Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 30.04.2022 €100,988,036 €501,965,856 16.75%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €6,732 €101,750 6.21%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €61,135 €69,546 46.78%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €94,676 €1,831,720 4.91%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €5,965 €168,507 3.42%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €0 €101,469 0%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €844 €38,522 2.14%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €7,458 €658 91.89%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €470 €20,471 2.24%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €3,664 €6,887 34.73%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €3,271 €1,526 68.19%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €0 €46,266 0%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €4,358 €18,056 19.44%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €0 €11,444 0%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €11,522 €22,568 33.8%
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €0 €2,759 0%
17 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €194,062 €3,913,260 4.72%
18 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €502 €18,426 2.65%
19 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €20,931,276 €6,579,642 76.08%
20 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €931,605 €2,762,242 25.22%
21 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €5,651 €761 88.13%
22 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €96 €21,368 0.45%
23 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €25,075 €33,366 42.91%
24 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €7,275 €284,386 2.49%
25 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €24,350 €30,357 44.51%
26 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €809 €5,879 12.1%
27 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €0 €9,659 0%
28 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €44,616 €905,828 4.69%
29 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €1,641 €133,101 1.22%
30 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €6,715,198 €73,747,770 8.35%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €2,030 €41,720 4.64%
32 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €127,998 €1,171,559 9.85%
33 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €8,514 €256,810 3.21%
34 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €4,235,943 €11,282,479 27.3%
35 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €3,852 €4,518,862 0.09%
36 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €38,448 €115,577 24.96%
37 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €87,301 €4,667,820 1.84%
38 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €103,084 €801,062 11.4%
39 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €4,139 0%
40 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €447 €25,364 1.73%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €231,587 €2,117,733 9.86%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €1,165,295 €6,834,349 14.57%
43 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €26,350,673 €35,016,917 42.94%
44 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €20,188 €1,879,795 1.06%
45 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €184,203 €2,596,641 6.62%
46 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €5,747 €3,189,935 0.18%
47 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €25,575 €43,412 37.07%
48 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €2,435,200 €14,663,631 14.24%
49 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €10,182,497 €3,219,285 75.98%
50 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €341 €34,289 0.98%
51 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €1,777 €12,833 12.16%
52 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €2,179,623 €7,902,763 21.62%
53 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €8,471 €32,438 20.71%
54 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €0 €5,762 0%
55 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €174,698 €32,607 84.27%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €1,391,407 €14,271,840 8.88%
57 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €0 €27,597 0%
58 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €5,189,828 €164,718,008 3.05%
59 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €0 €8,563 0%
60 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €1,595 €28 98.27%
61 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €2,353 0%
62 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €5,720,544 €18,974,294 23.16%
63 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €0 €67,992 0%
64 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €5,414 €29,593 15.47%
65 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €2,136,108 €18,783,697 10.21%
66 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €434,998 €624,950 41.04%
67 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €33,760 €88,673 27.57%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €491 €7,625 6.05%
69 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €1,244,458 €12,043,071 9.37%
70 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €1,319 €31,574 4.01%
71 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €3,841,092 €30,239,691 11.27%
72 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €18,790 €169,602 9.97%
73 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €86 €76,056 0.11%
74 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €2,873 €1,428 66.8%
75 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €199,760 €2,954,287 6.33%
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €753,726 €3,622,085 17.22%
77 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €1,532 €91 94.39%
78 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €14,807 €255,909 5.47%
79 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €108,035 €8,088,696 1.32%
80 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €1,885,523 €18,229,997 9.37%
81 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €1,128 €26,469 4.09%
82 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €865 €278,147 0.31%
83 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €0 €2,759 0%
84 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €1,035 €20 98.1%
85 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €0 €113,059 0%
86 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €0 €1,655 0%
87 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €217,885 €717,179 23.3%
88 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €2,472 €442,487 0.56%
89 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €0 €61,282 0%
90 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €0 €33,279 0%
91 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €5,448 €150,802 3.49%
92 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €723,884 €8,924,167 7.5%
93 СУДСКА ВЛАСТ €126,815 €3,221,105 3.79%
94 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €70,788 €201,241 26.02%
95 СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ €0 €14,764 0%
96 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €0 €52,840 0%
97 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €149,911 €1,148,790 11.54%
98 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €813 €1,135,550 0.07%
99 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €45,103 €766,585 5.56%