Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 30.06.2021 €106,691,879 €298,889,346 26.31%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €42,918 €58,708 42.23%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €87,727 €675 99.24%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €121,985 €2,074,844 5.55%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €39,060 €55,799 41.18%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €15,210 €286,376 5.04%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €0 €84,390 0%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €439 €6,911 5.97%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €1,761 €17,385 9.2%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €5,593 €4,366 56.16%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €0 €2,113 0%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €0 €54,715 0%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €0 €22,845 0%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €1,474 €13 99.13%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €14,800 €441 97.11%
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €501 €2,751 15.41%
17 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €293,210 €1,524,920 16.13%
18 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €5,978 €22,795 20.78%
19 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €2,057,062 €9,027,277 18.56%
20 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €1,812,013 €2,204,569 45.11%
21 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €4,902 €658 88.17%
22 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €10,807 €10,290 51.23%
23 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €21,872 €38,290 36.36%
24 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €25,350 €129,948 16.32%
25 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €16,677 €70,802 19.06%
26 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €693 €2,656 20.69%
27 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €3,333 €1,180 73.85%
28 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €0 €2,073 0%
29 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €41,275 €160,025 20.5%
30 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €1,306,932 €49,584,269 2.57%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €29,341 €96,561 23.3%
32 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €84,904 €532,672 13.75%
33 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €56,872 €256,667 18.14%
34 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €2,344,899 €14,154,939 14.21%
35 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €38,755 €1,266,130 2.97%
36 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €33,221 €78,549 29.72%
37 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €597,085 €2,662,268 18.32%
38 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €437,181 €501,233 46.59%
39 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €4,560 0%
40 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €23,488 €33,910 40.92%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €38,491 €498,818 7.16%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €4,434,942 €10,165,128 30.38%
43 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €30,877,974 €46,040,511 40.14%
44 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €98,521 €1,581,804 5.86%
45 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €3,620 €4,438,418 0.08%
46 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €21,060 €2,371,228 0.88%
47 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €0 €20,569 0%
48 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €76,992 €7,333,170 1.04%
49 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €2,839,779 €760,566 78.88%
50 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €1,788 €12,234 12.75%
51 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €0 €26,788 0%
52 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €1,368,471 €5,664,346 19.46%
53 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €176,260 0%
54 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €0 €7,154 0%
55 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €543 €511,652 0.11%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €697,463 €8,297,537 7.75%
57 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €20,090 €53,984 27.12%
58 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €11,241,662 €59,958,075 15.79%
59 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €2,167 €3,524 38.08%
60 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €2,639 €92 96.63%
61 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €5,772 0%
62 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €15,228,154 €5,629,470 73.01%
63 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €35,203 €23,166 60.31%
64 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €6,642 €17,008 28.08%
65 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €11,028,731 €3,849,317 74.13%
66 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €817,375 €288,316 73.92%
67 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €38,849 €194,494 16.65%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €0 €20,731 0%
69 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €6,922,714 €7,187,322 49.06%
70 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €2,048 €25,675 7.39%
71 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €5,774,118 €20,111,527 22.31%
72 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €63,096 €116,601 35.11%
73 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €10,204 €46,040 18.14%
74 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €878 €22,861 3.7%
75 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €1,032,647 €1,230,596 45.63%
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €180,422 €1,456,706 11.02%
77 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €45 €5,528 0.81%
78 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €225,496 €710,380 24.09%
79 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €20,178 €2,975,814 0.67%
80 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €3,122,110 €8,812,856 26.16%
81 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €65 €42,699 0.15%
82 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €32,772 €77,933 29.6%
83 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €765 €1,674 31.37%
84 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €2,403 €1,304 64.82%
85 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €172 €50,854 0.34%
86 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €374 €40 90.34%
87 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €170,461 €478,319 26.27%
88 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €6,207 €285,331 2.13%
89 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €35,923 €60,137 37.4%
90 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €294 €29,787 0.98%
91 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €6,165 €309,911 1.95%
92 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €5,385 €7,197,867 0.07%
93 СУДСКА ВЛАСТ €253,068 €2,200,270 10.32%
94 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €111,062 €90,807 55.02%
95 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €9,420 €14,091 40.07%
96 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €50,882 €1,412,532 3.48%
97 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €175,191 €475,215 26.94%
98 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €18,840 €468,964 3.86%