Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.08.2020 €125,926,324 €192,679,713 39.52%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €1,780 €56,756 3.04%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €70,075 €48,624 59.04%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €7,341 €1,238,138 0.59%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €1,419 €61,182 2.27%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €112 €260,050 0.04%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €14,057 €158,625 8.14%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €1,780 €4,236 29.59%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €1,801 €4,703 27.69%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €1,970 €8,599 18.64%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €479 €1,829 20.75%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €955 €508 65.28%
13 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €560 €9 98.42%
14 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €12,564 €4,980 71.61%
15 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €32,426 €601,590 5.11%
16 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €2,924 €6,019 32.7%
17 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €1,637,700 €4,178,690 28.16%
18 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €1,965,253 €688,405 74.06%
19 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €3,939 €1,589 71.26%
20 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €178 €15,594 1.13%
21 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €12,983 €41,895 23.66%
22 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €91 €113,876 0.08%
23 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €157 €6,509 2.36%
24 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €0 €1,138 0%
25 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €1,532 €1,720 47.11%
26 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €1,985 €828 70.57%
27 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €134,848 €32,631 80.52%
28 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €1,887,782 €16,852,819 10.07%
29 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €6,359 €25,510 19.95%
30 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €368,544 €76,171 82.87%
31 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €7,982 €181,611 4.21%
32 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €1,643,532 €16,168,929 9.23%
33 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €3,537 €454,999 0.77%
34 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €75,709 €97,786 43.64%
35 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €600,493 €3,174,937 15.91%
36 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €580,769 €36,791 94.04%
37 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €2,024 €26,431 7.11%
38 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €39,818 €153,677 20.58%
39 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €7,917,052 €2,409,761 76.67%
40 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €33,664,911 €20,575,739 62.07%
41 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €256,507 €529,200 32.65%
42 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €106,882 €1,546,776 6.46%
43 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €108,484 €1,607,938 6.32%
44 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €13,042 €15,413 45.83%
45 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €14,625,711 €3,141,118 82.32%
46 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €170,579 €1,774,900 8.77%
47 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €2,349,678 €4,054,387 36.69%
48 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €107,178 €40,594 72.53%
49 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €22,895 €1,397 94.25%
50 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €106 €29,162 0.36%
51 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €2,208,048 €4,457,805 33.12%
52 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €100,650 €24,065 80.7%
53 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €20,323,997 €43,944,685 31.62%
54 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €7,621 €509 93.74%
55 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €2,259 €993 69.46%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €4,636,396 €2,916,433 61.39%
57 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €138 €122,788 0.11%
58 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €19,442 €5,110 79.19%
59 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €10,079,889 €6,168,891 62.03%
60 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €35,216 €76,166 31.62%
61 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €147,099 €108,868 57.47%
62 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €5,738 €2,392 70.58%
63 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €2,205,239 €6,939,899 24.11%
64 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €7,958 €985 88.99%
65 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €6,878,853 €12,558,301 35.39%
66 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €14,602 €146,373 9.07%
67 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €4,763 €78,814 5.7%
68 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €813 0%
69 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €620,985 €1,756,071 26.12%
70 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €351,673 €952,392 26.97%
71 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €57 €3,032 1.85%
72 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €1,021,620 €809,436 55.79%
73 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €2,260,693 €1,267,432 64.08%
74 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €5,659,863 €17,902,438 24.02%
75 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €36,802 €11,978 75.44%
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €6,519 €152,180 4.11%
77 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €1,980 €459 81.18%
78 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €0 €1,626 0%
79 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €0 €504 0%
80 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €86,034 €544,860 13.64%
81 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €85,139 €807,495 9.54%
82 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €39,119 €74,051 34.57%
83 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €0 €30,081 0%
84 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €13,626 €210,764 6.07%
85 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €137,358 €5,264,268 2.54%
86 СУДСКА ВЛАСТ €264,650 €1,997,138 11.7%
87 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €3,544 €6,992 33.64%
88 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €131,643 €1,900,877 6.48%
89 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €58,043 €429,761 11.9%
90 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €585 €487,219 0.12%