Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 30.04.2024 €131,202,163 €634,939,279 17.13%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €10,471 €81,866 11.34%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €11,061 €129,391 7.88%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €18,671 €1,406,166 1.31%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €33,707 €83,127 28.85%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €306 €145,825 0.21%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €709 €606,612 0.12%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €3,726 €4 99.89%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €221 €34,979 0.63%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €982 €6,211 13.65%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €4,301 €2,160 66.57%
12 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €383 €33,482 1.13%
13 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €12 €952 1.24%
14 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €5,687 €8,290 40.69%
15 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €61 €6,651 0.91%
16 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €33,450 €3,261,974 1.02%
17 ФИСКАЛЕН СОВЕТ €0 €11,673 0%
18 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €56 €6,278 0.88%
19 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €2,993,707 €6,801,459 30.56%
20 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €1,230,279 €5,296,713 18.85%
21 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €4,576 €1,268 78.3%
22 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €3,924 €31,595 11.05%
23 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €15,007 €32,273 31.74%
24 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €5,735 €99,589 5.45%
25 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €0 €12,556 0%
26 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €0 €5,349 0%
27 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €0 €107,110 0%
28 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €0 €46,266 0%
29 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €23,255,910 €83,865,020 21.71%
30 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €9,089 €3,654 71.33%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €150,669 €264,753 36.27%
32 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €12,292 €72,547 14.49%
33 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €11,083,527 €6,585,350 62.73%
34 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €77,754 €1,644,970 4.51%
35 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €2,174 €339,161 0.64%
36 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €96,948 €2,357,603 3.95%
37 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €54,756 €317,845 14.7%
38 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €1,504 0%
39 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €0 €5,519 0%
40 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €36,160 €1,394,457 2.53%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €887,000 €16,470,366 5.11%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €38,129,653 €48,221,009 44.16%
43 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €75,431 €878,182 7.91%
44 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €3,340 €6,582,954 0.05%
45 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €21,925 €2,847,340 0.76%
46 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €1,005 €41,891 2.34%
47 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €4,885,108 €9,457,749 34.06%
48 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €91,619 €5,308,194 1.7%
49 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €10,258 €5,699 64.29%
50 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €0 €5,395 0%
51 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €2,854,458 €11,966,061 19.26%
52 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €76,367 0%
53 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €15,644 €17,570 47.1%
54 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €677 €39,907 1.67%
55 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €10,722,402 €23,662,533 31.18%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €10,278,045 €303,815,713 3.27%
57 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €5,815 €94 98.41%
58 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €0 €1,379 0%
59 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €1,255 0%
60 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €1,643,782 €8,559,249 16.11%
61 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €0 €76,961 0%
62 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €204,788 €204,741 50.01%
63 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €3,295,091 €17,092,368 16.16%
64 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €564,656 €1,235,401 31.37%
65 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €3,000 €134,581 2.18%
66 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €2,554 €400 86.46%
67 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €937,964 €2,618,920 26.37%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €2,469 €27,133 8.34%
69 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €7,566,184 €29,135,114 20.62%
70 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €12,294 €53,274 18.75%
71 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €49 €74,308 0.07%
72 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €405 €850 32.27%
73 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €548,800 €1,300,368 29.68%
74 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €804,851 €1,614,183 33.27%
75 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €24 €859 2.72%
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €375,937 €575,011 39.53%
77 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €2,026,330 €5,810,460 25.86%
78 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €3,315,325 €9,726,508 25.42%
79 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €800 €23,550 3.29%
80 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €0 €71,657 0%
81 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €0 €2,000 0%
82 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €1,724 €0 100%
83 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €1,034 €6,743 13.3%
84 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €93,639 €1,226,977 7.09%
85 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €22,307 €268,371 7.67%
86 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €57,273 €49,826 53.48%
87 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €2,486 €16,994 12.76%
88 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €984 €171,003 0.57%
89 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €1,430,564 €7,336,968 16.32%
90 СУДСКА ВЛАСТ €330,876 €1,553,272 17.56%
91 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €17,904 €104,177 14.67%
92 СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ €0 €9,443 0%
93 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €43,224 €23,982 64.32%
94 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €261,039 €355,844 42.32%
95 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €318,503 €412,016 43.6%
96 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €176,612 €553,907 24.18%