Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 30.04.2020 €50,341,896 €280,507,706 15.22%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €1,780 €60,008 2.88%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €31,217 €87,482 26.3%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €954 €1,244,525 0.08%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €162 €66,504 0.24%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €112 €211,270 0.05%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €45 €175,895 0.03%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €1,780 €4,724 27.37%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €1,801 €4,703 27.69%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €0 €11,382 0%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €479 €2,073 18.77%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €955 €671 58.73%
13 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €560 €415 57.44%
14 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €159 €10,426 1.5%
15 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €0 €3,252 0%
16 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €19 €633,997 0%
17 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €2,924 €6,832 29.97%
18 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €456,194 €5,496,521 7.66%
19 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €992,048 €2,429,903 28.99%
20 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €0 €5,528 0%
21 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €110 €17,288 0.63%
22 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €12,983 €47,992 21.29%
23 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €0 €126,634 0%
24 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €157 €6,509 2.36%
25 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €0 €1,626 0%
26 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €1,532 €1,720 47.11%
27 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €1,985 €828 70.57%
28 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €0 €100,487 0%
29 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €770,002 €18,632,388 3.97%
30 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €2,956 €31,352 8.62%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €203,444 €297,369 40.62%
32 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €2,352 €197,810 1.18%
33 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €1,205,262 €16,248,848 6.91%
34 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €0 €764,227 0%
35 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €52,032 €172,683 23.15%
36 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €258,981 €3,565,425 6.77%
37 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €545,719 €71,841 88.37%
38 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €975 0%
39 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €2,024 €-2,024 0%
40 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €7,475 €280,329 2.6%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €5,236,258 €2,851,910 64.74%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €9,881,545 €47,294,064 17.28%
43 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €90,855 €948,510 8.74%
44 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €106,682 €1,579,496 6.33%
45 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €100,791 €2,469,290 3.92%
46 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €3,348 €25,107 11.77%
47 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €133,973 €17,651,392 0.75%
48 ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €813 0%
49 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €15,728 €1,978,532 0.79%
50 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €0 €19,739 0%
51 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €877,603 €5,813,453 13.12%
52 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €56 €139,586 0.04%
53 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €22,895 €1,397 94.25%
54 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €0 €29,268 0%
55 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €1,395,867 €5,572,263 20.03%
56 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €0 €124,719 0%
57 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €9,370,934 €65,876,610 12.45%
58 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €7,621 €10,265 42.61%
59 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €2,275 €977 69.96%
60 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €4,878 0%
61 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €1,899,126 €6,026,969 23.96%
62 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €0 €136,585 0%
63 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €141 €18,639 0.75%
64 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €7,022,360 €7,949,997 46.9%
65 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €2,494 €197,506 1.25%
66 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €118,681 €213,839 35.69%
67 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €3,319 €4,811 40.82%
68 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €583,860 €5,313,642 9.9%
69 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €7,958 €6,676 54.38%
70 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €2,461,520 €17,777,097 12.16%
71 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €14,602 €167,511 8.02%
72 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €825 €83,727 0.98%
73 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €813 0%
74 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €109,986 €2,393,298 4.39%
75 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €224,918 €1,392,968 13.9%
76 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €57 €3,195 1.75%
77 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €988,404 €1,052,246 48.44%
78 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €1,137,877 €3,419,846 24.97%
79 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €3,700,591 €18,293,880 16.83%
80 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €48,780 0%
81 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €390 €49,040 0.79%
82 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €474 €1,965 19.43%
83 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €0 €1,626 0%
84 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €0 €3,252 0%
85 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €0 €552 0%
86 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €25,838 €684,731 3.64%
87 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €0 €924,731 0%
88 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €38,564 €57,370 40.2%
89 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €0 €30,081 0%
90 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €12,166 €212,224 5.42%
91 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €4,328 €5,397,298 0.08%
92 СУДСКА ВЛАСТ €79,648 €2,115,473 3.63%
93 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €0 €21,138 0%
94 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €0 €21,918 0%
95 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €69,919 €1,962,601 3.44%
96 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €29,216 €621,190 4.49%
97 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €0 €487,804 0%