400,005 17.87%
99 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €0 €811,688 0%