Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.05.2022 €117,835,770 €485,138,040 19.54%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €31,415 €77,067 28.96%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €69,560 €61,121 53.23%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €94,676 €1,831,720 4.91%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €16,036 €158,436 9.19%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €0 €101,469 0%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €844 €37,224 2.22%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €7,908 €208 97.44%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €470 €20,471 2.24%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €6,091 €4,460 57.73%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €3,271 €2,175 60.06%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €0 €46,266 0%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €9,148 €13,266 40.81%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €0 €11,444 0%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €11,522 €22,568 33.8%
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €0 €2,759 0%
17 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €194,062 €3,913,260 4.72%
18 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €2,081 €16,847 10.99%
19 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €20,936,372 €6,574,546 76.1%
20 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €1,157,629 €2,536,218 31.34%
21 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €5,651 €761 88.13%
22 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €368 €18,499 1.95%
23 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €25,075 €33,366 42.91%
24 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €7,275 €284,386 2.49%
25 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €24,350 €31,981 43.23%
26 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €809 €5,879 12.1%
27 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €0 €9,659 0%
28 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €44,616 €905,828 4.69%
29 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €1,641 €133,101 1.22%
30 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €7,025,271 €73,437,697 8.73%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €2,336 €41,414 5.34%
32 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €127,998 €1,171,559 9.85%
33 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €25,013 €240,311 9.43%
34 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €4,581,624 €10,874,693 29.64%
35 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €8,904 €4,513,810 0.2%
36 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €38,448 €115,577 24.96%
37 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €99,641 €4,655,480 2.1%
38 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €186,310 €717,836 20.61%
39 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €4,139 0%
40 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €447 €25,364 1.73%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €278,436 €2,070,884 11.85%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €2,279,420 €5,720,224 28.49%
43 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €27,728,006 €33,639,584 45.18%
44 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €20,945 €1,879,038 1.1%
45 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €184,703 €2,596,141 6.64%
46 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €5,747 €3,189,935 0.18%
47 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €25,575 €43,412 37.07%
48 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €5,679,721 €11,419,110 33.22%
49 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €10,182,979 €3,218,803 75.98%
50 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €341 €34,289 0.98%
51 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €1,777 €12,833 12.16%
52 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €3,845,195 €6,237,191 38.14%
53 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €8,471 €32,438 20.71%
54 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €0 €5,762 0%
55 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €174,698 €32,607 84.27%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €1,576,493 €14,066,506 10.08%
57 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €0 €27,597 0%
58 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €7,988,789 €161,919,047 4.7%
59 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €613 €7,950 7.16%
60 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €1,595 €28 98.27%
61 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €2,353 0%
62 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €7,643,268 €17,051,570 30.95%
63 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €0 €67,992 0%
64 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €17,714 €85,719 17.13%
65 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €3,080,685 €17,804,781 14.75%
66 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €435,228 €624,720 41.06%
67 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €37,421 €101,246 26.99%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €491 €7,625 6.05%
69 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €1,424,112 €11,863,417 10.72%
70 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €1,319 €31,574 4.01%
71 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €4,452,994 €29,624,543 13.07%
72 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €40,509 €147,883 21.5%
73 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €86 €76,056 0.11%
74 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €2,873 €1,428 66.8%
75 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €254,931 €2,899,116 8.08%
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €753,726 €3,622,085 17.22%
77 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €1,532 €91 94.39%
78 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €22,429 €248,287 8.29%
79 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €738,752 €7,457,979 9.01%
80 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €2,200,436 €17,915,084 10.94%
81 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €1,128 €26,469 4.09%
82 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €13,582 €322,248 4.04%
83 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €2,521 €238 91.37%
84 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €1,035 €20 98.1%
85 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €65,489 €47,570 57.92%
86 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €0 €1,655 0%
87 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €270,407 €664,657 28.92%
88 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €7,256 €437,703 1.63%
89 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €810 €60,472 1.32%
90 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €0 €33,279 0%
91 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €5,448 €150,802 3.49%
92 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €998,515 €8,649,536 10.35%
93 СУДСКА ВЛАСТ €306,192 €3,041,728 9.15%
94 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €71,032 €200,997 26.11%
95 СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ €0 €14,764 0%
96 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €4,644 €48,196 8.79%
97 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €202,923 €1,095,778 15.63%
98 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €813 €1,135,550 0.07%
99 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €45,103 €766,585 5.56%