Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.08.2021 €191,449,118 €290,790,566 39.7%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €63,980 €46,589 57.86%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €87,910 €1,520 98.3%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €121,985 €2,074,844 5.55%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €57,361 €46,443 55.26%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €28,180 €238,486 10.57%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €0 €92,439 0%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €439 €7,040 5.87%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €3,948 €19,060 17.16%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €5,593 €4,163 57.33%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €0 €4,747 0%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €4,340 €75,822 5.41%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €1,024 €52,634 1.91%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €1,530 €128 92.28%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €16,087 €677 95.96%
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €501 €2,751 15.41%
17 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €550,628 €1,251,241 30.56%
18 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €5,978 €26,298 18.52%
19 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €2,396,194 €7,807,854 23.48%
20 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €2,275,700 €2,494,218 47.71%
21 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €4,902 €658 88.17%
22 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €10,807 €6,266 63.3%
23 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €21,872 €31,396 41.06%
24 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €25,350 €129,934 16.32%
25 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €36,627 €50,852 41.87%
26 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €693 €1,258 35.52%
27 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €3,333 €1,545 68.33%
28 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €0 €490,243 0%
29 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €41,275 €174,822 19.1%
30 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €27,024,554 €21,985,202 55.14%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €30,212 €104,324 22.46%
32 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €134,315 €572,140 19.01%
33 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €61,836 €594,798 9.42%
34 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €4,217,041 €11,630,763 26.61%
35 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €69,677 €4,351,461 1.58%
36 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €47,631 €71,182 40.09%
37 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €667,994 €1,397,501 32.34%
38 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €437,181 €526,233 45.38%
39 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €5,365 0%
40 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €23,488 €25,292 48.15%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €48,491 €572,647 7.81%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €5,303,706 €5,874,521 47.45%
43 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €62,304,663 €88,288,832 41.37%
44 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €146,731 €1,354,195 9.78%
45 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €3,776 €4,438,256 0.09%
46 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €21,060 €2,174,061 0.96%
47 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €9,072 €28,326 24.26%
48 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €1,707,933 €5,685,693 23.1%
49 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €2,916,870 €1,057,814 73.39%
50 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €1,788 €14,472 11%
51 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €0 €25,203 0%
52 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €1,446,386 €5,001,061 22.43%
53 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €109,365 €97,139 52.96%
54 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €0 €3,252 0%
55 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €543 €460,432 0.12%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €994,058 €8,106,689 10.92%
57 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €24,044 €56,606 29.81%
58 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €17,230,798 €34,072,323 33.59%
59 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €5,325 €366 93.57%
60 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €2,639 €206 92.76%
61 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €4,065 0%
62 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €18,547,046 €2,792,782 86.91%
63 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €48,968 €18,267 72.83%
64 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €10,369 €14,170 42.26%
65 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €14,652,436 €8,339,108 63.73%
66 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €817,375 €219,210 78.85%
67 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €69,893 €164,659 29.8%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €0 €9,268 0%
69 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €11,389,829 €16,346,658 41.06%
70 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €2,048 €23,643 7.97%
71 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €7,708,177 €18,194,318 29.76%
72 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €96,625 €80,610 54.52%
73 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €23,541 €33,206 41.48%
74 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €878 €26,601 3.2%
75 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €1,590,204 €2,139,503 42.64%
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €304,415 €796,349 27.65%
77 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €45 €6,328 0.71%
78 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €233,252 €619,593 27.35%
79 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €66,373 €2,936,879 2.21%
80 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €3,648,221 €10,512,057 25.76%
81 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €17,680 €25,084 41.34%
82 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €54,661 €56,233 49.29%
83 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €765 €1,430 34.85%
84 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €3,202 €863 78.77%
85 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €1,294 €49,925 2.53%
86 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €374 €65 85.19%
87 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €200,694 €480,606 29.46%
88 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €30,382 €262,463 10.37%
89 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €43,578 €67,999 39.06%
90 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €294 €26,535 1.1%
91 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €6,395 €636,694 0.99%
92 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €10,192 €7,193,060 0.14%
93 СУДСКА ВЛАСТ €366,585 €2,464,309 12.95%
94 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €111,062 €111,051 50%
95 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €9,843 €12,677 43.71%
96 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €247,515 €1,215,899 16.91%
97 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €348,510 €552,303 38.69%
98 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €28,983 €645,813 4.3%