Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2019 €289,643,580 €81,187,498 78.11%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €28,068 €2,696 91.24%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €162,601 €0 100%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €298,186 €329,309 47.52%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €18,769 €1,231 93.85%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €0 €20,000 0%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €124,755 €14,838 89.37%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €8,769 €1,474 85.61%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €1,043 €7,900 11.66%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €5,282 €6,100 46.41%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €1,740 €812 68.18%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €874 €1,077 44.8%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €0 €26,016 0%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €5,150 €6,476 44.3%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €32,155 €56 99.83%
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €2,772 €6,658 29.4%
17 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €1,279,037 €1,120,036 53.31%
18 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €5,529 €1,788 75.56%
19 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €46,536,089 €503,399 98.93%
20 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €3,248,610 €3,308,642 49.54%
21 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €6,202 €1,196 83.83%
22 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €15,343 €9,047 62.91%
23 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €74,989 €8,832 89.46%
24 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €158,629 €150,314 51.35%
25 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР €42,352 €15,859 72.76%
26 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €2,375 €64 97.38%
27 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €7,143 €4,239 62.76%
28 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €8,837 €40,756 17.82%
29 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €270,331 €6,335 97.71%
30 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €19,306,783 €4,444,062 81.29%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €86,121 €545 99.37%
32 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €422,455 €84,862 83.27%
33 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €403,546 €43,267 90.32%
34 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €15,144,351 €1,273,906 92.24%
35 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €25,392 €262,575 8.82%
36 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €814,636 €1,692,943 32.49%
37 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €380,132 €394 99.9%
38 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €972 €3 99.69%
39 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €0 €4,878 0%
40 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €342,920 €116,657 74.62%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €14,763,012 €2,042,158 87.85%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €33,780,357 €15,983,350 67.88%
43 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €1,091,329 €484,671 69.25%
44 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €670,413 €2,251,483 22.94%
45 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €118,314 €1,509,328 7.27%
46 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €142,438 €31,009 82.12%
47 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €22,115,560 €2,686,879 89.17%
48 ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €1,626 0%
49 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €1,054,645 €627,094 62.71%
50 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €64,455 €22,699 73.96%
51 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €24,060 €11,940 66.83%
52 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €4,390,268 €4,013,146 52.24%
53 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €253,659 €10,259 96.11%
54 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €31,082 €625 98.03%
55 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €1,549,868 €68,018 95.8%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €6,293,225 €1,187,603 84.12%
57 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €18,327 €3,949 82.27%
58 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €54,961,020 €9,362,912 85.44%
59 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €21,076 €62 99.71%
60 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €14,894 €97 99.35%
61 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €981 €6,336 13.41%
62 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €5,538,068 €5,354,814 50.84%
63 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €120,125 €4,265 96.57%
64 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €10,598 €19,288 35.46%
65 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €11,680,034 €397,168 96.71%
66 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €65,745 €13,848 82.6%
67 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €61,751 €187,094 24.82%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €11,543 €1 99.99%
69 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €2,317,643 €958,633 70.74%
70 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €12,061 €11,353 51.51%
71 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €15,937,743 €10,686,388 59.86%
72 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €117,002 €106,461 52.36%
73 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €128,105 €61,455 67.58%
74 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €36,751 €647 98.27%
75 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €1,476,239 €1,277,614 53.61%
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €1,494,218 €369,716 80.16%
77 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €8,567 €1,189 87.81%
78 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €206,208 €84,718 70.88%
79 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €5,969,127 €163,881 97.33%
80 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €6,467,577 €3,669,073 63.8%
81 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €42,913 €53,054 44.72%
82 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €14,909 €56,733 20.81%
83 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €2,753 €11,198 19.73%
84 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €1,621 €5 99.69%
85 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €794 €2,458 24.42%
86 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €16,661 €21 99.87%
87 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €822,474 €251,184 76.6%
88 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €524,535 €219,725 70.48%
89 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €129,274 €58,466 68.86%
90 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €9,428 €19,189 32.95%
91 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €122,551 €20,603 85.61%
92 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €2,988,909 €846,050 77.94%
93 СУДСКА ВЛАСТ €1,642,748 €926,617 63.94%
94 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €279,894 €153,764 64.54%
95 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €34,341 €13,789 71.35%
96 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €301,894 €1,259,081 19.34%
97 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €81,712 €64,629 55.84%
98 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €335,143 €38,840 89.61%