Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.10.2019 €150,615,119 €218,085,726 40.85%
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €4,661 €18,916 19.77%
АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €159,100 €3,501 97.85%
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €139,219 €488,277 22.19%
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €13,553 €8,073 62.67%
ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €0 €20,000 0%
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €124,576 €15,017 89.24%
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €3,047 €5,896 34.07%
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €1,043 €7,900 11.66%
ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €3,473 €7,909 30.51%
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €998 €1,554 39.11%
СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €875 €1,076 44.83%
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €0 €26,016 0%
ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €296 €11,330 2.55%
РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €21,681 €9,555 69.41%
ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €2,014 €7,416 21.36%
ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €70,276 €2,324,959 2.93%
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €3,898 €3,419 53.28%
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €1,523,793 €35,502,500 4.12%
СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €2,725,172 €3,836,958 41.53%
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €5,776 €1,623 78.07%
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €10,489 €13,901 43.01%
АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €18,354 €55,630 24.81%
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €35,890 €224,272 13.8%
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР €6,837 €51,374 11.74%
АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €2,268 €171 92.99%
АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €2,083 €10,925 16.01%
ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €0 €49,593 0%
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €1,147 €190,723 0.6%
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €5,585,553 €20,929,520 21.07%
ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €29,755 €27,318 52.14%
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €59,405 €420,270 12.38%
ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €40,975 €384,033 9.64%
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €10,028,093 €8,358,874 54.54%
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €24,247 €212,338 10.25%
УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €253,518 €2,264,531 10.07%
УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €217,644 €145,770 59.89%
БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €488 0%
ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €0 €4,878 0%
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €237,189 €107,363 68.84%
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €13,140,755 €3,664,415 78.19%
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €28,133,015 €21,690,123 56.47%
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €587,013 €1,024,386 36.43%
АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €660,276 €2,256,797 22.63%
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €94,745 €1,532,897 5.82%
УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €9,912 €163,340 5.72%
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €7,990,909 €16,811,530 32.22%
ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €1,626 0%
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €937,598 €739,264 55.91%
АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €8,451 €78,703 9.7%
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €19,724 €16,276 54.79%
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €2,748,163 €5,723,544 32.44%
ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €120,830 €92,519 56.63%
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €23,577 €1,626 93.55%
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €31,687 €1,587,825 1.96%
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €2,602,609 €4,883,097 34.77%
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €18,328 €4,924 78.82%
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €39,866,214 €24,441,459 61.99%
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €15,156 €1,105 93.21%
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €14,894 €98 99.35%
ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €7,317 0%
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €1,925,222 €9,551,049 16.78%
АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €0 €117,073 0%
УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €2,698 €30,456 8.14%
АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €7,545,496 €3,413,902 68.85%
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €30,749 €54,373 36.12%
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €15,861 €241,863 6.15%
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €460 €11,085 3.98%
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €877,650 €2,396,886 26.8%
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €6,146 €12,391 33.15%
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €10,462,339 €16,717,092 38.49%
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €60,928 €162,535 27.27%
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €126,448 €58,235 68.47%
ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €12,170 €21,163 36.51%
АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €838,874 €1,933,679 30.26%
МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €351,196 €1,404,739 20%
ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €2,537 €5,593 31.21%
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €192,216 €98,711 66.07%
ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €2,899,059 €3,405,331 45.98%
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €4,433,470 €6,356,839 41.09%
ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €42,913 €53,054 44.72%
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €1,997 €69,645 2.79%
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €963 €4,240 18.51%
АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €1,621 €5 99.7%
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €0 €3,252 0%
КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €15,296 €1,387 91.69%
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €427,829 €620,626 40.81%
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €166,238 €3,122,055 5.06%
ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €15,830 €138,967 10.23%
БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €9,429 €23,092 28.99%
МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €82,841 €37,972 68.57%
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €102,386 €3,732,573 2.67%
СУДСКА ВЛАСТ €1,003,425 €1,565,941 39.05%
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €209,911 €223,748 48.4%
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €32,520 €15,610 67.57%
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €240,058 €1,581,081 13.18%
АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €13,586 €132,755 9.28%
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €83,998 €289,986 22.46%