Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.08.2022 €176,173,837 €348,085,315 33.6%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €31,415 €72,237 30.31%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €129,188 €1,493 98.86%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €162,127 €1,481,801 9.86%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €72,719 €110,235 39.75%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €14,616 €158,598 8.44%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €844 €37,224 2.22%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €7,908 €208 97.44%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €470 €38,669 1.2%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €6,091 €8,519 41.69%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €3,853 €1,601 70.65%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €0 €41,233 0%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €13,980 €17,513 44.39%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €0 €11,444 0%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €11,522 €27,114 29.82%
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €0 €2,207 0%
17 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €289,038 €3,737,276 7.18%
18 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €6,385 €11,472 35.76%
19 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €21,214,989 €7,847,527 73%
20 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €1,935,945 €2,849,103 40.46%
21 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €5,651 €761 88.13%
22 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €10,576 €8,531 55.35%
23 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €25,075 €33,366 42.91%
24 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €8,773 €293,175 2.91%
25 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €24,350 €17,111 58.73%
26 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €809 €5,879 12.1%
27 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €0 €9,659 0%
28 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €53,195 €416,610 11.32%
29 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €1,641 €131,378 1.23%
30 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €8,825,227 €54,436,136 13.95%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €6,257 €37,493 14.3%
32 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €396,227 €1,007,328 28.23%
33 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €61,494 €203,538 23.2%
34 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €7,899,205 €6,015,744 56.77%
35 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €40,337 €2,400,393 1.65%
36 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €44,343 €112,913 28.2%
37 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €226,103 €2,316,332 8.89%
38 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €219,178 €726,438 23.18%
39 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €957 €3,182 23.12%
40 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €447 €19,845 2.2%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €286,822 €1,324,671 17.8%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €3,989,517 €4,844,151 45.16%
43 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €43,444,607 €22,734,175 65.65%
44 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €315,864 €1,306,944 19.46%
45 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €2,310,152 €12,244,409 15.87%
46 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €9,962 €3,236,791 0.31%
47 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €40,103 €13,874 74.3%
48 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €6,549,221 €6,491,168 50.22%
49 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €10,211,174 €2,262,462 81.86%
50 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €24,097 €8,711 73.45%
51 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €1,777 €12,833 12.16%
52 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €5,906,150 €7,747,664 43.26%
53 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €8,471 €32,438 20.71%
54 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €0 €38,230 0%
55 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €174,698 €32,607 84.27%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €2,921,269 €12,427,265 19.03%
57 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €0 €17,045 0%
58 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €17,563,798 €93,594,676 15.8%
59 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €1,344 €6,383 17.39%
60 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €1,595 €434 78.61%
61 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €2,353 0%
62 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €10,463,564 €18,180,575 36.53%
63 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €47,649 €45,256 51.29%
64 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €92,767 €3,515 96.35%
65 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €6,115,962 €11,907,881 33.93%
66 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €545,916 €1,818,045 23.09%
67 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €41,761 €105,154 28.43%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €491 €7,301 6.3%
69 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €2,413,442 €12,115,048 16.61%
70 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €1,319 €27,918 4.51%
71 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €9,666,981 €17,598,197 35.46%
72 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €56,048 €101,419 35.59%
73 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €1,918 €74,056 2.52%
74 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €2,873 €1,428 66.8%
75 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €544,460 €2,870,184 15.94%
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €880,384 €1,274,940 40.85%
77 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €1,532 €91 94.39%
78 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €47,724 €209,597 18.55%
79 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €2,124,353 €6,743,082 23.96%
80 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €3,273,879 €8,997,484 26.68%
81 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €1,128 €19,975 5.35%
82 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €19,795 €290,140 6.39%
83 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €2,521 €238 91.37%
84 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €1,035 €20 98.1%
85 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €66,638 €46,413 58.95%
86 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €0 €1,655 0%
87 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €355,728 €416,999 46.04%
88 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €149,224 €295,727 33.54%
89 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €11,037 €53,167 17.19%
90 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €0 €25,162 0%
91 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €31,822 €133,356 19.27%
92 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €2,408,084 €7,228,928 24.99%
93 СУДСКА ВЛАСТ €720,257 €2,083,947 25.68%
94 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €165,194 €110,780 59.86%
95 СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ €7,045 €10,325 40.56%
96 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €37,625 €7,829 82.78%
97 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €244,757 €347,775 41.31%
98 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €16,909 €1,108,740 1.5%
99 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €100,459 €792,398 11.25%