Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2022 €464,888,264 €71,567,535 86.66%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €91,694 €124 99.86%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €160,690 €495 99.69%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €362,240 €530,065 40.6%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €164,805 €7,500 95.65%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €16,215 €5,522 74.6%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €1,811 €34,428 5%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €7,908 €14 99.82%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €19,985 €11,420 63.64%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €11,285 €2,676 80.83%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €5,370 €84 98.46%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €0 €1,014 0%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €14,363 €4,749 75.15%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €3,672 €142 96.28%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €33,580 €1,858 94.76%
16 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €3,651,665 €425,023 89.57%
17 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €70,622 €7,300 90.63%
18 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €116,081,541 €684,404 99.41%
19 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €3,685,760 €411,249 89.96%
20 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €6,236 €176 97.26%
21 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €12,061 €7,695 61.05%
22 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €55,695 €230 99.59%
23 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €37,882 €207,962 15.41%
24 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €41,170 €2,693 93.86%
25 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €809 €2 99.75%
26 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €5,447 €385 93.4%
27 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €105,023 €496 99.53%
28 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €39,107 €37,337 51.16%
29 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €54,006,740 €3,644,883 93.68%
30 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €15,834 €1,552 91.07%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €1,359,537 €53,287 96.23%
32 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €125,525 €145,416 46.33%
33 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €9,588,768 €1,050,924 90.12%
34 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €45,977 €11,359 80.19%
35 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €80,653 €39,945 66.88%
36 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €387,405 €1,804,780 17.67%
37 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €841,296 €19,742 97.71%
38 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €1,217 €0 100%
39 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €1,118 €10,652 9.5%
40 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €384,513 €231,960 62.37%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €5,901,030 €2,695,880 68.64%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €66,976,213 €3,829,192 94.59%
43 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €478,271 €766,290 38.43%
44 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €11,293,960 €3,260,536 77.6%
45 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €15,690 €2,136,317 0.73%
46 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €65,925 €1,700 97.49%
47 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €11,970,521 €1,069,868 91.8%
48 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €10,801,533 €1,417,514 88.4%
49 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €24,153 €3,917 86.05%
50 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €5,527 €2,013 73.3%
51 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €10,987,046 €4,547,913 70.72%
52 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €25,294 €14,673 63.29%
53 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €57 €33,859 0.17%
54 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €194,913 €61,093 76.14%
55 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €11,232,545 €6,296,346 64.08%
56 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €17,816 €4 99.98%
57 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €55,635,996 €14,903,566 78.87%
58 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €6,993 €734 90.5%
59 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €1,936 €93 95.42%
60 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €170 €329 34.07%
61 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €18,060,709 €1,271,545 93.42%
62 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €63,397 €29,149 68.5%
63 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €94,658 €1,234 98.71%
64 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €9,604,799 €2,711,983 77.98%
65 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €2,289,971 €35,029 98.49%
66 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €71,777 €39,874 64.29%
67 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €921 €25 97.36%
68 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €4,026,660 €7,525,395 34.86%
69 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €9,553 €9,846 49.24%
70 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €17,534,356 €4,151,411 80.86%
71 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €71,305 €46,491 60.53%
72 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €1,918 €60,744 3.06%
73 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €3,349 €56 98.36%
74 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €3,929,608 €34,906 99.12%
75 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €1,446,287 €344,135 80.78%
76 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €1,532 €91 94.39%
77 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €173,556 €3,631 97.95%
78 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €7,813,409 €867,319 90.01%
79 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €7,220,854 €2,565,658 73.78%
80 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €7,233 €9,650 42.84%
81 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €24,313 €264,331 8.42%
82 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €2,590 €7 99.73%
83 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €1,035 €20 98.1%
84 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €80,858 €29,195 73.47%
85 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €0 €964 0%
86 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €858,042 €46,990 94.81%
87 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €263,177 €161,462 61.98%
88 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €54,137 €10,962 83.16%
89 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €6,034 €19,128 23.98%
90 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €316,412 €72,598 81.34%
91 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €9,261,998 €17,872 99.81%
92 СУДСКА ВЛАСТ €2,440,518 €206,410 92.2%
93 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €168,115 €9,596 94.6%
94 СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ €10,034 €8,147 55.19%
95 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €46,249 €82 99.82%
96 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €362,286 €4,597 98.75%
97 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €639,415 €405,065 61.22%
98 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €766,391 €160,557 82.68%