Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.10.2020 €150,755,989 €159,202,492 48.64%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €1,780 €56,756 3.04%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €79,402 €14,906 84.19%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €95,274 €880,286 9.77%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €5,484 €71,263 7.15%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €112 €73,058 0.15%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €14,057 €158,625 8.14%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €4,379 €4,889 47.25%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €1,949 €4,555 29.97%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €2,313 €8,256 21.88%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €1,055 €1,253 45.71%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €955 €508 65.28%
13 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €560 €9 98.42%
14 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €13,409 €15,192 46.88%
15 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €0 €1,626 0%
16 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €288,056 €537,830 34.88%
17 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €3,076 €5,867 34.4%
18 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €2,440,727 €9,653,712 20.18%
19 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €2,460,998 €591,034 80.63%
20 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €3,939 €662 85.61%
21 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €178 €15,594 1.13%
22 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €12,983 €41,895 23.66%
23 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €1,052 €94,655 1.1%
24 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €157 €6,509 2.36%
25 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €230 €1,087 17.46%
26 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €1,532 €1,069 58.9%
27 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €1,985 €828 70.57%
28 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €134,848 €32,631 80.52%
29 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €3,107,177 €15,779,766 16.45%
30 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €12,808 €42,313 23.24%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €369,056 €180,472 67.16%
32 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €14,160 €100,636 12.33%
33 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €2,546,486 €12,027,839 17.47%
34 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €3,537 €633,861 0.55%
35 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €75,709 €94,469 44.49%
36 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €859,932 €1,585,141 35.17%
37 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €580,769 €240,044 70.76%
38 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €2,024 €13,423 13.1%
39 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €45,923 €247,410 15.66%
40 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €9,153,433 €1,857,932 83.13%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €39,417,843 €29,734,189 57%
42 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €370,308 €195,887 65.4%
43 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €1,141,086 €338,588 77.12%
44 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €109,939 €1,606,483 6.41%
45 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €13,042 €10,535 55.32%
46 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €16,364,808 €1,402,021 92.11%
47 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €193,592 €2,012,050 8.78%
48 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €3,370,303 €3,033,762 52.63%
49 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €107,178 €84,496 55.92%
50 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €22,895 €1,397 94.25%
51 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €407 €28,861 1.39%
52 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €2,523,003 €6,985,452 26.53%
53 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €100,650 €34,959 74.22%
54 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €21,847,456 €18,030,413 54.79%
55 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €7,621 €509 93.74%
56 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €2,259 €993 69.46%
57 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €4,639,555 €6,858,493 40.35%
58 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €138 €122,788 0.11%
59 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €21,215 €6,915 75.42%
60 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €11,339,224 €15,034,759 42.99%
61 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €35,678 €59,443 37.51%
62 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €147,099 €116,673 55.77%
63 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €5,738 €2,392 70.58%
64 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €2,979,030 €4,756,693 38.51%
65 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €7,958 €985 88.99%
66 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €9,524,939 €6,009,711 61.31%
67 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €14,602 €75,804 16.15%
68 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €29,761 €87,149 25.46%
69 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €813 0%
70 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €1,146,697 €516,652 68.94%
71 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €370,588 €359,070 50.79%
72 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €57 €3,032 1.85%
73 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €1,780,858 €17,028 99.05%
74 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €2,330,202 €775,163 75.04%
75 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €6,382,558 €5,043,295 55.86%
76 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €36,802 €9,702 79.14%
77 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €35,799 €125,339 22.22%
78 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €2,240 €199 91.84%
79 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €974 €1,725 36.09%
80 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €463 €41 91.87%
81 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €402,321 €278,166 59.12%
82 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €85,139 €3,409,121 2.44%
83 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €53,640 €59,530 47.4%
84 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €0 €30,081 0%
85 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €18,792 €151,614 11.03%
86 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €804,622 €4,518,955 15.11%
87 СУДСКА ВЛАСТ €268,157 €710,314 27.41%
88 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €5,792 €191 96.81%
89 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €292,325 €732,065 28.54%
90 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €58,043 €210,249 21.63%
91 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €1,089 €539,886 0.2%