Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 30.06.2020 €72,007,831 €247,913,825 22.51%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €1,780 €56,756 3.04%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €50,309 €68,390 42.38%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €6,939 €1,238,540 0.56%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €1,419 €61,182 2.27%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €112 €260,050 0.04%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €45 €172,637 0.03%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €1,780 €4,236 29.59%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €1,801 €4,703 27.69%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €1,970 €8,599 18.64%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €479 €1,829 20.75%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €955 €508 65.28%
13 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €560 €9 98.42%
14 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €6,742 €10,802 38.43%
15 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €18,036 €615,980 2.84%
16 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €2,924 €6,019 32.7%
17 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €906,917 €4,863,456 15.72%
18 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €1,232,140 €1,415,014 46.55%
19 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €0 €5,528 0%
20 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €178 €15,594 1.13%
21 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €12,983 €41,895 23.66%
22 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €91 €113,876 0.08%
23 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €157 €6,509 2.36%
24 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €0 €1,138 0%
25 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €1,532 €1,720 47.11%
26 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €1,985 €828 70.57%
27 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €134,848 €32,631 80.52%
28 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €1,090,250 €17,650,351 5.82%
29 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €4,835 €27,034 15.17%
30 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €367,833 €86,638 80.94%
31 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €3,379 €186,214 1.78%
32 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €1,574,810 €16,237,651 8.84%
33 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €3,537 €454,999 0.77%
34 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €69,671 €103,824 40.16%
35 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €353,644 €3,421,786 9.37%
36 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €561,979 €55,581 91%
37 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €2,024 €26,431 7.11%
38 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €7,475 €186,020 3.86%
39 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €6,137,065 €4,287,308 58.87%
40 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €12,671,906 €41,724,841 23.3%
41 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €116,572 €669,135 14.84%
42 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €106,737 €1,546,921 6.45%
43 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €100,791 €2,038,395 4.71%
44 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €13,042 €15,413 45.83%
45 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €291,803 €17,475,026 1.64%
46 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €37,568 €1,907,911 1.93%
47 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €0 €17,756 0%
48 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €1,452,380 €4,951,685 22.68%
49 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €56 €139,586 0.04%
50 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €22,895 €1,397 94.25%
51 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €63 €29,205 0.22%
52 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €2,206,902 €4,458,951 33.11%
53 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €51,219 €73,496 41.07%
54 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €16,673,702 €47,594,980 25.94%
55 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €7,621 €509 93.74%
56 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €2,275 €977 69.96%
57 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €2,987,080 €4,565,749 39.55%
58 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €0 €122,926 0%
59 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €15,785 €8,767 64.29%
60 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €8,636,821 €7,611,959 53.15%
61 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €32,614 €81,207 28.65%
62 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €140,246 €115,721 54.79%
63 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €5,738 €2,392 70.58%
64 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €1,209,009 €7,936,129 13.22%
65 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €7,958 €985 88.99%
66 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €3,619,588 €15,817,566 18.62%
67 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €14,602 €146,373 9.07%
68 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €825 €82,752 0.99%
69 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €813 0%
70 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €417,948 €1,959,108 17.58%
71 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €287,961 €1,016,104 22.08%
72 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €57 €3,032 1.85%
73 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €1,018,933 €812,123 55.65%
74 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €1,540,861 €2,598,976 37.22%
75 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €5,231,604 €18,388,883 22.15%
76 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €36,802 €11,978 75.44%
77 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €6,519 €152,180 4.11%
78 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €474 €1,965 19.43%
79 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €0 €1,626 0%
80 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €0 €504 0%
81 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €84,713 €546,181 13.43%
82 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €60,316 €832,318 6.76%
83 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €39,119 €74,051 34.57%
84 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €0 €30,081 0%
85 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €13,090 €211,300 5.83%
86 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €5,397 €5,396,229 0.1%
87 СУДСКА ВЛАСТ €91,579 €2,170,209 4.05%
88 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €3,544 €6,992 33.64%
89 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €121,697 €1,910,823 5.99%
90 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €57,650 €430,154 11.82%
91 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €585 €487,219 0.12%