Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 29.02.2020 €18,515,855 €368,079,626 4.79%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €1,114 €28,154 3.81%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €1,948 €173,661 1.11%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €230 €1,661,168 0.01%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €162 €74,634 0.22%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €112 €217,774 0.05%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €45 €192,156 0.02%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €153 €6,351 2.35%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €1,801 €4,703 27.69%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €0 €13,008 0%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €0 €2,552 0%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €955 €671 58.73%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €0 €26,016 0%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €560 €415 57.44%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €159 €12,865 1.22%
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €0 €4,878 0%
17 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €0 €1,364,910 0%
18 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €2,924 €6,832 29.97%
19 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €140,808 €11,583,126 1.2%
20 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €485,345 €5,944,736 7.55%
21 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €0 €5,528 0%
22 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €87 €29,506 0.29%
23 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €12,983 €61,000 17.55%
24 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €0 €243,902 0%
25 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €0 €16,260 0%
26 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €0 €3,495 0%
27 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €1,002 €3,876 20.54%
28 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €1,985 €1,641 54.74%
29 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €0 €308,617 0%
30 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €379,230 €37,397,143 1%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €1,839 €165,315 1.1%
32 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €52,390 €477,691 9.88%
33 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €341 €499,171 0.07%
34 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €682,715 €19,942,127 3.31%
35 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €0 €1,186,991 0%
36 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €0 €232,845 0%
37 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €18,311 €4,166,810 0.44%
38 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €22,669 €748,875 2.94%
39 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €975 0%
40 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €0 €29,268 0%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €1,910 €469,634 0.41%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €1,850,252 €6,475,556 22.22%
43 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €4,089,844 €52,711,782 7.2%
44 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €3,613 €1,079,655 0.33%
45 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €1,769 €1,716,930 0.1%
46 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €91,027 €2,478,078 3.54%
47 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €0 €89,430 0%
48 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €119,766 €17,665,599 0.67%
49 ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €13,333 0%
50 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €1,704 €3,956,783 0.04%
51 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €0 €29,495 0%
52 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €65,509 €8,527,986 0.76%
53 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €186,504 0%
54 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €22,895 €4,893 82.39%
55 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €0 €29,268 0%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €371,950 €8,945,123 3.99%
57 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €0 €91,869 0%
58 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €1,621,610 €77,028,373 2.06%
59 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €0 €17,886 0%
60 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €2,275 €977 69.96%
61 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €8,130 0%
62 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €151,377 €9,425,125 1.58%
63 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €0 €138,211 0%
64 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €141 €18,639 0.75%
65 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €3,825,787 €11,240,879 25.39%
66 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €0 €346,341 0%
67 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €27,559 €304,961 8.29%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €0 €56,910 0%
69 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €176,681 €6,185,374 2.78%
70 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €0 €14,634 0%
71 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €921,263 €23,424,346 3.78%
72 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €4,384 €226,510 1.9%
73 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €825 €83,727 0.98%
74 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €25,203 0%
75 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €10,728 €3,339,711 0.32%
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €129,914 €1,634,313 7.36%
77 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €57 €3,195 1.75%
78 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €986,276 €1,135,675 46.48%
79 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €275,427 €5,745,711 4.57%
80 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €1,908,409 €20,401,509 8.55%
81 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €48,780 0%
82 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €0 €64,065 0%
83 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €0 €15,447 0%
84 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €0 €1,626 0%
85 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €0 €3,252 0%
86 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ €0 €552 0%
87 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €15,377 €695,192 2.16%
88 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €0 €963,756 0%
89 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €194 €144,521 0.13%
90 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €0 €30,081 0%
91 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €2,261 €222,129 1.01%
92 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €2,160 €7,513,287 0.03%
93 СУДСКА ВЛАСТ €2,670 €2,891,638 0.09%
94 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €0 €195,121 0%
95 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €0 €21,918 0%
96 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €18,830 €2,013,690 0.93%
97 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА €1,543 €648,863 0.24%
98 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €0 €487,804 0%