Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.05.2021 €86,342,530 €308,907,250 21.85%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €9,475 €92,151 9.32%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €87,727 €675 99.24%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €121,985 €1,856,958 6.16%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €39,060 €55,799 41.18%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €15,210 €286,376 5.04%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €0 €84,390 0%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €439 €6,911 5.97%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €1,761 €17,385 9.2%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €3,185 €6,774 31.98%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €0 €2,113 0%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €0 €54,715 0%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €0 €22,845 0%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €1,474 €13 99.13%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €14,800 €441 97.11%
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €501 €2,751 15.41%
17 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €0 €1,818,130 0%
18 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €4,748 €24,025 16.5%
19 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €1,891,228 €9,192,428 17.06%
20 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €1,285,073 €2,731,509 31.99%
21 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €4,902 €658 88.17%
22 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €7,352 €13,745 34.85%
23 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €21,872 €38,290 36.36%
24 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €25,350 €129,948 16.32%
25 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €16,374 €20,699 44.17%
26 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €693 €2,656 20.69%
27 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €123 €4,390 2.73%
28 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €0 €2,073 0%
29 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €41,275 €160,025 20.5%
30 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €1,174,445 €49,716,756 2.31%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €21,747 €104,155 17.27%
32 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €84,904 €532,672 13.75%
33 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €55,668 €257,871 17.75%
34 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €1,889,938 €14,609,900 11.45%
35 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €35,327 €1,269,558 2.71%
36 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €18,421 €96,065 16.09%
37 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €116,697 €3,142,656 3.58%
38 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €196,414 €742,000 20.93%
39 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €4,560 0%
40 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €22,016 €35,382 38.36%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €7,958 €529,351 1.48%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €3,730,170 €10,869,900 25.55%
43 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €25,819,597 €41,098,888 38.58%
44 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €98,521 €1,581,804 5.86%
45 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €296 €4,441,742 0.01%
46 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €21,060 €2,371,228 0.88%
47 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €0 €20,569 0%
48 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €76,017 €7,334,145 1.03%
49 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €2,768,990 €1,112,737 71.33%
50 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €1,628 €12,394 11.61%
51 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €0 €26,788 0%
52 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €1,076,847 €5,955,970 15.31%
53 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €176,260 0%
54 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €0 €7,154 0%
55 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €543 €511,652 0.11%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €660,247 €8,334,753 7.34%
57 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €16,176 €57,898 21.84%
58 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €8,959,770 €62,483,870 12.54%
59 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €2,167 €3,524 38.08%
60 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €2,639 €92 96.63%
61 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €5,772 0%
62 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €9,223,611 €11,634,013 44.22%
63 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €7,904 €50,465 13.54%
64 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €6,642 €17,008 28.08%
65 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €9,660,295 €5,217,753 64.93%
66 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €813,844 €291,847 73.61%
67 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €32,910 €200,433 14.1%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €0 €20,731 0%
69 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €6,520,254 €7,589,782 46.21%
70 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €2,048 €25,675 7.39%
71 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €4,539,033 €21,401,507 17.5%
72 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €29,205 €150,492 16.25%
73 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €10,204 €46,040 18.14%
74 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €878 €22,861 3.7%
75 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €981,744 €1,281,499 43.38%
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €133,922 €1,503,206 8.18%
77 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €45 €5,528 0.81%
78 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €195,389 €740,487 20.88%
79 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €9,707 €2,986,285 0.32%
80 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €3,018,560 €8,271,040 26.74%
81 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €65 €42,699 0.15%
82 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €32,257 €78,448 29.14%
83 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €765 €1,674 31.37%
84 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €2,403 €1,304 64.82%
85 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €172 €50,854 0.34%
86 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €0 €414 0%
87 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €153,838 €494,942 23.71%
88 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €2,767 €288,771 0.95%
89 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €5,154 €90,906 5.37%
90 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €294 €29,787 0.98%
91 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €5,119 €310,957 1.62%
92 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €4,587 €7,198,665 0.06%
93 СУДСКА ВЛАСТ €165,986 €2,287,352 6.77%
94 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €111,062 €90,807 55.02%
95 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €9,351 €14,160 39.77%
96 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €49,730 €1,413,684 3.4%
97 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €141,152 €509,254 21.7%
98 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €18,823 €468,981 3.86%