Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 30.09.2021 €216,980,481 €238,700,999 47.62%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €63,980 €46,589 57.86%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €87,910 €1,520 98.3%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €121,985 €2,074,844 5.55%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €57,361 €26,891 68.08%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €29,717 €209,593 12.42%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €891 €71,466 1.23%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €439 €2,618 14.36%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €4,176 €8,791 32.2%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €5,593 €4,163 57.33%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €821 €2,504 24.69%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €4,340 €68,008 6%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €1,024 €23,041 4.26%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €1,530 €128 92.28%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €16,453 €311 98.14%
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €501 €2,196 18.58%
17 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €550,628 €1,267,664 30.28%
18 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €26,945 €5,331 83.48%
19 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €2,418,116 €6,875,177 26.02%
20 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €2,524,153 €1,695,894 59.81%
21 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €4,902 €658 88.17%
22 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €11,189 €4,827 69.86%
23 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €21,872 €30,867 41.47%
24 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €94,843 €49,886 65.53%
25 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €36,627 €19,145 65.67%
26 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €693 €1,008 40.74%
27 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €3,333 €1,545 68.33%
28 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €0 €224,430 0%
29 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €47,246 €150,152 23.93%
30 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €27,922,684 €19,567,176 58.8%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €32,899 €37,489 46.74%
32 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €378,201 €212,121 64.07%
33 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €70,869 €224,578 23.99%
34 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €10,273,670 €5,411,088 65.5%
35 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €84,729 €1,555,853 5.16%
36 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €47,631 €35,138 57.55%
37 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €668,824 €1,165,921 36.45%
38 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €763,354 €109,594 87.45%
39 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €1,878 0%
40 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €23,488 €24,877 48.56%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €99,982 €228,898 30.4%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €5,868,448 €5,126,588 53.37%
43 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €65,487,768 €84,472,245 43.67%
44 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €146,731 €1,272,051 10.34%
45 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €5,575 €4,432,342 0.13%
46 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €21,060 €1,424,228 1.46%
47 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €9,442 €17,020 35.68%
48 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €1,708,831 €5,684,795 23.11%
49 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €2,953,154 €683,601 81.2%
50 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €14,022 €2,238 86.24%
51 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €0 €22,560 0%
52 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €1,486,088 €3,419,818 30.29%
53 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €109,365 €40,065 73.19%
54 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €0 €2,195 0%
55 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €5,639 €455,336 1.22%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €1,078,145 €4,122,593 20.73%
57 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €24,044 €43,444 35.63%
58 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €22,100,597 €28,293,371 43.86%
59 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €5,325 €366 93.57%
60 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €2,639 €206 92.76%
61 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €2,056 0%
62 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €21,399,690 €-163,838 100.77%
63 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €48,969 €17,834 73.3%
64 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €11,922 €11,565 50.76%
65 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €15,692,244 €7,294,227 68.27%
66 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €817,375 €169,896 82.79%
67 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €70,792 €96,111 42.42%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €0 €3,243 0%
69 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €12,192,425 €14,950,900 44.92%
70 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €2,048 €10,049 16.93%
71 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €10,403,331 €13,136,880 44.19%
72 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €101,333 €66,390 60.42%
73 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €23,541 €29,289 44.56%
74 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €878 €9,617 8.37%
75 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €1,647,013 €1,310,275 55.69%
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €322,553 €462,140 41.11%
77 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €45 €2,231 1.98%
78 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €238,636 €297,226 44.53%
79 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €265,345 €1,123,143 19.11%
80 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €4,181,991 €7,038,851 37.27%
81 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €17,680 €25,084 41.34%
82 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €54,661 €53,051 50.75%
83 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €765 €769 49.87%
84 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €3,202 €863 78.77%
85 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €2,148 €48,512 4.24%
86 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €374 €65 85.19%
87 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €244,621 €436,679 35.91%
88 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €48,943 €243,902 16.71%
89 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €45,155 €35,930 55.69%
90 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €294 €26,535 1.1%
91 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €8,258 €613,359 1.33%
92 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €232,461 €6,970,791 3.23%
93 СУДСКА ВЛАСТ €469,354 €1,104,557 29.82%
94 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €111,062 €47,882 69.87%
95 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €12,767 €5,125 71.36%
96 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €250,929 €1,212,485 17.15%
97 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €498,221 €402,592 55.31%
98 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €28,983 €645,813 4.3%