Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 30.09.2020 €139,721,911 €175,704,860 44.3%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €1,780 €56,756 3.04%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €79,402 €39,297 66.89%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €47,992 €1,213,747 3.8%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €5,484 €71,263 7.15%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €112 €260,050 0.04%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €14,057 €158,625 8.14%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €1,780 €7,488 19.21%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €1,949 €4,555 29.97%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €2,191 €8,378 20.73%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €1,055 €1,253 45.71%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €955 €508 65.28%
13 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €560 €9 98.42%
14 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €12,564 €4,980 71.61%
15 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €32,426 €808,094 3.86%
16 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €2,924 €6,019 32.7%
17 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €2,409,480 €3,406,910 41.43%
18 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €2,223,778 €429,880 83.8%
19 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €3,939 €1,589 71.26%
20 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €178 €15,594 1.13%
21 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €12,983 €41,895 23.66%
22 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €91 €118,722 0.08%
23 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €157 €6,509 2.36%
24 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €0 €1,317 0%
25 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €1,532 €1,069 58.9%
26 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €1,985 €828 70.57%
27 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €134,848 €32,631 80.52%
28 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €2,231,535 €16,509,066 11.91%
29 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €11,356 €43,765 20.6%
30 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €368,544 €180,992 67.06%
31 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €11,937 €178,469 6.27%
32 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €1,680,878 €14,369,884 10.47%
33 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €3,537 €454,999 0.77%
34 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €75,709 €94,469 44.49%
35 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €789,403 €2,986,027 20.91%
36 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €580,769 €36,791 94.04%
37 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €2,024 €26,431 7.11%
38 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €39,818 €153,677 20.58%
39 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €8,640,075 €1,686,738 83.67%
40 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €37,097,036 €16,412,069 69.33%
41 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €355,372 €430,335 45.23%
42 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €908,232 €745,426 54.92%
43 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €109,939 €1,606,483 6.41%
44 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €13,042 €15,413 45.83%
45 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €15,918,396 €1,848,433 89.6%
46 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €191,345 €1,754,134 9.84%
47 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €3,159,795 €3,244,270 49.34%
48 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €107,178 €45,472 70.21%
49 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €22,895 €1,397 94.25%
50 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €106 €29,162 0.36%
51 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €2,374,767 €4,232,971 35.94%
52 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €100,650 €24,065 80.7%
53 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €20,663,493 €43,605,189 32.15%
54 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €7,621 €509 93.74%
55 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €2,259 €993 69.46%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €4,636,396 €2,912,872 61.42%
57 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €138 €122,788 0.11%
58 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €20,402 €7,728 72.53%
59 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €11,178,405 €5,070,375 68.8%
60 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €35,678 €75,704 32.03%
61 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €147,099 €116,673 55.77%
62 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €5,738 €2,392 70.58%
63 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €2,403,038 €6,742,100 26.28%
64 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €7,958 €985 88.99%
65 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €7,516,509 €12,125,252 38.27%
66 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €14,602 €146,373 9.07%
67 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €15,352 €101,558 13.13%
68 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €813 0%
69 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €875,776 €686,761 56.05%
70 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €370,588 €926,322 28.57%
71 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €57 €3,032 1.85%
72 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €1,776,419 €27,971 98.45%
73 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €2,321,103 €1,205,846 65.81%
74 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €6,341,263 €16,952,894 27.22%
75 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €36,802 €9,702 79.14%
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €35,799 €122,900 22.56%
77 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €1,980 €459 81.18%
78 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €0 €2,700 0%
79 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €463 €41 91.87%
80 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €398,867 €281,620 58.61%
81 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €85,139 €807,495 9.54%
82 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €39,119 €74,051 34.57%
83 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €0 €30,081 0%
84 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €18,386 €166,654 9.94%
85 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €493,514 €4,905,510 9.14%
86 СУДСКА ВЛАСТ €267,354 €1,849,322 12.63%
87 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €5,792 €4,744 54.97%
88 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €151,130 €1,825,656 7.65%
89 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €58,043 €429,761 11.9%
90 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €1,089 €550,130 0.2%