Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.10.2022 €226,812,490 €311,959,024 42.1%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €31,415 €60,715 34.1%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €132,678 €22,354 85.58%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €182,566 €1,354,219 11.88%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €127,753 €42,604 74.99%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €16,215 €124,320 11.54%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €1,811 €34,428 5%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €7,908 €208 97.44%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €880 €29,714 2.88%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €11,285 €3,065 78.64%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €3,983 €1,471 73.03%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €0 €25,202 0%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €14,171 €11,743 54.68%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €482 €11,815 3.92%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €11,522 €24,075 32.37%
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €0 €772 0%
17 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €307,727 €3,699,748 7.68%
18 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €6,385 €71,537 8.19%
19 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €26,837,949 €62,899,383 29.91%
20 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €2,596,022 €1,614,624 61.65%
21 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €5,651 €761 88.13%
22 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €11,626 €7,075 62.17%
23 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €25,075 €30,850 44.84%
24 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €8,773 €237,071 3.57%
25 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €38,748 €5,115 88.34%
26 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €809 €5,341 13.15%
27 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €0 €6,071 0%
28 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €53,195 €115,731 31.49%
29 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €1,781 €99,005 1.77%
30 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €9,787,115 €33,003,314 22.87%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €6,878 €10,504 39.57%
32 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €626,322 €747,525 45.59%
33 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €100,242 €164,790 37.82%
34 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €8,566,576 €1,984,674 81.19%
35 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €40,337 €1,542,973 2.55%
36 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €44,343 €58,140 43.27%
37 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €300,128 €1,973,729 13.2%
38 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €656,869 €235,176 73.64%
39 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €1,217 €1,189 50.58%
40 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €447 €11,323 3.8%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €299,428 €264,805 53.07%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €4,774,404 €3,819,640 55.55%
43 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €51,199,506 €19,362,393 72.56%
44 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €315,864 €1,302,074 19.52%
45 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €8,135,650 €6,418,911 55.9%
46 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €9,962 €2,174,513 0.46%
47 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €41,303 €20,024 67.35%
48 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €6,549,418 €6,490,971 50.22%
49 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €10,523,543 €1,002,357 91.3%
50 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €24,153 €3,917 86.05%
51 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €1,777 €11,445 13.44%
52 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €7,183,329 €7,864,617 47.74%
53 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €8,471 €23,379 26.6%
54 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €0 €19,711 0%
55 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €194,913 €61,093 76.14%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €3,802,114 €9,206,809 29.23%
57 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €345 €5,969 5.46%
58 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €25,335,024 €93,121,754 21.39%
59 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €6,457 €1,270 83.56%
60 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €1,936 €93 95.42%
61 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €986 0%
62 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €12,576,063 €7,875,466 61.49%
63 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €63,397 €29,149 68.5%
64 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €94,374 €1,908 98.02%
65 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €7,770,512 €4,546,270 63.09%
66 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €1,749,643 €576,980 75.2%
67 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €42,043 €69,608 37.66%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €491 €6,948 6.6%
69 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €3,012,043 €9,244,136 24.58%
70 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €9,553 €13,089 42.19%
71 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €12,356,421 €10,298,999 54.54%
72 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €69,206 €63,850 52.01%
73 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €1,918 €74,056 2.52%
74 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €2,873 €532 84.38%
75 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €1,352,936 €431,670 75.81%
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €1,174,326 €730,129 61.66%
77 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €1,532 €91 94.39%
78 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €55,050 €79,767 40.83%
79 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €4,844,287 €1,487,416 76.51%
80 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €5,989,303 €4,789,725 55.56%
81 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €1,128 €19,975 5.35%
82 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €24,313 €267,253 8.34%
83 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €2,590 €7 99.73%
84 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €1,035 €20 98.1%
85 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €68,112 €41,941 61.89%
86 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €0 €579 0%
87 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €495,329 €422,690 53.96%
88 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €164,624 €264,772 38.34%
89 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €42,986 €24,565 63.63%
90 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €0 €25,162 0%
91 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €137,379 €219,973 38.44%
92 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €3,799,069 €5,269,762 41.89%
93 СУДСКА ВЛАСТ €1,199,939 €1,538,371 43.82%
94 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €165,194 €93,685 63.81%
95 СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ €8,281 €4,365 65.48%
96 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €45,357 €97 99.79%
97 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €287,341 €186,684 60.62%
98 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €62,776 €1,062,873 5.58%
99 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €166,585 €747,376 18.23%