Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.10.2021 €245,426,205 €209,721,196 53.92%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €63,980 €46,589 57.86%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €87,910 €1,520 98.3%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €177,699 €2,019,130 8.09%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €57,361 €26,891 68.08%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €29,717 €209,593 12.42%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €5,946 €66,411 8.22%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €439 €5,545 7.34%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €4,920 €8,047 37.94%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €5,593 €4,163 57.33%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €1,233 €2,092 37.08%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €8,405 €63,943 11.62%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €4,985 €19,080 20.71%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €1,530 €128 92.28%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €16,453 €311 98.14%
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €501 €2,196 18.58%
17 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €581,462 €1,236,830 31.98%
18 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €26,945 €5,331 83.48%
19 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €7,203,396 €2,089,897 77.51%
20 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €2,754,582 €1,465,465 65.27%
21 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €4,902 €658 88.17%
22 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €11,856 €4,160 74.03%
23 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €21,872 €30,867 41.47%
24 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €94,843 €49,886 65.53%
25 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €36,627 €58,982 38.31%
26 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €693 €1,008 40.74%
27 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €3,333 €1,545 68.33%
28 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €0 €224,430 0%
29 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €52,952 €149,625 26.14%
30 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €28,798,754 €18,691,106 60.64%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €32,899 €37,489 46.74%
32 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €378,201 €212,121 64.07%
33 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €116,318 €179,129 39.37%
34 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €11,557,672 €4,127,086 73.69%
35 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €85,880 €1,554,702 5.23%
36 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €47,631 €35,138 57.55%
37 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €668,824 €1,165,921 36.45%
38 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €779,614 €93,334 89.31%
39 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €1,878 0%
40 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €23,488 €24,877 48.56%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €160,087 €168,793 48.68%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €6,217,125 €4,777,911 56.54%
43 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €76,948,168 €73,011,845 51.31%
44 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €179,885 €1,238,897 12.68%
45 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €5,575 €4,432,342 0.13%
46 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €21,093 €1,424,195 1.46%
47 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €9,442 €17,020 35.68%
48 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €1,710,936 €5,682,690 23.14%
49 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €2,957,975 €678,780 81.34%
50 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €16,260 €0 100%
51 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €0 €22,560 0%
52 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €1,802,058 €3,103,848 36.73%
53 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €109,365 €40,065 73.19%
54 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €313 €1,882 14.26%
55 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €6,646 €454,329 1.44%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €1,640,414 €3,261,284 33.47%
57 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €24,044 €35,835 40.15%
58 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €23,776,063 €26,617,905 47.18%
59 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €5,325 €366 93.57%
60 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €2,639 €206 92.76%
61 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €2,056 0%
62 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €22,905,456 €-1,687,928 107.96%
63 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €49,936 €16,867 74.75%
64 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €12,025 €11,462 51.2%
65 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €17,970,865 €5,015,606 78.18%
66 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €817,375 €169,896 82.79%
67 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €81,199 €85,704 48.65%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €0 €3,243 0%
69 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €12,688,782 €14,454,543 46.75%
70 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €2,048 €10,049 16.93%
71 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €11,398,618 €11,900,942 48.92%
72 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €107,024 €76,959 58.17%
73 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €23,541 €29,289 44.56%
74 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €878 €9,617 8.37%
75 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €1,829,500 €1,127,788 61.86%
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €338,903 €445,790 43.19%
77 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €45 €2,231 1.98%
78 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €238,937 €296,925 44.59%
79 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €374,691 €1,013,797 26.99%
80 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €4,593,536 €6,589,770 41.07%
81 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €17,680 €25,084 41.34%
82 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €54,661 €53,051 50.75%
83 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €765 €769 49.87%
84 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €3,202 €863 78.77%
85 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €2,148 €48,512 4.24%
86 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €374 €65 85.19%
87 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €320,848 €365,330 46.76%
88 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €48,943 €243,902 16.71%
89 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €60,314 €20,771 74.38%
90 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €4,562 €22,267 17%
91 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €10,566 €611,051 1.7%
92 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €430,858 €6,772,394 5.98%
93 СУДСКА ВЛАСТ €589,206 €984,705 37.44%
94 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €111,062 €47,882 69.87%
95 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €15,464 €2,428 86.43%
96 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €298,894 €1,164,520 20.42%
97 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €619,537 €281,276 68.78%
98 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €60,933 €613,863 9.03%