Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2021 €380,539,187 €101,188,626 78.99%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €110,400 €6 99.99%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €108,868 €75 99.93%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €1,014,367 €553,925 64.68%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €71,464 €22,227 76.28%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €32,480 €27,975 53.73%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €11,124,565 €-11,044,850 13955.42%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €5,296 €688 88.5%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €5,071 €17,937 22.04%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €6,373 €3,383 65.32%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €5,124 €87 98.33%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €15,404 €29,067 34.64%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €27,769 €4,019 87.36%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €2,201 €42 98.13%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €17,830 €7 99.96%
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €4,166 €1,783 70.03%
17 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €954,352 €863,940 52.49%
18 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €34,988 €75,337 31.71%
19 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €30,787,679 €677,629 97.85%
20 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €6,695,752 €51,176 99.24%
21 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €5,702 €70 98.79%
22 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €12,403 €4,670 72.65%
23 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €52,555 €713 98.66%
24 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €119,942 €28,041 81.05%
25 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €93,104 €619 99.34%
26 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €1,278 €22 98.31%
27 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €3,774 €130 96.67%
28 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €5,019 €56,330 8.18%
29 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €186,347 €26,848 87.41%
30 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €39,553,419 €5,389,670 88.01%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €35,441 €34,949 50.35%
32 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €627,397 €138,554 81.91%
33 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €590,200 €32,856 94.73%
34 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €13,346,297 €2,591,377 83.74%
35 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €206,135 €69,978 74.66%
36 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €72,103 €43,823 62.2%
37 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €818,531 €1,049,223 43.82%
38 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €811,687 €145,569 84.79%
39 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €1,742 €225 88.56%
40 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €32,880 €4,924 86.97%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €216,232 €127,559 62.9%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €7,912,498 €3,196,916 71.22%
43 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €109,043,865 €35,394,018 75.5%
44 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €355,387 €1,008,808 26.05%
45 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €2,655,871 €2,827,575 48.43%
46 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €515,405 €1,679,716 23.48%
47 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €34,733 €5,348 86.66%
48 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €1,712,012 €5,681,614 23.16%
49 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €3,583,397 €298,760 92.3%
50 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €25,973 €856 96.81%
51 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €356 €21,879 1.6%
52 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €2,538,673 €3,095,766 45.06%
53 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €141,884 €22,766 86.17%
54 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €1,920 €275 87.47%
55 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €152,553 €308,422 33.09%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €4,849,482 €1,461,135 76.85%
57 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €24,044 €24,404 49.63%
58 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €32,143,764 €17,668,544 64.53%
59 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €5,325 €94 98.27%
60 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €2,639 €206 92.76%
61 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €27,721,847 €1,522,733 94.79%
62 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €50,672 €16,563 75.37%
63 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €13,653 €9,476 59.03%
64 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €21,239,648 €974,465 95.61%
65 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €818,428 €95,672 89.53%
66 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €144,174 €90,378 61.47%
67 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €3,413 €2,221 60.58%
68 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €14,498,882 €13,170,263 52.4%
69 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €10,962 €13,330 45.13%
70 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €18,089,182 €4,878,073 78.76%
71 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €142,452 €34,832 80.35%
72 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €24,020 €27,346 46.76%
73 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €7,938 €2,151 78.68%
74 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €2,067,347 €260,344 88.82%
75 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €454,878 €230,246 66.39%
76 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €3,272 €305 91.47%
77 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €496,354 €37,394 92.99%
78 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €2,260,043 €584,835 79.44%
79 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €8,184,121 €2,882,623 73.95%
80 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €17,680 €19,328 47.77%
81 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €58,363 €65,642 47.07%
82 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €1,043 €6,637 13.58%
83 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €4,016 €49 98.79%
84 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €2,932 €47,673 5.79%
85 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €640 €42 93.84%
86 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €436,911 €249,267 63.67%
87 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €59,908 €167,571 26.34%
88 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €66,825 €44,752 59.89%
89 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €12,295 €14,534 45.83%
90 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €296,380 €313,448 48.6%
91 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €7,077,054 €77,417 98.92%
92 СУДСКА ВЛАСТ €1,005,162 €200,485 83.37%
93 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €143,697 €133,132 51.91%
94 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €19,434 €715 96.45%
95 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €405,686 €846,346 32.4%
96 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €622,101 €278,712 69.06%
97 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €561,656 €161,921 77.62%